Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Sociologia de l'Empresa

Objectius

L’objectiu de l’assignatura consisteix en proporcionar coneixements d’anàlisi sociològica de l’empresa. Des de la perspectiva sociològica, l’empresa s’entén com una organització social en la que intervenen i es relacionen diferents agents, empresaris, directius, treballadors, grups informals i sindicats, i també l’estat, a més d’altres institucions externes. Al mateix temps, l’empresa constitueix una institució social en la que arrelen normes i formes de comportament. Així, a l’empresa pren cos l’organització, disseny i divisió del treball, amb formes diverses de treball i de gestió de la mà d’obra, de relacions socials i relacions laborals. En aquest sentit, són finalitat de l’assignatura:
• Treballar els principals conceptes que la sociologia utilitza en l’anàlisi de l’empresa.
• Analitzar, des de la perspectiva sociològica, les principals transformacions i tendències actuals en relació als processos de reestructuració de l’empresa com a organització.
• Comprendre les tendències empresarials actuals respecte a l’organització del treball i a la gestió dels recursos humans.
• Adquirir coneixements bàsics sobre les relacions laborals i els seus actors, així com sobre les principals tendències i reptes actuals.
• Conèixer i treballar les principals fonts d’informació al respecte.

Contingut

Anàlisi sociològica de l’empresa: l’empresa com organització i com institució. Divisió del treball. Del model de regulació tradicional a les principals tendències en les estratègies organitzatives i de gestió empresarial. Organització del treball i gestió de la mà d’obra. Les relacions laborals i els seus actors: principals models, evolució i reptes. Referències específiques a les relacions laborals a Espanya i Catalunya: actors socials i principals característiques de la concertació social i la negociació col·lectiva.

Avaluació

Es contemplen dos procediments d’avaluació: a) examen final i b) avaluació continuada. L’alumne haurà d’escollir entre un d’aquests dos procediments, que tenen caràcter alternatiu. Participar en l’avaluació continuada substitueix l’examen final en primera convocatòria; en cas de suspendre l’avaluació continuada, l’alumne té una segona opció amb un examen final en la segona convocatòria. L’examen final serà sobre el conjunt del temari i la bibliografia obligatòria indicada en el programa de l’assignatura. L’avaluació continuada comporta l’assistència habitual a classe, així com participar i superar 5 proves parcials i 2 exercicis que es faran a classe.

Bibliografia

FINKEL, LUCILA (1994): La organización social del trabajo. Madrid, Pirámide.
INFESTAS GIL, A. (2001): Sociología de la empresa. Salamanca, Amarú.
KÖHLER, H-D.; MARTÍN ARTILES, A. (2005): Manual de sociología del trabajo y de las relaciones laborales. Madrid. Delta.
SANTOS ORTEGA, A.; POVEDA ROSA, M. (2001): Trabajo, empleo y cambio social. Valencia, Tirant lo Blanch.

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dijous 10:00 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
De Alós-Moner Vila, Ramon
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dijous 11:30 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
De Alós-Moner Vila, Ramon
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs