Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Història Econòmica d'Espanya

Objectius

L’assignatura pretén donar una visió de l’evolució històrica de l’economia espanyola en una doble vessant, descriptiva i interpretativa. L’àmbit cronològic és el contemporani, des de l’inici del procés de transició cap al sistema capitalista liberal fins a la integració d’Espanya en la Comunitat Econòmica Europea. El programa es divideix en dues parts: en la primera, des de 1814 fins a 1913, es tracten per separat els diferents sector econòmics; en la segona, des de 1914 fins a 1985, s’analitzen de manera global els diferents cicles de l’evolució econòmica.

Contingut

Primera part. Els límits del desenvolupament econòmic en el segle XIX: crisi de l’Antic Règim i revolució liberal. Pautes demogràfiques i capital humà. Agricultura i mercat nacional. Industrialització limitada. Comerç exterior i política comercial. Hisenda, moneda i banca.

Segona part: Creixement i transformacions, 1914-1985. Creixement i depressió, 1914-1939. Primer franquisme i autarquia, 1939-1959. Liberalització econòmica i creixement accelerat, 1960-1974. Crisi econòmica i transició política, 1975-1985.

Bibliografia

Carreras, A. i Tafunell, X. (2003), Historia económica de la España contemporánea, Barcelona: Crítica.

Comín, F., Hernández, M. i Llopis, E. (eds.) (2002), Historia económica de España (siglos X-XX), capítols V a XI, Barcelona, Crítica.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Haver cursat anteriorment l’assignatura Història Econòmica Mundial.

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 15:00 (1:30h)
Dimecres 15:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs