Inici > Postgrau i cursos > Cursos propis

 Característiques 
Oferta de cursos

Característiques dels cursos propis:

L’Escola ofereix des del curs 2002-2003 cursos d’estudis propis que poden ser reconeguts per crèdits de lliure elecció: 1,5 crèdits en el cas dels cursos de 22,5 hores de durada i 2 crèdits en el cas de cursos de 30 hores.

Per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits caldrà superar l’avaluació del curs segons els criteris fixats per a cada activitat.

Aquest cursos s’han plantejat com a complements al currículum de l’alumne, en alguns casos fent un èmfasi especial en els aspectes pràctics quan la matèria ja es tractada a la titulació; en d’altres cursos es tracten temes molt específics que, per tant, no estan al temari de les assignatures del pla d’estudis, però poden ser interessants per l’alumne; per últim, altres cursos poden oferir coneixements de reforç per aquells alumnes que hagin constatat mancances en la seva formació bàsica d’algunes assignatures.