@article{ddd.uab.cat:116996,
   author = {Esteve, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
        d'Estudis Demogràfics) and Franch Auladell, Xavier (Universitat
        Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) and
        Recaño Valverde, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona.
        Departament de Geografia)},
    title = {La relació entre població i poblament : una proposta de
        cartografia bivariable i anàlisi espacial. Espanya, 1986-2006},
   journal = {Treballs de la Societat Catalana de Geografia},
    year = {2008},
   number = {65},
    pages = {560--568},
  abstract = {Aquesta comunicació proposa i discuteix la implementació d'una
        estratègia de representació cartogràfica i anàlisi espacial
        per caracteritzar la relació dinàmica entre població i
        poblament a Espanya entre 1986 i 2006. Amb les dades del Padró
        Nacional d'habitants i el Nomenclàtor de la Població es
        calculen a escala municipal dos indicadors: (i) la taxa de
        variació de la població i (ii) la taxa de variació de
        l'indicador de concentració (Esteve, 2005) entre aquests dos
        anys. La relació entre ambdós indicadors es representa
        cartogràficament utilitzant una llegenda bi-dimensional que
        resum en 9 categories la relació entre població i poblament.
        Finalment, es mesura el grau d'autocorrelació espacial global i
        local de cadascuna d'aquestes categories per mostrar les pautes
        territorials sobre la base de criteris estadístics ben definits.
        Com a resultat, obtenim una representació dinàmica i sintètica
        de l'evolució de la població i el poblament a Espanya en les
        dues darreres dècades, caracteritzades per un fort increment i
        redistribució interna de la població espanyola de
        conseqüències desiguals en l'estructura del poblament a escala
        municipal.},
     url = {https://ddd.uab.cat/record/116996},
}