Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Tècniques d'Investigació Social: Anàlisi de Mercats

Objectius

Conèixer les tècniques de disseny de mostres i anàlisi de dades que completen els estudis de mercats.

Contingut

Tècniques de mostreig: càlcul de la grandària de la mostra segons el tipus de mostreig i estudi dels estimadors de les principals característiques de la població. Tècniques d’anàlisi multivariant: tracta-ment de grans taules de dades a partir dels mètodes multivariants de reducció de la dimensionalitat. Classificació,discriminació i segmentació.

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà a partir dels exercicis realitzats al llarg del curs i d’un treball final. Es
controlarà l’assistència.

Bibliografia

MIQUEL et alt.: Investigación de Mercados. Edit. Mc Graw Hill, 1997.
PÉREZ, C.: Muestreo Estadístico. Edit. Pearson Prentice Hall, 2005.
URIEL, E. i ALDÁS, J.: Anàlisis Multivariante Aplicado. Ed. Thomsom, 2005.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Aquesta assignatura està pensada per a cursar-la durant el tercer curs de la diplomatura. És necessari haver cursat anteriorment Estadística II.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 11:30 (2h)
Divendres 11:30 (2h)
Márquez Cebrián, Dolors
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Divendres 19:30 (1:30h)
Dimarts 16:30 (0:3h)
Divendres 16:00 (0:3h)
Márquez Cebrián, Dolors
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs