Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Matemàtiques Aplicades a l'Empresa

Objectius

Introduir formalment els conceptes matemàtics d’ús més comú a les diferents disciplines econòmiques i, especialment, a l’empresa, consolidant uns coneixements de nivell preuniversitari i ampliant-ne d’altres. Familiaritzar l’estudiant amb el raonament sistemàtic i estructurat, mitjançant el mètode deductiu, a partir d’hipòtesis explícites.

Contingut

• Primer semestre: Representació matemàtica de relacions econòmiques. Introducció a les funcions d’una variable real (les famílies de funcions elementals; els aspectes bàsics per a caracteritzar una funció). Estudi de les funcions d’una variable real (continuïtat, diferenciabilitat i les seves aplicacions). Representació gràfica de funcions d’una variable real. Resolució de problemes d’optimització amb una variable. Integral de Riemann: concepte i propietats, obtenció de primitives pel mètode de substitució i per parts.
• Segon semestre: Instruments de càlcul lineal: matrius, determinants i rang d’una matriu. Estudi i resolució de sistemes d’equacions lineals. L’espai Rn com a espai vectorial i com a espai normat i mètric. Funcions de diferents variables reals: conceptes bàsics. Estudi de funcions específiques: aplicacions lineals i formes quadràtiques. Estudi de propietats genèriques: continuïtat i diferenciabilitat. Ús de les derivades parcials i aplicacions econòmiques.

Avaluació

Metodologia de treball i avaluació:
1. Pels quatre grups presencials que s’ofereixen de l’assignatura s’utilitza com a base el treball cooperatiu (en grups de 4 estudiants), i tècniques d’avaluació continuada. Així, es requereix l’assistència regular a classe, perquè les puntuacions obtingudes sobre el material elaborat durant el curs (exercicis a classe, treballs en grup, proves de nivell individuals, etc.) constitueixen el 50% de la nota final de cada semestre, mentre que el 50% restant sortirà d’una prova de validació o examen que s’efectuarà per cada semestre.
2. Pel grup semipresencial (accés només per alumnes repetidors prèviament admesos) es requereix l’assistència a les sessions de tutoria i la presentació d’exercicis segons el programa fixat a l’inici del curs. La puntuació d’exercicis i participació a les tutories constitueix el 35% de la qualificació final de l’assignatura, i la resta s’obté de la qualificació dels exàmens de cada semestre.
3. Tot i que es desaconsella fortament, els alumnes dels grups presencials que no vulguin seguir la metodologia de treball en grups cooperatius tenen dret a examen escrit, comprenent tota la matèria del curs, a les dues convocatòries oficials de l’assignatura (juny i setembre). Lògicament caldrà que demostrin àmpliament el seu coneixement de la matèria, ja que –a diferència de la resta d’estudiants– no es disposarà d’altra font d’informació que l’examen.

Bibliografia

Per citar un sol llibre base:
SYDSAETER, K. HAMMOND, P.J.: Matemáticas para el análisis económico, Prentice Hall, 1996, però cal tenir també en compte el material disponible al campus virtual de l’assignatura dins l’Autònoma Interactiva.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Soriano Sáez, Pilar
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Soriano Sáez, Pilar
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Soriano Sáez, Pilar
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Soriano Sáez, Pilar
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Estapé Dubreuil , Glòria
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimecres 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Estapé Dubreuil , Glòria
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
López López, Antonio
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dimecres 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
López López, Antonio
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs