Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Informàtica de Gestió

Objectius

L’objectiu general de l’assignatura és conèixer les aplicacions de la informàtica en el món de l’empresa, principalment les eines ofimàtiques. L’alumne al final del curs hauria de:

• Conèixer les principals eines ofimàtiques.
• Treballar amb facilitat en un entorn Windows.
• Tenir domini del full de càlcul i el processador de textos.
• Entendre el funcionament i l’estructura d’una base de dades.
• Poder integrar dades de diferents aplicacions.

Contingut

Introducció: necessitats informàtiques de l’empresa.– Equipament informàtic bàsic: components d’un ordinador i d’un sistema informàtic.– Utilització dels recursos d’un ordinador: sistemes operatius, aplicacions estàndard i aplicacions a mida.– Microsoft Windows: elements principals i ús dels seus recursos.– Fulls de càlcul: treball amb cel·les, fórmules i funcions, gràfics, ordenació i gestió de les dades, informes i consolidació de fulls, llibres i grups de llibres.– Bases de dades: conceptes generals de bases de dades relacionals, consultes, formularis i informes; procés de disseny de bases de dades relacionals.– Processadors de text: treballs amb fitxers, gràfics i taules; opcions més emprades.– Integració d’eines informàtiques: entre processador de text i full de càlcul, entre processador de text i bases de dades; entre full de càlcul i bases de dades; tractament d’objectes OLE.

Avaluació

Metodologia de treball i avaluació:
El curs intenta ser molt pràctic i per aquest motiu es planteja un seguiment de l’estudiant a través de les pràctiques que es van efectuant durant el curs i la presentació de diferents treballs. Naturalment aquest seguiment requereix l’assistència regular dels estudiants a classe.
L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts: l’examen i les pràctiques. L’examen aportarà un 60% de la nota i les pràctiques el 40% restant.
Excepcionalment, els estudiants que no vulguin fer el seguiment regular de pràctiques poden optar a un examen final complert, en el que hauran de demostrar àmpliament els seus coneixements de l’assignatura, tan a nivell escrit com de pràctiques.

Bibliografia

RIAL, KIKO et al., Modelos económicos y financieros con Excel. Ed. Anaya.
CHARTE, Francisco et al., Excel. Colección Guías Prácticas, Ed. Anaya.
FERRO SÁNCHEZ, M Piedad, Access. Colección Guías Prácticas, Ed. Anaya
FRYE, CURTIS, Microsoft Office Excel 2003 Paso a paso.
OTS (ONLINE TRAINING SOLUTIONS INC.), Microsoft Office Access 2003 Paso a paso.
McFredies, Paul, Access 2007. Consultas, formularios e informes. Anaya Multimedia.
HAYAT & SAN MILLÁN LÓPEZ, ANTONIO, Finanzas con Excel 2.
PARDO CLEMENTE, Ezequiel, Microinformática para la gestión empresarial, McGraw-Hill.
LUNA et al., Aprendiendo hoja de cálculo con casos prácticos. Ed. McGraw-Hill.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Manresa Robledo, Antonio
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Dilluns 11:30 (1:30h)
Manresa Robledo, Antonio
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimecres 18:00 (1:30h)
Dimecres 19:30 (1h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Manresa Robledo, Antonio
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 15:30 (1h)
Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Martínez González, Joan Carles
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs