Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Direcció d'Empresa I

Objectius

Es presenten els fonaments bàsics de la direcció d’empreses i de l’estratègia empresarial, l’àmbit de coneixements és el relatiu al procés directiu dins del funcionament d’una organització. Concretament, pretenem apropar als nostres estudiants els aspectes claus de l’administració de l’empresa. En primer lloc, presentarem una breu visió de l’evolució del pensament administratiu i de les seves nocions bàsiques; i, posteriorment, ens dedicarem a analitzar les diferents funcions administratives. Concretament durant aquest quadrimestre estudiarem la planificació empresarial –dedicant un interès especial a l’estratègia i la presa de decisions–, l’organització de l’empresa i les nocions bàsiques del procés de control directiu. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura es veuran complementats amb l’assignatura de Direcció d’Empresa II que ens aproparà als conceptes relatius a l’administració de recursos humans i als aspectes vinculats amb els estils de direcció i lideratge.

Contingut

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES: L’administració: conceptes introductoris, Antecedents històrics, Restriccions a l’administració: la cultura i l’entorn, Responsabilitat social de les organitzacions.
Tema 2. PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL I PRESA DE DECISIONS: Naturalesa de la planificació, Tipus de plans, El procés de planificació, Coordinació de plans i període de planificació, Eines de planificació, Els objectius empresarials, Anàlisi de les decisions empresarials.
Tema 3. L’ESTRATÈGIES EMPRESARIALS: Introducció, L’anàlisi DAFO, L’anàlisi competitiva i estratègies competitives, La cadena de valor, Les matrius d’anàlisi estratègica, Estratègies de creixement, Estratègies de cooperació i concentració empresarial.
Tema 4. ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL: Introducció, Nivells d’organització i tram de control, Organització formal i organització informal, Estructures organitzatives bàsiques, Models de departamentalització, L’autoritat, L’estructura de les organitzacions.
Tema 5. EL CONTROL DIRECTIU: Introducció, El procés de control, Requisits per a controls eficaços, El control com a sistema de retroalimentació, Informació de temps real i control, Control amb correcció anticipant, Tècniques de control.

Avaluació

L’avaluació serà mitjançant un examen. L’examen constarà d’una part teòrica i d’una part pràctica. La part eòrica podrà ser un examen test o preguntes curtes i concretes. La part pràctica constarà de 3-4 exercicis en la línia dels treballats durant el curs. La nota final de l’estudiant estarà formada en un 60% per la part teòrica i en un 40% per la part pràctica; si bé és necessari obtenir una nota mínima en cada part de l’examen per superar l’assignatura. A més, durant el curs es proposarà la realització de pràctics que formaran part de la qualificació final.

Bibliografia

CERTO, S.C.; PETER, J.P. (1996): Dirección estratégica. Ed. Irwin (1a edició en espanyol de la tercera en nglès)
DONNELLY, J. H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M. (1995): Fundamentos de dirección y administración de empresas. Ed. Irwin, 8a edició.
GRANT, R.M. (1996): Dirección estratégica. Ed. Civitas, Madrid.
HODGE, B.J.; W.P. ANTHONY, L.M. GALES (1998): Teoría de la organización. Un enfoque estratégico. Prentice Hall, 5a edició.
HILL, CHARLES W.L.; GARETH R. JONES (1995): Administración estratégica. Un enfoque integrado. Ed. McGraw-Hill, 3a edició.
KOONTZ, H.; WEIHRICH, H. (2005): Administración una perspectiva global. Ed. McGraw-Hill. México. 14a edició.
MINTZBERG, H.; BRIAN, JAMES; GHOSHAL, SUMANTRA (1998): El proceso estratégico. Ed. Prentice Hall, Edició europea revisada.
PORTER, M. E. (1980): Ventaja competitiva. Ed. CECSA. México.
PORTER, M. E. (1984): Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Ed. CECSA. México. 2a edició.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Torreguitart Mirada, Consol
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Torreguitart Mirada, Consol
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Tensa Castella, Francesc
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Tensa Castella, Francesc
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs