Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Estadística II

Objectius

Coneixement de les eines d’estadística inferencial d’aplicació directe en el camp de l’empresa o de aquelles que serveixen com instrument en altres disciplines. Es necessari haver cursat amb anterioritat Estadística I.

Contingut

Funció característica. Models de distribució de probabilitat. Mostratge. Teoremes límit. Estimació puntual: màxima versemblança. Estimació per intervals. Proves d’hipòtesi. Anàlisi de la variància.

Avaluació

Es realitzarà un examen final. Es recomana, molt especialment, la participació regular i la realització de les activitats avaluables.

Bibliografia

ÀLEA, M.V. i altres: Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. McGraw-Hill. 1999.
CANAVOS, G.: Probabilidad y estadística. McGraw-Hill. Madrid.
LÓPEZ CACHERO, M.: Fundamentos y métodos de estadística. Pirámide. Madrid, 1990.
WONNACOTT: Fundamentos de estadística para administración y economía. Limusa. México 1997.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Viles Cuadros, Noelia
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Márquez Cebrián, Dolors
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs