Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Fiscalitat de l'Empresa

Objectius

Coneixement teoricopràctic de l’ordenament tributari espanyol pel que fa a la seva aplicació dins l’àmbit empresarial. Estudi de la part general i especial del sistema fiscal vigent.

Contingut

Tribut: concepte, classe i elements. Subjectes tributaris. Quantificació i extinció de l’obligació tributària. Procediments de gestió (liquidació, inspecció i recaptació) i revisions tributàries. Infraccions i sancions tributàries. Sistema impositiu espanyol: IRPF, IS, ITPAJD, IVA i Hisendes Locals.

Avaluació

Examen teoricopràctic al final del quadrimestre. Es recomana, molt especialment,
per a la correcta assimilació i comprensió de l’assignatura, l’assistència regular a classe i la participació activa en aquesta.

Bibliografia

ARANZADI: Código tributario. Última edició.
CASADO OLLERO, G.; MARTÍN QUERALT, J. i LOZANO SERRANO, C.: Curso de derecho financiero y tributario. Ed. Tecnos. Última edició.
CAYÓN GALIARDO i altres: Los impuestos en España. Aranzadi. Última edició.
MARTÍN QUERALT, J. i LOZANO SERRANO, C.: Derecho tributario. Ed. Tirant lo Blanc. Última edició.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dimarts 10:00 (1:30h)
Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Berdor Abad, Carlos
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Berdor Abad, Carlos
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs