Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Economia de l'Empresa Asseguradora

Objectius

Conèixer la importància de l’activitat social i econòmica de les empreses d’assegurances privades en un context d’economia de mercat; aprofundir les especificitats d’aquestes empreses, especialment en els aspectes tècnics, de productes, organitzatius, comercials i comptables. Oferir complements de formació prèvia recomanada, per als alumnes interessats a cursar la llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres.

Contingut

Orígens històrics i aspectes socials i micromacroeconòmics de les assegurances privades. El contracte d’assegurança: generalitats, elements i classificació. Aspectes tècnics dels diferents tipus d’assegurança. Aspectes comptables i anàlisi de resultats. Aspectes organitzatius i comercials.

Avaluació

Hi ha dos sistemes d’avaluació. Un sistema d’avaluació continuada pels alumnes que assisteixen a classe (com a mínim un 70% d’assistència), que implica la realització de 3 activitats d’avaluació en les dates que a l’inici de curs es determinen, la nota final de curs és la mitjana de les notes d’aquestes tres activitats. Pels alumnes que no assisteixen regularment o bé no superen les activitats d’avaluació contínua hi ha la possibilitat de realitzar un examen final en la data establerta al calendari d’exàmens, aquest examen avaluarà el programa íntegre de l’assignatura, el qual es publica en aquesta mateixa guia.

Bibliografia

Introducció al món de les assegurances, Lluís Bermúdez et al. Edicions U.B. 2004
Teoría General del Seguro, Fco. Busquets Roca, Ed. Vicens Vives, 1988
Teoría General del Seguro, Julio Albi Rico, Asociación ICEA, 1997
Textos legislatius de Lectura disponibles en http://www.actuaris.org

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: és necessari haver cursat anteriorment les assignatures Estadística I, Estadística II i Matemàtica Financera.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dijous 10:00 (1:30h)
Divendres 13:00 (1:30h)
Celma Sanz, Jordi
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs