Pràcticum II [106121]
Leyva Moral, Juan
Lopez Ruiz, Antonio Luis
Gea Valero, Mireia
Izcara Cobo, Jessica
Cuenca Martinez, Encarnacion
Pallas Sanchis, Eva
Salinas Gratacos, Laia
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina

Additional title: Practicum II
Additional title: Prácticum II
Date: 2022-23
Abstract: Aquesta assignatura pretén que el/la estudiant tingui com a punt de partida una visió amplia de com l'entorn socioeconòmic i polític influeix en el model del sistema sanitari català i en la forma de gestió de la sanitat pública orientada a garantir la qualitat assistencial del centre d'atenció primària on realitza les pràctiques, tant si és una empresa pública com si no. El Pràcticum II permet a el/la estudiant aplicar els coneixements teòrics, aprendre actituds i habilitats necessàries per oferir les cures bàsiques infermeres orientades a la salut de la comunitat. Les activitats permeten l'anàlisi dels diferents programes i serveis que ofereix el centre de salut en relació al perfil de la població de referència i les característiques mediambientals. Aquest pràcticum posa el seu èmfasi en la valoració, diagnòstic, intervenció i avaluació de les necessitats bàsiques. Per tant, el/la estudiant al finalitzar el període ha de ser capaç de: Descriure els problemes i necessitats bàsiques de salut de la població de l'àrea bàsica de salut i relacionar-los amb la cartera de serveis assistencials del centre. Descriure les funcions de la infermera del centre de salut. Aplicar el model de cures infermeres del centre assistencial orientat a persones per fomentar la promoció de la salut i la prevenció dels problemes de salut. Aplicar el model de cures infermeres del centre assistencial orientat a persones amb problemes de salut crònics de baixa complexitat, amb la finalitat d'oferir suport a l'autogestió i convivència amb la malaltia, tot potenciant l'autoresponsabilitat i l'autonomia. Aplicar la metodologia del procés de cures infermeres i la metodologia científica. Realitzar técniques i procediments d'infermeria. Seleccionar i aplicar estratègies per a la recollida d'informació a persones que necessitin millorar el seu estil de vida o restablir la seva salut. Interpretar les dades per valorar les necessitats de les persones ateses. Valorar les necessitats educatives de les persones ateses. Prioritzar els diagnòstics infermers. Fomentar la participació de les persones ateses per consensuar els objectius i els resultats a assolir. Realitzar les cures infermeres a persones aplicant les guies de pràctica clínica i protocols del centre assistencial. Avaluar les cures infermeres realitzades Autoavaluar el propi procés d'aprenentatge de forma honesta i realista. Determinar propostes de millora de la qualitat assistencial.
Abstract: This subject aims for the student to have as a starting point a broad vision of how the socio-economic and political environment influences the model of the Catalan health system and the way of managing public health aimed at ensuring the quality of care of the primary care center where you do your internship, whether you are a public company or not. Practicum II allows the student to apply the theoretical knowledge, learn attitudes and skills necessary to offer basic nursing care aimed at community health. The activities allow the analysis of the different programs and services offered by the health center in relation to the profile of the reference population and the environmental characteristics. This practicum places its emphasis on the assessment, diagnosis, intervention and assessment of basic needs. Therefore, the student at the end of the period must be able to: Describe the basic health problems and needs of the population in the basic health area and relate them to the centre's portfolio of care services. Describe the functions of the health center nurse. Apply the nursing care model of the people-centered care center to promote health promotion and prevention of health problems. Apply the nursing care model of the care center aimed at people with chronic health problems of low complexity, in order to offer support for self-management and coexistence with the disease, while promoting self-responsibility and autonomy. Apply the methodology of the nursing care process and the scientific methodology. Perform nursing techniques and procedures. Select and apply strategies for gathering information to people who need to improve their lifestyle or restore their health. Interpret the data to assess the needs of the people served. Assess the educational needs of the people served. Prioritize nursing diagnoses. Encourage the participation of the people served to agree on the objectives andresults to be achieved. Carry out nursing care for people applying the clinical practice guidelines and protocols of the care center. Evaluate the nursing care performed Self-assess the learning process in an honest and realistic way. Determine proposals for improving the quality of care.
Abstract: Esta asignatura pretende que el / la estudiante tenga como punto de partida una visión amplia de cómo el entorno socioeconómico y político influye en el modelo del sistema sanitario catalán y en la forma de gestión de la sanidad pública orientada a garantizar la calidad asistencial del centro de atención primaria donde realiza las prácticas, ya sea una empresa pública como si no. El Prácticum II permite a el / la estudiante aplicar los conocimientos teóricos, aprender actitudes y habilidades necesarias para ofrecer los cuidados básicos enfermeras orientadas a la salud de la comunidad. Las actividades permiten el análisis de los diferentes programas y servicios que ofrece el centro de salud en relación al perfil de la población de referencia y las características medioambientales. Este prácticum pone su énfasis en la valoración, diagnóstico, intervención y evaluación de las necesidades básicas. Por lo tanto, el / la estudiante al finalizar el período debe ser capaz de: Describir los problemas y necesidades básicas de salud de la población del área básica de salud y relacionarlos con la cartera de servicios asistenciales del centro. Describir las funciones de la enfermera del centro de salud. Aplicar el modelo de cuidados enfermeros del centro asistencial orientado a personas para fomentar la promoción de la salud y la prevención de los problemas de salud. Aplicar el modelo de cuidados enfermeros del centro asistencial orientado a personas con problemas de salud crónicos de baja complejidad, con el fin de ofrecer apoyo a la autogestión y convivencia con la enfermedad, potenciando la autorresponsabilidad y la autonomía. Aplicar la metodología del proceso de cuidados enfermeros y la metodología científica. Realizar técnicas y procedimientos de enfermería. Seleccionar y aplicar estrategias para la recogida de información a personas que necesiten mejorar su estilo de vida o restablecer su salud. Interpretar los datos para valorar las necesidades de las personas atendidas. Valorar las necesidades educativas de las personas atendidas. Priorizar los diagnósticos enfermeros. Fomentar la participación de las personas atendidas por consensuar los objetivos y los resultados a alcanzar. Realizar los cuidados enfermeros a personas aplicando las guías de práctica clínica y protocolos del centro asistencial. Evaluar los cuidados enfermeros realizadas Autoevaluar el propio proceso de aprendizaje de forma honesta y realista. Determinar propuestas de mejora de la calidad asistencial.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català, anglès, castellà
Studies: Infermeria [2500891]
Study plan: Grau en Infermeria [1468]Català
10 p, 127.4 KB

Anglès
9 p, 122.8 KB

Castellà
9 p, 124.5 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2022-07-01, last modified 2022-07-22   Favorit i Compartir