Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Comptabilitat Mediambiental

Objectius

Proporcionar una introducció a la gestió i a la comptabilitat mediambiental en la formació dels futurs Diplomats en Ciències Empresarials, donada la creixent importància que la societat atorga a la repercussió que l’activitat empresarial té sobre l’entorn i als requeriments comptables d’incorporar informació mediambiental en les comptes anuals. Per cursar aquesta assignatura es requereix l’assistència, el treball en grup i la participació activa de l’alumne.

Contingut

Causes de la situació actual. Les parts interessades. Sistemes de gestió mediambiental. La comptabilitat mediambiental. Informes mediambientals.

Avaluació

El 60% de la nota final està formada pels diversos treballs i pràctiques presentats en grup durant el semestre i el 40% restant per la qualificació individual obtinguda en l’examen.

Bibliografia

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA) (1999): Contabilidad de gestión medioambiental. Serie «Principios de contabilidad de gestión», Documento 13, Madrid.
GENERALITAT DE CATALUNYA (2000): Guia pràctica per a la implantació d’un sistema de gestió mediambiental, Col·lecció Manuals de Gestió núm. 2, Departament de Medi Ambient, Barcelona.
GRAY, R. & BEBBINGTON, J. (2001): Accounting for the environment, Sage.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: L’assignatura està orientada als alumnes de tercer curs que prèviament han cursat l’assignatura de Comptabilitat Superior.

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Martí Pastor, Albert
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs