Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Metodologia i Tècniques d'Investigació Social

Objectius

Formar els estudiants en l’ús de les diverses eines de recerca social per tal de saber realitzar des de la pràctica les activitats següents: enfocar i definir demandes i problemàtiques alienes i pròpies; buscar les dades necessàries per donar respostes al problema plantejat; sistematitzar i gestionar de forma rigorosa les dades; elaborar unes conclusions a través de l’anàlisi de les dades obtingudes; presentar un informe de resultats.

Contingut

1) La investigació social: què vol dir investigar en ciències socials; metodologia, mètodes i tècniques; les etapes de la investigació. Preparació de la recerca i plantejament d’una problemàtica.

2) La construcció i recollida de dades: les fonts d’informació; les unitats d’observació i el camp d’anàlisi; les tècniques de recollida de dades (l’enquesta; observació; entrevista); el treball de camp.

3) La sistematització, la gestió i l’anàlisi de dades quantitatives: la matriu; codificacions; variables i valors; recodificacions; importació de matrius; anàlisi quantitativa de les dades (estadística descriptiva; taules univariades, bivariades i trivariades); elaboració de l’informe final.

4) Sistematització, gestió i anàlisi de dades qualitatives: la unitat de dades qualitatives; transcripcions; edicions; notes de camp; croquis; unitat de registre; anàlisi del contingut; elaboració de l’informe final. Es fa servir com a suport informàtic els programes SPSS i Atlas-ti.

Bibliografia

CEA d’ANCONA, M. A.: Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 1996.
DÍAZ DE RADA, V.: Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. Madrid: ESIC, 2001.
GARCÍA FERRANDO, M.; IBÁÑEZ, J. i ALVIRA, F.: El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza, 1989.
QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L.: Manual de recerca en ciències socials. Barcelona. Herder. 1997.
RUIZ OLABUÉNAGA, J. L; ARISTEGUI, I i MELGOSA, L.: Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998.
SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J.: Análisis de tablas de contingencia. Madrid: CIS, 1992.

Formació Prèvia

Curs al qual està orientada: Es pot cursar tant a segon com a tercer cursos de la diplomatura.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dijous 13:00 (1:30h)
Dimecres 13:00 (1:30h)
Mora Malo, Enrico
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs