Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Idioma Empresarial II. Introducció - Francès

Objectius

Aquest curs de francès pretèn oferir una eina de perfeccionament en francès i una introducció al coneixement de la comunicació professional. Es recomana haver cursat l’assignatura «Iniciació al francès», o tenir un nivel equivalent. Els objectius que s’han d’assolir són: Comprendre missatges senzills sobre temes econòmics difosos pels mitjans de comunicació, com la ràdio, la televisió. Comprendre un interlocutor i mantenir una conversa senzilla sobre temes econòmics o comercials. Comprendre converses telefòniques o missatges de contestador de caire comercial. Llegir i utilitzar articles de premsa no especialitzada sobre temes socioeconòmics i exposar el seu punt de vista oralment i per escrit. Redactar missatges, cartes comercials. Interpretar i comentar quadres, gràfiques, estadístiques.

Contingut

Competència lingüística: lèxic econòmic i del món de l’empresa. Competència pragmàtica: estratègies de comunicació oral i escrita de l’empresa. Competència sociocultural: codis de salutació en les relacions de treball, diferències socioculturals en els intercanvis, cultura d’empresa. Per a la qual cosa es desenvoluparan tota mena d’activitats a l’entorn de documents com: converses telefòniques, cartes comercials, articles de premsa i gràfiques.

Bibliografia

Gillman, B. Travailler en français en entreprise. Didier 2007
Penfornis, J.L.: Affaires.com Clé International. 2005.
Les 500 exercices grammaire A2. Hachette 2006.
Dubroca, D. Correspondance commerciale courante (vol. 1); Luso-Española de Ediciones, Salamanca 2005.
Alter Ego A2. DVD. Hachette 2009.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 13:00 (1:30h)
Dijous 13:00 (1:30h)
Català Guitart, Dolors
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dijous 15:00 (1:30h)
Mellado Guardiola, Matías
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs