Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Estadística I

Objectius

Dominar les eines de l’estadística descriptiva i els conceptes bàsics de probabilitat.

Contingut

Concepte i aplicacions de l’estadística. Distribucions de freqüències. Mesures de posició i dispersió. Asimetria i curtosi. Nombres índex. Regressió lineal. Regressió múltiple. Sèries temporals. Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries i distribucions de probabilitat.

Avaluació

L'avaluació es realitza a partir d'un examen final (en la data fixada pel deganat) i unes activitats que és realitzen durant el curs. Les activitats són del següent tipus:

A- Pràctica en grup cooperatiu a l’aula (descriptiva)
A- Prova escrita (descriptiva)
ST- Treball en grup cooperatiu sobre sèries temporals
A- Pràctica en grup cooperatiu a l’aula (probabilitat)
A- Prova escrita (probabilitat)

El treball en grup cooperatiu sobre sèries temporals (ST) és obligatori fer-ho. De les 4 activitats restants es tindran en compte per configurar la nota els resultats de les tres activitats de major qualificació (A1, A2, A3) i aquestes, més la nota del treball de sèries temporals (ST), seran les 4 qualificacions que tindrem en compte per obtenir la nota de l'avaluació continuada. La nota final és configura a partir de la nota de l'examen final i l'obtinguda amb l'avaluació continuada. La manera de determinar la nota és la següent:

Nota Assignatura = Nota Examen +( 0,15*[(A1+A2+A3+ST)/4])

Per aprovar cal treure un mínim de 5. Si una activitat o prova (només una!) no es realitza es puntua com un zero, però cal tenir en compte que aquesta nota no entrarà en el còmput de l'avaluació continuada.

Bibliografia

ALEA, M.V. et al.: Estadística Aplicada a les Ciències Econòmiques i Socials Ed. Mc Graw Hill, 1999.
CANAVOS, G.: Probabilidad y Estadística, MaC. Graw Hill, 1993.
LÓPEZ CACHERO, M.: Fundamentos y Métodos Estadísticos. Ed. Pirámide, 1990.
MARTÍN PLIEGO, F.J.: Introducción a la estadística económica y empresarial. Ed. AC, 2000.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimecres 10:00 (1:30h)
Dijous 08:30 (1:30h)
Márquez Cebrián, Dolors
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimecres 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
García Álvarez, Néstor
Grup 50 Teoria 1r Semestre Divendres 18:00 (1:30h)
Dimarts 16:30 (1:30h)
Navarro Pérez, Valentín
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Márquez Cebrián, Dolors
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs