Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Idioma Empresarial I. Avançat - Anglès

Objectius

Objectius i contingut: Per cursar aquesta assignatura de lliure elecció, els alumnes han de tenir un bon coneixement bàsic d’anglès. Al llarg del curs, podran ampliar els seus coneixements d’aquest idioma en el camp empresarial, comercial i personal. Es farà èmfasi en la comunicació oral per tal que els alumnes puguin expressar-se amb facilitat per comentar, exposar el seu punt de vista, argumentar i presentar temes relacionats amb pel•lícules, texts i llibres sobre el desenvolupament personal d’autors com Dale Carnegie, Napoleon Hill, Steven Covey o Rhonda Byrne, entre d’altres.

Avaluació

Metodologia i avaluació: Els alumnes hauran de treballar en grup al llarg del curs, utilitzant un dossier y material fotocopiat que s’entregarà a classe. Cada setmana hauran d’entregar deures que es penjaran periòdicament al campus virtual. L’assistència i la participació a classe son fonamentals per aprovar aquesta assignatura, ja que no hi haurà cap examen final. L’avaluació és continua i per tant no es pot aprovar aquesta assignatura sense assistència a classe. Part del curs es dedicarà a la preparació d’una presentació oral que els alumnes hauran de donar en públic al finalitzar el curs.

Bibliografia

BYRNE, R. The Secret. Atria books, 2006
CARNEGIE , D. How to win friends. Vermilion, 2007
HILL, N. Think and grow rich. Aventine Press, 2004
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1980

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: És necessari haver cursat anteriorment Idioma Empresarial I. Introducció.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 13:00 (1:30h)
Dijous 13:00 (1:30h)
Mur Effing, Mercè
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 15:00 (1:30h)
Dijous 15:00 (1:30h)
Mur Effing, Mercè
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs