Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Investigació Operativa

Objectius

Presentar les bases de l’enfocament metodològic que utilitza la investigació operativa, entesa com a eina d’ajut en la presa de decisions en els diferents àmbits de l’activitat empresarial, fent especial referència als problemes resolubles mitjançant la teoria de l’optimització.

Contingut

Metodologia de la investigació operativa: problemes i processos de presa de decisions. El paper dels models en la presa de decisions. Les grans línies del procés metodològic de la investigació operativa. L’anàlisi conceptual d’una situació problemàtica. El disseny de models formals. Tècniques bàsiques de resolució de models formals: el tractament de les restriccions en la presa de decisions: programació diferenciable restringida. Models amb moltes restriccions: programació lineal. Entre la complexitat de resolució i la precisió en un model: programació sencera. Decisions utilitzant més d’un criteri: programació multiobjectiva.

Avaluació

La primera part s’avaluarà mitjançant un treball que es proposarà durant el curs i que consistirà, essencialment, en l’aplicació de la metodologia explicada a un «cas real». Aquest treball, juntament amb els exercicis que es demanaran durant el desenvolupament del curs, constituirà el 50 % de la nota total.
La segona part serà objecte d’examen i la nota obtinguda sumarà l’altre 50 % de la nota total.

Bibliografia

DAELLEMBACH, H. G.: Systems and Decision Making. A Management Science Approach. Ed. Wiley, 1994.
GUERRERO CASAS, Flor M.: Curso de optimización. Programación matemática. Ariel Economía, 1994.
LUENDBERGER, D. G.: Programación lineal y no lineal. Addison Wesley, 1989.
MÁRQUEZ, J.: Fundamentos de la teoría de la optimización. Ed. Limusa, 1987.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Tenir coneixements de matemàtiques equivalents als del programa de l’assignatura Matemàtiques Aplicades a l’Empresa, estar cursant o haver cursat Direcció d’Empresa I i tenir coneixements informàtics mínims, a nivell d’usuari.
Curs al qual està orientada: A partir del segon quadrimestre del segon curs, sempre que es tingui la formació prèvia recomanada.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimecres 11:30 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Estapé Dubreuil , Glòria
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dimecres 19:30 (1:30h)
Estapé Dubreuil , Glòria
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs