Anàlisi

Anàlisi 24 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
17 p, 266.8 KB Índex
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 1-17  
2.
2 p, 16.0 KB Presentació / Berrio, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
El número 21 de la revista ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIO I CULTURA és un monogràfic dedicat a pro p o rcionar una perspectiva general de la recerca que es fa a Eu ropa sobre comunicació; concretament es titula «La recerca europea en comunicació social». [...]
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 19-20  
3.
8 p, 39.5 KB La recerca europea en comunicació social / Parés, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 23-29  
4.
17 p, 102.9 KB Recerca en comunicació de masses a Alemanya.Un repàs / Schröder, Hermann-Dieter
La recerca sobre comunicació de masses a Alemanya es caracteritza pel fet que no és deguda a un sol cos disciplinar, i per realitzar, des de diferents posicions epistemològiques, una productiva tasca d'aproximació al fenomen de la comunicació de masses. [...]
La investigación sobre comunicación en Alemania se caracteriza por no deberse a un sólo cuerpo disciplinar, y por llevar a cabo -desde diferentes posturas epistemológicas- una productiva tarea de aproximación al fenómeno de la comunicación de masas. [...]
Research into the mass media in Germany is distinguished by adhering to no single body of discipline and by carrying out, from a variety of epistemological angles, a productive task in approaching the phenomenon of the mass media. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 31-47  
5.
21 p, 126.2 KB Els mitjans de comunicació i les ciències de la comunicació a Àustria / Rest, Franz
La disciplina acadèmica de les ciències de la comunicació té un origen molt recent a Àustria, on es va consolidar al voltant del 1970 recollint les aportacions de la Zeitungswissenschaft. La petita comunitat científica austríaca en aquest camp es concentra en els dos nuclis productors de recerca, les universitats de Salzsburg i Viena. [...]
La disciplina académica de las ciencias de la comunicación tiene un origen muy reciente en Austria, donde se consolidaron alrededor del 1970 recogiendo las aportaciones de la Zeitungswissenschaft. La pequeña comunidad científica austríaca en este campo se concentra en los dos núcleos productores de investigación, las universidades de Salzburg y Viena. [...]
The academic discipline of communication science is a very young one in Austria, where it took shape around 1970 in the form of Zeitungswissenschaft. The small scientific community working in this field in Austria is centred around two focal points of research: the Universities of Salzburg and Vienna. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 49-69  
6.
19 p, 109.4 KB Educació i investigació en comunicació de masses a Bèlgica / Gryspaerdt, Axel
En aquest article es consagra la distinció entre la investigació sobre comunicació de masses a Flandes i la que es realitza a la comunitat belga francòfona. La descripció que es refereix a la Bèlgica flamenca es fa a través de la categorització dels treballs segons el seu autor en les diferents universitats, mentre que en el cas de la Bèlgica francòfona la descripció atén més al procés evolutiu dels estudis i del seu àmbit acadèmic.
En este artículo se constata la distinción entre la investigación sobre comunicación de masas en Flandes y la realizada desde la comunidad belga francófona. La descripción referida a la Bélgica flamenca se lleva a cabo con la categorización de los trabajos según su autor en las distintas universidades, mientras que en el caso de la Bélgica francófona la descripción atiende más al proceso evolutivo de los estudios y de su ámbito académico.
This article draws a distinction between the research on the mass media carried out in Flanders on the one hand, and that carried out in the French-speaking Belgian community, on the other. The description of Flemish Belgium categorises the studies, by author, at the various universities, whilst in the case of French-speaking Belgium, the description focuses more on the evolutive process of studies and their academic context.

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 71-89  
7.
9 p, 55.2 KB La recerca en comunicació de masses a Dinamarca / Hjarvard, Stig ; Søndergaard, Henrik
Els estudis sobre la comunicació de masses a Dinamarca no es distingeixen per escoles. La majoria dels investigadors provenen de les disciplines humanístiques, cosa que fa que els treballs s'hagin nodrit d'un sol aparell epistemològic. [...]
Los estudios en comunicación de masas en Dinamarca carecen de distinción por escuelas. La mayor parte de los investigadores provienen de un mismo campo disciplinario (las humanidades), por lo cual los trabajos se han ido nutriendo de una sola raíz epistemológica. [...]
Mass media studies in Denmark are not distinguished according to schools. Most researchers are from a single field of discipline (the Humanities), and studies have therefore been nourished by a single epistemological root. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 91-99  
8.
20 p, 120.1 KB Investigació sobre comunicació social a l'Espanya de les autonomies / Jones, Daniel E. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Es tracta d'una descripció comprensiva de l'ensenyament i de la recerca que es fa en les diferents regions i àrees culturals de l'Estat espanyol. El treball contempla les principals biblioteques i centres de documentació, així com les publicacions especialitzades. [...]
Se trata de una visión clara de la enseñanza y de la investigación llevadas a término en las distintas regiones y áreas del Estado español. En lo que se refiere a la investigación, se proporciona una lista de las principales bibliotecas y centros de documentación, editoriales y revistas especializadas. [...]
A comprehensive picture of teaching and research carried out in the various regional and cultural areas of the Spanish state. Regarding research, the principal libraries and documentation centres, publishers and specialised periodicals are listed. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 101-120  
9.
12 p, 73.4 KB Recerca de comunicació de masses a Finlàndia / Kunelius, Risto ; Nordenstreng, Kaarle ; Pietilä, Veikko
La recerca sobre comunicació de masses a Finlàndia s'ha desenvolupat, preferentment, dins el marc de les institucions acadèmiques, en una època relativament recent, tot i que els estudis de periodisme daten de 1925. [...]
La investigación sobre comunicación de masas en Finlandia se ha desarrollado, de manera preferente, dentro del marco de las instituciones académicas en una época relativamente reciente, a pesar de que los estudios de periodismo se remontan hasta 1925. [...]
Research into the mass media in Finland has taken place chiefly within academic institutions over a relatively recent period, although the academic discipline of journalism dates back to 1925. Initially modelled on the German school of journalism, in the sixties, Finland saw the introduction of an empirical-positivist focus. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 121-132  
10.
16 p, 97.4 KB França : diversitat d'enfocaments i relacions dins el món de la comunicació / Miège, Bernard
Aquest article es refereix als començaments intensos de la recerca a França, amb grans autors que han exercit la seva influència fins avui. Es fa referència a la diversitat d'aproximacions i de corrents que existeixen en aquest país, cosa que fa que l'escena científica s'hagi de dividir en diferents camps. [...]
Este artíclo se refiere a los comienzos intensos que experimentó la investigación en Francia, con grandes autores que han ejercido una marcada influencia hasta hoy. Se hace referencia a la diversidad de aproximaciones y de corrientes que existen en este país, lo cual obliga a dividir el escenario científico en diferentes campos. [...]
This article refers to the outstanding early beginnings of research in France, with major authors whose influence can still be traced today. Reference is made to the diversity of approaches existing in the country, and the scientific scene is divided into various fields. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 133-148  
11.
12 p, 74.8 KB La recerca en comunicació de masses a Gran Bretanya / Meech, Peter ; Zhao, Bin
La Gran Bretanya, en la seva condició de seu de la tradició crítica en els estudis sobre comunicació de masses, ha exercit una influència en aquesta recerca, tant a Europa com a la resta del món. [...]
Gran Bretaña, como sede de la tradición crítica en los estudios sobre comunicación de masas, ha ejercido una gran influencia en la investigación, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Los autores del artículo adoptan una postura analítica para dar cuenta de la organización y la evolución en su país del ámbito científico dedicado a los medios de comunicación. [...]
As the centre of the critical tradition in mass communication studies, great Britain has had a great influence on research, both on the European and the world level. The authors of this article adopt an analytical approach to explain the organisation and evolution of the scientific study of the mass media in that country. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 149-160  
12.
26 p, 108.8 KB El boom dels mitjans de comunicació i la investigació en comunicació de masses a Grècia / Papathanassopoulos, Stylianos ; Navridis, Klimis
L'estudi comença amb una introducció referent al context historicosocial de Grècia. S'hi fa una referència especial a la manca d'anàlisis i d'informacions fiables sobre els mitjans de comunicació, i s'intenta cercar les causes d'aquesta situació. [...]
El estudio empieza con una introducción referente al contexto histórico-social de Grecia. Se hace un hincapié especial en la carencia de unos análisis y de unas informaciones fiables sobre los medios de comunicación, y se hace un intento de buscar las causas de ello. [...]
The study begins with an introduction to the Greek historico-social context. Particular reference is made to the lack of reliable analyses, data and information on the communication media, and an attempt is made to determine the causes of this situation. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 161-186  
13.
11 p, 68.6 KB La investigació sobre comunicació de masses a Europa : Holanda / McQuail, Denis
Holanda ha estat un país pioner en l'estudi dels mitjans de comunicació a Europa. La recerca de l'escola holandesa és molt diversa quant a temes, investigadors, mètodes i orientacions teorètiques. [...]
Holanda ha sido un país pionero en el estudio de los medios de comunicación en Europa. Las investigación de la escuela holandesa es muy diversa en lo referente a los temas, investigadores, métodos y orientaciones teoréticas. [...]
Holland has been a pioneer in media studies in Europe. research in the Dutch school of media studies is very varied as regards subject matter, researchers, methods and theoretical approaches. This research has undergone a gradual change in emphasis, moving from a quantitative-statistical approach to a qualitative-interpretative type of research. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 187-197  
14.
12 p, 74.0 KB La investigació sobre comunicació de masses a Europa : Irlanda / Corcoran, Farrel
Les qüestions sobre els mitjans de comunicaió i sobre la identitat cultural apareixen relativament tard en l'agenda de la investigació irlandesa. El pes de la cultura acadèmica anglesa es deixa sentir en la recerca irlandesa sobre els mitjans, caracteritzada per una tradició pròpia dels cultural studies, que ha rebut més influència dels estudis literaris que de la sociologia. [...]
Las cuestiones sobre los medios de comunicación y sobre la identidad cultural aparecen relativamente tarde en la agenda de la investigación irlandesa. El peso de la cultura académica inglesa se deja sentir en la investigación irlandesa sobre los medios, caracterizada ésta por una tradición propia de los cultural studies, que ha recibido más influencia de los estudios literarios que de la sociología. [...]
Questions relating to the media and cultural identity are a relative late-comer on the agenda of Irish research. There is a strong influence of the English academic world on Irish media research, characterised as it is by a tradition of cultural studies which owes more to literary studies than to sociology. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 199-210  
15.
10 p, 59.5 KB La investigació sobre mitjans de comunicació a Itàlia / Wolf, Mauro
Una característica de la literatura sobre mitjans a Itàlia és la barreja d'apropaments teòrics, si bé hem de destacar la rellevància que dels anys seixanta ençà ha cobrat la perspectiva semiòtica. [...]
Una característica de la literatura sobre los medios en Italia es la mezcla de acercamientos teóricos, por más que hemos de destacar la relevancia que desde los años sesenta ha cobrado la perspectiva semiótica. [...]
One distinguishing feature of the literature on the media in Italy is the mix of theoretical approaches, although it should be stressed that, since the 60s, the semiotic focus has played a particularly important role. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 211-220  
16.
14 p, 72.0 KB La investigació en comunicació de masses a Noruega pel que fa a la diversitat cultural i regional / Bakke, Marit
L'àmbit d'estudis sobre els mitjans de comunicació a Noruega es va constituir a final dels anys seixanta. La descentralització ha estat una dimensió bàsica en la política dels mitjans de comunicació noruecs, de manera que la investigació noruega s'ha centrat, també, en aspectes regionals i culturals de l'estructura, el contingut i el consum dels mitjans de comunicació. [...]
El ámbito de los estudios sobre medios de comunicación en Noruega se constituyó a finales de los años sesenta. La descentralización se ha erigido como una dimensión básica en la política de los medios de comunicación noruegos, de manera que la investigación se ha centrado, también, en aspectos regionales y culturales de la estructura, el contenido y el consumo de los medios de comunicación. [...]
Media studies in Norway date back to the late 60s. Decentralisation has been a crucial factor in Norwegian mass media policies; similarly, Norwegian research has focused on aspects of regional and cultural structure, as well as media contents and consumption. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 221-234  
17.
13 p, 79.1 KB El «punt zero» després de Lisboa, 1898 / Marcos, Luís Humberto
L'autor de l'article situa l'evolució de la recerca sobre comunicació de masses a Portugal dins del seu context històric i geogràfic. Fa un recorregut a través dels canvis produïts en les polítiques de comunicació. [...]
El autor del artículo sitúa la evolución de la investigación sobre comunicación de masas en Portugal dentro de su contexto histórico y geográfico, haciendo un recorrido a través de los cambios producidos en las políticas de comunicación. [...]
The author of this article places the evolution of research into the mass media in Portugal within its historical and geographical context, reviewing the changes which have taken place in communication policies. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 235-247  
18.
15 p, 88.5 KB La investigació sobre els mitjans de comunicació a Suècia / Dahlgren, Peter
Aquest article descriu l'emergència d'aquest àmbit d'estudi i d'investigació a Suècia. Els estudis sobre els mitjans es consolidaren finalment a les universitats a partir de la formació professional dels periodistes, i també dels cursos sobre els mitjans de comunicació. [...]
Este artículo describe la emergencia de este cuerpo de estudio y de investigación en Suecia. Los estudios sobre los medios se consolidó finalmente en las universidades a partir de la formación profesional de los periodistas, así como de los cursos sobre los medios de comunicación. [...]
This article describes the emergence of a body of study and research in Sweden which was finally consolidated in universities' providing professional training in journalism as well as more academic courses on the communication media. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 249-263  
19.
10 p, 61.9 KB Investigació en comunicació de masses a Suïssa / Beaud, Paul
A Suïssa els estudis sobre comunicació de masses s'han desenvolupat atenent les particularitats polítiques i socials del país. De fet, la recerca s'ha caracteritzat per la manca de connexió entre les diferents comunitats lingüístiques. [...]
En Suiza, los estudios sobre comunicación de masas se han desarrollado atendiendo a la peculiaridad política y social del país. De hecho, la investigación se ha caracterizado en gran manera por la falta de conexión entre las iniciativas de las principales comunidades lingüísticas. [...]
In Switzerland,mass media studies have developed in close contact with the special political and social characteristics of the country. In fact, research has largely been characterised by the lack of connection between the initiatives of its principal linguistic communities. [...]

1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 265-274  
20.
3 p, 20.6 KB Ressenyes / Berrio, Jordi
Index de les obres ressenyades: Romà GUBERN, Viaje de Ida. Barcelona: Anagrama, 1997.
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 275-277  
21.
2 p, 16.7 KB Ressenyes / Berrio, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
Index de l'obra ressenyada: VILCHES,Lorenzo. «Globalização comunicativa e efeitos» dins Dênis de MORAES (org. ), Globalização, Mídia e Cultura Contemporãnea. Campo Grande: Letra Livre, 1997.
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 277-278  
22.
3 p, 21.9 KB Ressenyes / Tresserras, Joan Manuel, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Index de l'obra ressenyada: J. M. FIGUERES, Història de l'anticatalanisme. El diari ABC i els seus homes. Tarragona: Edicions El Mèdol, 1997.
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 278-280  
23.
2 p, 16.6 KB Ressenyes / Papiol, Anna
Index de l'obra ressenyada: Jordi BERRIO (dir. ), Un segle de recerca sobre comunicació a Catalunya. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 1997.
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 280-281  
24.
2 p, 14.7 KB Ressenyes
Index de l'obra ressenyada: Josep Maria FIGUERES, El consell de guerra a Lluís Companys. Barcelona: Edicions Proa, 1997.
1997
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 21 (1997) , p. 282-283  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.