Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Direcció Comercial I (Anàlisi i Investigació Comercials)

Objectius

L’objectiu és que l’estudiant conegui totes les variables que influeixen en la política comercial de l’empresa, tant les que no depenen de l’empresa –o en les quals aquesta només pot influir poc– (variables exògenes), com les que depenen de decisions empresarials –per exemple, les estratègies i polítiques comercials (variables endògenes). L’èmfasi es posa en l’anàlisi i la investigació de les variables no controlables i en els mètodes d’investigació comercial que puguin proporcionar la informació necessària per a la presa de decisions comercials. El nivell dels mètodes esmentats serà el bàsic, ja que l’alumne interessat pot aprofundir-los mitjançant una optativa específica.

Contingut

Definició de màrqueting. Evolució històrica dels conceptes i les pràctiques del màrqueting. Organització i funcions de la direcció comercial. Elements dels mercats i agents. La construcció teòrica del mercat. Delimitació del negoci. Introducció a les variables clàssiques del màrqueting. El pla de màrqueting com a instrument d’anàlisi i d’intervenció: fases i components. Anàlisi de l’entorn, anàlisi del mercat, anà-lisi de la competència, anàlisi del consumidor/usuari. Segmentació; mercat meta, posicionament. Presa de decisions i fixació d’objectius.

Avaluació

Avaluació: 1a Convocatòria: pràctiques 15% i examen 85%, 2a convocatòria: examen 100%.

Bibliografia

KOTLER, P.: Dirección de marketing. 8ª ed. Prentice-Hall. Madrid, 2004.
SANTESMASES, A. A.: Marketing. Conceptos y estrategias. Pirámide. Madrid, 2004.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Assignatures troncals i obligatòries de 1r i 2n cursos de Ciències Empresarials.

Comentaris

La docència del grup 10 serà en anglès. La superació de l’assignatura implicarà per l’alumne el reconeixement extra d’1,5 crèdits de lliure elecció, prèvia sol·licitud a la Gestió Acadèmica. Classes will be taught in English, and materials used in class (transparencies, photocopies, etc) will also be in English. Students will be able to write their exercises, cases and exams in any of the following languages: English, Spanish or Catalan. The advantages: • The course will be worth an extra 1,5 credit. (Lliure elecció) • A certificate saying the student has attended a course taught in English The requirements-conditions are: • Class attendance 2/3. The professor will control attendance • The exam questions will be written in English, but students can answer in any of the following languages: English, Spanish or Catalan

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Gallo Martínez, Rosalía
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Gallo Martínez, Rosalía
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs