Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Història de l'Empresa

Objectius

Proporcionar a l’alumne els coneixements i l’instrumental necessaris per a la comprensió adequada de les diverses formes que històricament ha presentat l’empresa i la seva relació amb el context econòmic, social i politicoinstitucional en què s’ha desenvolupat, en especial durant els segles XIX i XX.

Contingut

El contingut de l’assignatura s’articula en tres grans blocs: l’empresa en les societats preindustrials, la industrialització capitalista i el sorgiment de l’empresa moderna (l’evolució de l’empresa després de 1945). En els dos últims blocs s’emfatitzen les relacions entre desenvolupament tecnològic, creixement dels mercats i aparició i difusió de noves formes gerencials i organitzatives. També s’hi inclou una anàlisi detallada de l’evolució de l’empresa, des de la segona meitat del segle XIX, en alguns dels principals països industrialitzats: Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França, Japó, Itàlia i Espanya.

Bibliografia

GARCÍA RUIZ, J. L. (coord.); CASADO, H.; FATJÓ, P.; NÚÑEZ, G.: Historia de la empresa mundial y de España. Ed. Síntesis. Madrid, 2001 (2a edició).
VALDALISO, J. M. i LÓPEZ, S.: Història Econòmica de l’Empresa, Ed. Crítica, Barcelona, 2000.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Haver cursat anteriorment l’assignatura Història Econòmica Mundial. Curs al qual està orientada: És aconsellable per a alumnes de segon curs, però també poden cursar-la els alumnes de tercer curs. En general està destinada als alumnes que desitgin adquirir una visió global i dotada de perspectiva històrica del món de l’empresa, així com als alumnes interessats a treballar amb bibliografia especialitzada (no manualística) i amb una metodologia docent no limitada a les classes magistrals.

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimecres 11:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs