Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Empresa i Societat

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és estudiar les interrelacions entre empresa i societat. Empresa i societat no es contemplen com dues realitats aïllades: l’empresa està immersa en un context ampli (la societat), que en delimita i en condiciona l’acció; i, al seu torn, les actuacions empresarials tenen importants implicacions en l’entorn social. Dins les múltiples i variades interrelacions possibles entre empresa i societat, l’assignatura se centra en les que es vertebren a partir de l’ocupació. Així, s’analitza com diverses característiques socials (en relació amb la mà d’obra, el sistema educatiu, els hàbits culturals, l’estructura familiar, etc.) condicionen les decisions empresarials i alhora, de quina manera aquestes decisions conflueixen en l’àmbit laboral (mercat de treball, divisió del treball i organització del treball, qualificació, etc.) i en l’àmbit social (família, estratificació social, integració/exclusió social, etc.). En aquest context, es fa un repàs a les principals anàlisis teòriques sobre les concepcions de treball i de mercat de treball, realitzades des dels coneixements de l’economia i de la sociologia. S’analitzen, així mateix, les principals característiques i tendències del treball i l’ocupació en la nostra societat. Finalment, són objecte d’estudi les connexions que a partir de l’empresa s’estableixen en l’estructura ocupacional.

Contingut

Introducció: l’empresa i el seu entorn. Empresa, treball i societat. Producció i reproducció social. Estratègies empresarials i mercat de treball: enfocaments teòrics sobre el mercat de treball. El mercat de treball a Espanya i a Catalunya. Empresa i estructura ocupacional.

Bibliografia

SANTOS ORTEGA, A. i POVEDA, M.: Trabajo, empleo y cambio social. Tirant lo Blanch, València.
MIGUÉLEZ, F. i PRIETO, C.: Las relaciones de empleo en España. Siglo XXI, Madrid.
MIGUÉLEZ, F.; GARCÍA, T.; REBOLLO, O.; SÁNCHEZ, C. i ROMERO, A.: Desigualdat i canvi. L’estructura social contemporània. Proa-UAB. Barcelona.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Haver cursat anteriorment l’assignatura de Sociologia de l’Empresa. Cursos als quals va orientada: Es pot cursar tant a segon com a tercer curs de la diplomatura.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Gibert Badia, Francesc
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs