@manual{ddd.uab.cat:194021,
    title = {Arqueologia Quantitativa},
   author = {Barceló Álvarez, Juan Antonio and Tarifa Mateo, Nadia and
        Morera Noguer, Nuria and Camara Manzaneda, Javier and Pardo
        Gordo, Salvador},
    year = {2018-19},
   series = {Grau en Arqueologia},
  abstract = {Encara que la majoria d'arqueòlegs i arqueòlogues no ho
        cregui, l'arqueologia és una disciplina matemàtica (segons va
        dir en el seu moment David Clarke), en peus d'igualtat amb la
        química, la física, etc. És a dir, per resoldre problemes
        arqueològics hem d'utilitzar mètodes de raonament desenvolupats
        en llenguatge matemàtic. La dificultat està en què la majoria
        d'estudiants "de lletres" no saben matemàtiques. Encara que
        existeixen molts programes informàtics que haguessin d'ajudar-
        nos a aplicar aquestes matemàtiques, la veritat és que el seu
        ús sembla ser massa complicat per qui no té els coneixements
        necessaris. Per això s'ha programat aquesta assignatura, que
        segueix pas a pas exemples fàcils de seguir de totes les
        tècniques emprades en arqueologia, documentant de manera
        esquemàtica, intuïtiva, simple i directa totes les funcions
        estadístiques que poguessin arribar a ser útils per a
        arqueòlegs i arqueòlogues. La introducció a les tècniques
        estadístiques no està basada en fórmules, sinó que s'explica
        per a què serveixen els càlculs que realitza un programa
        informàtic. El curs està dissenyat especialment per a aquells
        estudiants d'arqueologia que pretenen convertir-se en futurs
        professionals de la nostra disciplina que no només no tenen ni
        idea de les matemàtiques, sinó que van aprendre a odiar-les en
        els seus anys d'escola. Nombres apareixeran en gran quantitat,
        però les operacions (aritmètiques, algebraiques, etc.)
        s'obviaran i seran substituïdes per explicacions intuïtives del
        que es pretén amb aquestes tècniques. Temàticament,
        l'assignatura consisteix en una introducció a l'estadística
        clàssica, discutint inicialment la naturalesa quantitativa de
        les dades i mesuraments arqueològics, presentant les
        estadístiques descriptives més usuals i introduint als
        estudiants als procediments d'inferència estadística, tals com
        les proves qualitatives per a taules de contingència, anàlisi
        de variància, estudi de correlacions entre variables, etc. El
        curs presenta 1 per a taules de contingència, anàlisi de
        variància, estudi de correlacions entre variables, etc. El curs
        presenta les bases dels estudis mètrics de classificació i de
        l'anàlisi multidimensional, sense deixar de costat un breu
        examen a la geoestadística i l'anàlisi estadística de sèries
        temporals.},
  abstract = {Although the majority of archaeologists still do not believe it,
        archeology is a mathematical discipline (as it was asserted by
        David Clarke) equally with chemistry, physics, etc.. That is, we
        have to solve archaeological problems using reasoning methods
        developed in mathematical language. The difficulty is that most
        students from Humanities do not know their maths. Although there
        are many computer programs that would help us to apply these
        mathematical, the truth is that its use seems to be too
        complicated for those without the necessary skills. So this
        course has been scheduled, following step by step easy to follow
        examples of all techniques used in archeology, documenting a
        schematic, intuitive, simple and direct of all statistical
        functions that may become useful for archaeologists. The
        introduction to statistical techniques will not be based on
        formulas, but the explanation of the underlying logics.
        Calculations will performed by a computer program. The course is
        specially designed for students of archeology that wish to become
        future professionals in our discipline that not only have no idea
        of mathematics, and they learnt to hate them in their school
        years . Numbers appear in large numbers, but operations
        (arithmetic, algebraic, etc.) will be obviated and replaced by
        intuitive explanations of what is intended with these techniques.
        Thematically, the course is an introduction to classical
        statistics, initially discussing the quantitative data and
        archaeological measurements, the most common presenting
        descriptive statistics and introducing students to the procedures
        of statistical inference, such as qualitative tests for
        contingency tables, analysis of variance, the study of
        correlations between variables, etc.. The course presents the
        foundations of studies of classification and multidimensional
        analysis, leaving aside a brief examination geostatistics and
        statistical analysis of time series. 1},
  abstract = {Aunque la mayoría de arqueólogos y arqueólogas no lo crea, la
        arqueología es una disciplina matemática (según dijo en su
        momento David Clarke), en pie de igualdad con la química, la
        física, etc. Es decir, para resolver problemas arqueológicos
        tenemos que utilizar métodos de razonamiento desarrollados en
        lenguaje matemático. La dificultad está en que la mayoría de
        estudiantes "de letras" no saben matemáticas. Aunque existen
        muchos programas informáticos que tuvieran que ayudarnos a
        aplicar estas matemáticas, bien es verdad que su uso parece ser
        demasiado complicado por quien no tiene los conocimientos
        necesarios. Por eso se ha programado esta asignatura, que sigue a
        paso ejemplos fáciles de seguir de todas las técnicas empleadas
        en arqueología, documentando de manera esquemática, intuitiva,
        simple y directa todas las funciones estadísticas que pudieran
        llegar a ser útiles para arqueólogos y arqueólogas. La
        introducción a las técnicas estadísticas no está basada en
        fórmulas, sino que se explica para que sirven los cálculos que
        realiza un programa informático. El curso está diseñado
        especialmente para aquellos estudiantes de arqueología que
        pretenden convertirse en futuros profesionales de nuestra
        disciplina que no sólo no tienen ni idea de las matemáticas,
        sino que aprendieron a odiarlas en sus años de escuela. Números
        aparecerán en gran cantidad, pero las operaciones (aritméticas,
        algebraicas, etc.) se obviarán y serán sustituidas por
        explicaciones intuitivas del que se pretende con estas técnicas.
        Temáticamente, la asignatura consiste en una introducción a la
        estadística clásica, discutiendo inicialmente la naturaleza
        cuantitativa de los datos y mediciones arqueológicas,
        presentando las estadísticas descriptivas más usuales e
        introduciendo a los estudiantes a los procedimientos de
        inferencia estadística, tales como las pruebas cualitativas para
        mesas de contingencia, análisis de varianza, estudio de
        correlaciones entre variables, etc. El curso presenta las bases
        de los estudios métricos de clasificación y del análisis 1
        variables, etc. El curso presenta las bases de los estudios
        métricos de clasificación y del análisis multidimensional, sin
        dejar de lado un breve examen a la geoestadística y el análisis
        estadístico de series temporales.},
     url = {https://ddd.uab.cat/record/194021},
}