Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Microeconomia

Objectius

Entendre bé la teoria del consumidor com a fonament de la corba de demanda, així com la teoria de l’empresa com a fonament de la corba d’oferta; i entendre bé com consumidors i empreses interaccionen en mercats de diferent tipus.

Contingut

Teoria del consumidor; teoria de l’empresa; mercats sense poder de mercat i amb poder de mercat per part de les empreses; eficiència i equilibri en els mercats; externalitats i intervenció de l’estat en l’economia.

Avaluació

Un examen final (de totes maneres, durant el curs es faran exercicis que són una pràctica molt útil de cara a l’examen final; si no es ve a classe de forma sistemàtica i no es fan els exercicis és quasi impossible aprovar l’examen final).

Bibliografia

VARIAN, HAL R. (2007): Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 7th. Edition, New York: Norton. (Recomanat específicament per al grup amb docència en anglès).
ROBERT S. PINDYCK i DANIEL L. RUBINFELD: Microeconomía, Prentice Hall, 2005, 6a edició.
HAL R. VARIAN: Microeconomía Intermedia, Antoni Bosch Editor, 2007, 7a edició.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Introducció a l’economia i matemàtiques.

Comentaris

La docència del grup 10 serà en anglès. La superació de l’assignatura implicarà per l’alumne el reconeixement extra d’1,5 crèdits de lliure elecció, prèvia sol·licitud a la Gestió Acadèmica. Classes will be taught in English, and materials used in class (transparencies, photocopies, etc) will also be in English. Students will be able to write their exercises, cases and exams in any of the following languages: English, Spanish or Catalan. The advantages: • The course will be worth an extra 1,5 credit. (Lliure elecció) • A certificate saying the student has attended a course taught in English The requirements-conditions are: • Class attendance 2/3. The professor will control attendance • The exam questions will be written in English, but students can answer in any of the following languages: English, Spanish or Catalan.

Programa de curs

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 13:00 (1:30h)
Dijous 13:00 (1:30h)
Trillas Jané, Francesc
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Dijous 11:30 (1:30h)
Trillas Jané, Francesc
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Trillas Jané, Francesc
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs