Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Dret Industrial i Contractes Mercantils

Objectius

L’objectiu prioritari es donar a l’alumne un estudi teòric i pràctic del dret industrial i dels contractes mercantils. Així, mitjançant l’anàlisi i la resolució de casos pràctics s’ofereix una perspectiva tant de la regulació com dels criteris d’aplicació del dret industrial i del dret dels contractes mercantils.

Contingut

Dret industrial: concepte i contingut. Dret de la competència: nacional i comunitari. Dret de la propietat industrial. Contractes mercantils: Les obligacions i els contractes mercantils. La compravenda mercantil i els contractes afins a la compravenda. Contractes de distribució. Contractes de transmissió de bens immaterials. Contractes de col·laboració. Contractes de finançament. Contractes bancaris. Contracte de transport. Contracte d’ assegurança. La contractació informàtica.

Avaluació

Es durà a terme una avaluació continuada basada en exercicis pràctics i exposicions orals. Hauran de presentar-se a l’examen final els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada.

Bibliografia

BROSETA, M.: Manual del Derecho mercantil, I y II, Tecnos.
SÁNCHEZ CALERO, F.: Instituciones de Derecho mercantil, I y II. McGraw Hill.
VICENT CHULIÀ, F.: Introducción al Derecho mercantil. Tirant lo Blanc.
(Sempre últimes edicions.)

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura: Introducció al Dret i Dret mercantil.

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dijous 10:00 (1:30h)
Divendres 13:00 (1:30h)
Berdie Muro, Elena
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dijous 16:30 (1:30h)
Divendres 15:00 (1:30h)
Berdie Muro, Elena
San Martín Prats, Josep Antoni
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs