Genètica [101963]
Barbadilla Prados, Antoni
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Additional title: Genetics
Additional title: Genética
Date: 2018-19
Abstract: L'assignatura de Genètica s'imparteix en el 1r curs del Grau de Genètica (2n semestre). És la primera assignatura amb contingut específic del grau, i per això es proporcionaran els fonaments bàsics de la transmissió hereditària, es a dir, com la informació genètica es transfereix entre les generacions tant en els individus com en les poblacions. La genètica molecular és veurà molt breument, doncs es tractarà amb profunditat en el 2on curs. Els continguts d'aquesta assignatura inclouen la transmissió dels gens, l'elaboració de mapes genètics, les mutacions del material genètic, l'herència de caràcters de variació contínua, la genètica de les poblacions, i les propietats i característiques genètiques dels organismes model. Cada classe d'aquest curs vol ser una oportunitat única per a la trobada amb les noves i fascinants idees de la Genètica. Es vol transmetre una visió general dels problemes i de l'abast d'aquesta Ciència. Vull motivar, creant un interès i entusiasme contagiós, promovent la indagació crítica i desenvolupant la curiositat per les qüestions de la genètica. L'assignatura vol ser una guia duradora, una referència contínua, a la qual pugueu recórrer mentalment una vegada i una altra. Des d'un punt de vista de l'aprenentatge a adquirir, es pretén que els estudiants comprenguin el poder indagador de l'anàlisi genètica, que ha conduït a molts dels grans descobriments de la Genètica i com s'aplica a la recerca actual aquesta potent eina metodològica. També es pretén que l'alumne adquireixi una perspectiva històrica de les grans fites de la genètiques, des dels experiments de Mendel fins ala seqüenciació del genoma humà. Com a complement a la formació presencial aquest curs disposa d'una plataforma en línia d'aprenentatge que implementa les noves i potents tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC) en el funcionament de l'assignatura. Amb aquest recurs es vol facilitar el treball personalitzat, la descoberta individual, la integració de diferents fonts d'informació, així com potenciar l'originalitat i el desenvolupament de capacitats innovadores, 1 de diferents fonts d'informació, així com potenciar l'originalitat i el desenvolupament de capacitats innovadores, tot això amb l'objectiu últim que l'estudiant adquireixi noves perspectives per a la construcció i comprensió dels coneixements i les capacitats que requereix la formació d'un genètic professional. Molts dels exercicis i tasques a realitzar en el transcurs del curs emfatitzen el caràcter multidisciplinari de la Genètica. Entre altres eines, el Portafoli en línia dels treballs, tasques i activitats optatius o de creació pròpia de l'estudiant és un element del seguiment i valoració de l'aprenentatge adquirit per l'estudiant al llarg del curs. L'objectiu formatiu és que l'estudiant adquireixi una comprensió sòlida de les bases i els mecanismes de l'herència i del mètode de l'anàlisi genètica: que sigui capaç d'explicar i interpretar els principis de la transmissió de la informació genètica, efectuar anàlisis de genealogies i consell genètic, elaborar i treballar amb mapes genètics, entendre que és i com es mesura la variació genètica en la poblacions, dissenyar i obtenir informació rellevant d'experiments genètics i interpretar els resultats obtinguts. Les explicacions es contextualitzaren dins d'una perspectiva històrica que permeti veure com s'ha construït l'edifici conceptual de la genètica i pugui apreciar la transcendència del moment actual d'aquesta ciència, vibrant i plena de promeses.
Abstract: The subject of Genetics is taught in the 1st year of the Degree of Genetics (2nd semester). It is the first subject with specific content of genetics, and that is why they will provide the basic foundations of the hereditary transmission, that is, how genetic information is transferred between generations in both individuals and populations. Molecular genetics is looked very briefly, since it will be treated in depth in the second course. The contents of this course include the transmission of chromosomes and genes, the development of genetic maps, the mutation of the genetic material, the inheritance of characters of continuous variation, the genetics of populations, and the genetic properties and characteristics of the model organisms. Each class of this course wants to be a unique opportunity to meet the new and fascinating ideas of Genetics. From the very beginning we want to convey an overview of the problems and the scope of this Science. We want to motivate you, creating a contagious interest and enthusiasm, promoting critical inquiry and developing curiosity about the issues of genetics. We are fortunate that we can talk about the excitement and vitality of this science realistically, without the need to pretend. The subject wants to be a lasting guide, a continuous reference, to which you can turn mentally over and over again. From the point of view of learning to acquire, students are expected to understand the power of inquiring of the genetic analysis, which has opened the door to many of the great discoveries of genetics, and how this powerful methodological tool is applied in current genetics. It is also intended to acquire a historical perspective of the great milestones of genetics, from the experiments of Mendel to the sequencing of the human genome. As a complement to face-to-face training this course has an online learning platform that implements the new and powerful learning and knowledge technologies (LKT) in the course. This resource aims to facilitate personalized work, individual discovery, integration of different sources of information, as well as enhancing originality and the development of innovative skills, all with the ultimate goal that the student acquires new 1 originality and the development of innovative skills, all with the ultimate goal that the student acquires new perspectives for the construction and understanding of the knowledge and skills required for the training of a professional geneticist. Many of the exercises and tasks to be done during the course emphasize the multidisciplinary nature of Genetics. Among other tools, the online Portfolio of works, tasks and activities either assigned or self-created by the student, is a featured element for the monitoring and evaluation of the learning acquired by the student throughout the course. The formative objective is to acquire a solid understanding of the bases and mechanisms of inheritance and the method of genetic analysis: to be able to explain and interpret the principles of the transmission of genetic information, to analyze genealogies and to apply it to genetic counseling, to elaborate and work with genetic maps, to understand what is and how genetic variation is measured in populations, to design and obtain relevant information from genetic experiments and to interpret the results obtained. Explanations will be contextualized historically for the student to visualize how the conceptual building of genetics has been constructed and to appreciate the importance of the current moment of this science, vibrant and full of promises and challenges.
Abstract: La asignatura de Genética se imparte en el 1er curso del Grado de Genética (2o semestre). Es la primera asignatura con contenido específico de genética, y por eso se proporcionarán los fundamentos básicos de la transmisión hereditaria, es decir, como la información genética se transfiere entre generaciones tanto en los individuos como en las poblaciones. La genética molecular se verá muy brevemente, puesto que se tratará con profundidad en segundo curso. Los contenidos de esta asignatura incluyen la transmisión de cromosomas y genes, la elaboración de mapas genéticos, la mutación del material genético, la herencia de caracteres de variación continua, la genética de poblaciones, y las propiedades y características genéticas de los organismos modelo. Cada clase de este curso quiere ser una oportunidad única para el encuentro con las nuevas y fascinantes ideas de la Genética. Desde el mismo principio se os quiere transmitir una visión general de los problemas y del alcance de esta Ciencia. Quiero motivaros, creando un interés y entusiasmo contagioso, promoviendo la indagación crítica y desarrollando la curiosidad por las cuestiones de la genética. Tenemos la suerte de que podemos hablar de la excitación y la vitalidad de esta ciencia de forma realista, sin la necesidad de fingir. La asignatura quiere ser una guía duradera, una referencia continua, a la que podáis recurrir mentalmente una y otra vez. Desde el punto de vista del aprendizaje a adquirir, se pretende que los estudiantes comprendan el poder indagador del análisis genético, que ha abierto la puerta a muchos de los grandes descubrimientos de la Genética, y como esta potente herramienta metodológica se aplica en la genética actual. Los contenidos de la asignatura serán una referencia continua para el resto del grado, a los que el estudiante recurrirá una y otra vez. También se pretende adquirir una perspectiva histórica de los grandes hitos de la genética, desde los experimentos de Mendel hasta la secuenciación del genoma humano. 1 Como complemento a la formación presencial este curso dispone de una plataforma en línea de aprendizaje que implementa las nuevas y potentes tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) en el funcionamiento de la asignatura. Con este recurso se quiere facilitar el trabajo personalizado, el descubrimiento individual, la integración de diferentes fuentes de información, así como potenciar la originalidad y el desarrollo de capacidades innovadoras, todo ello con el objetivo último que el estudiante adquiera nuevas perspectivas para la construcción y comprensión de los conocimientos y las capacidades que requiere la formación de un genético profesional. Muchos de los ejercicios y tareas a realizar en el trascurso del curso enfatizan el carácter multidisciplinar de la Genética. Entre otras herramientas, el Portafolio en línea de los trabajos, tareas y actividades optativos o de creación propia del estudiante es un elemento del seguimiento y valoración del aprendizaje adquirido por el estudiante a lo largo del curso. El objetivo formativo es que el estudiante adquiera una comprensión sólida de las bases y los mecanismos de la herencia y del método del análisis genético: que sea capaz de explicar e interpretar los principios de la transmisión de la información genética, hacer análisis de genealogías y aplicarlo al consejo genético, elaborar y trabajar con mapas genéticos, entender quees y como se mide la variación genética en las poblaciones, diseñar y obtener información relevante de experimentos genéticos e interpretar los resultados obtenidos. Las explicaciones se contextualizarán históricamente para que el estudiante visualice cómo se ha construido el edificio conceptual de la genética y pueda apreciar la trascendencia del momento actual de esta ciencia, vibrante y repleto de promesas y retos.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Genètica [2500890]
Study plan: Grau en Genètica [833]Català
8 p, 110.4 KB

Anglès
6 p, 93.8 KB

Castellà
8 p, 104.5 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2018-07-20, last modified 2018-10-20   Favorit i Compartir