Anuario iet de trabajo y relaciones laborales

Anuario iet de trabajo y relaciones laborales 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.03 segons. 
1.
26 p, 660.5 KB Presentación : Transformaciones recientes en el modelo de relaciones laborales / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Las reformas del mercado de trabajo y del estado del bienestar tienden a configurar un nuevo modelo de relaciones laborales de carácter neoliberal, inspirado en el modelo de capitalismo flexible anglosajón. [...]
Les reformes del mercat de treball i de l'estat del benestar tendeixen a configurar un nou model de relacions laborals de caràcter neoliberal, inspirat en el model de capitalisme flexible anglosaxó. [...]
The reforms of the labor market and welfare state tend to set up a new model of labor relations neoliberal, inspired by the Anglo-Saxon model of flexible capitalism. Short-term oriented and based on the logic of financialisation of the economy as a mechanism of social discipline. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.23
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 1-26  
2.
8 p, 240.6 KB Cap a un nou model de relacions laborals? / Rañé i Blasco, Josep Maria
El model de relacions laborals espanyol es caracteritza per ser hereu de l'intervencionisme i el proteccionisme paternalista de l'antic model de relacions laborals de la dictadura. En aquest article s'exploren algunes idees sobre les necessitats de modernització del model de relacions laborals, com ara, una negociació col·lectiva amb més poder de les parts i una restauració del poder de les parts, especialment dels sindicats després de la reforma de 2012; potenciar la flexibilitat interna en les empreses, la polivalència, la formació continua i la mobilitat. [...]
The Spanish industrial relations model is characterized by the interventionism and protectionism due to the old paternalistic labor relations model of dictatorship. This paper explores some ideas on the need of modernization of industrial relations model, such as a process of negotiation of collective bargaining with a stronger position by unions, especially after the labor reform of 2012; company-internal flexibility, mobility and lifelong learning.

2014 - 10.5565/rev/aiet.24
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 27-34  
3.
13 p, 456.3 KB La reforma del sistema de negociación colectiva español y sus implicaciones desde una perspectiva jurídica / Pastor Martínez, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
En el present article es presenten els principals canvis que, com a conseqüència de les últimes reformes legislatives, s'han produït en el marc normatiu legal regulador de la negociació col·lectiva. [...]
En el presente artículo se presentan los principales cambios que, como consecuencia de las últimas reformas legislativas, se han producido en el marco normativo legal regulador de la negociación colectiva. [...]
In this paper we analyze the main changes introduced by the legislative reform in legal regulation of collective bargaining. Through the analysis of the changes that have occurred in areas such as the structure of collective bargaining, the concurrence of collective agreements or the new regulation about extended validity the paper exposes the effects for Spanish collective bargaining system. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.25
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 35-47  
4.
12 p, 451.2 KB Reformas y transformaciones de la negociacion colectiva en Francia / Amauger-Lattes, Marie Cecile (Université de Toulouse 1- Capitole)
La ley del 14 de junio 2013 en Francia ha puesto en marcha un cambio en la negociación colectiva para mejorar la organización de la empresa. El cambio consiste en fortalecer la negociación en la empresa con la finalidad de vincular los contenidos de la negociación con las condiciones específicas de cada empresa. [...]
La llei del 14 de juny 2013 a França ha posat en marxa un canvi en la negociació col·lectiva per millorar l'organització de l'empresa . El canvi consisteix a enfortir la negociació a l'empresa amb la finalitat de vincular els continguts de la negociació amb les condicions específiques de cada empresa . [...]
The law of June 14, 2013 in France has implemented a change in collective bargaining to improve the organization at the company level. The change is to strengthen the enterprise bargaining in order to link the contents of the negotiations with the specific conditions of each company. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.26
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 49-60  
5.
5 p, 362.2 KB Negociación en la empresa e individualización : tendencias más significativas de los cambios en la negociación colectiva / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Es presenten a debat aspectes significatius que suggereixen les ponències sobre "Reformes i transformacions en la negociació col·lectiva". Entre ells destaquen la potenciació de l'empresa com a eix de la negociació col·lectiva i la creixent tendència a individualitzar les relacions col·lectives de treball. [...]
Se presentan a debate aspectos significativos que sugieren las ponencias sobre "Reformas y transformaciones en la negociación colectiva". Entre ellos destacan la potenciación de la empresa como el eje de la negociación colectiva y la creciente tendencia a individualizar las relaciones colectivas de trabajo. [...]
The papers presented in the session on "Reforms and changes in collective bargaining" proposed significant and suggesting aspects for debate. Some of the most remarkable are: the strengthening of the company as the hub of collective bargaining and the growing tendency to individualize the collective industrial relations. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.27
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 61-65  
6.
12 p, 296.1 KB Labour market developments, non-standard employment and low wages in Germany / Leschke, Janine (Copenhagen Business School. Department of Business and Politics)
Pel que fa a les novetats introduïdes al mercat de treball i els seus resultats, a Alemanya li està anant relativament bé. De fet, i en contra de la tendència europea, Alemanya ha vist augmentar les seves taxes d'ocupació i el descens de la desocupació durant la crisi econòmica. [...]
Con respecto a las novedades introducidas en el mercado de trabajo y sus resultados, a Alemania le está yendo relativamente bien. De hecho, y en contra de la tendencia europea, Alemania ha visto aumentar sus tasas de empleo y el descenso del desempleo durante la crisis económica. [...]
In terms of basic labour market developments and outcomes Germany is faring comparatively well. Indeed, against the European trend, Germany saw employment rates increasing and unemployment decreasing during the economic crisis. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.28
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 67-78  
7.
12 p, 503.4 KB Determinantes de la crisis en españa : dinámica económica reciente y políticas públicas / Banyuls Llopis, Josep M. (Universitat de València. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
Des de 2008 la societat espanyola està sumida en una crisi profunda que a mig i llarg termini comportarà canvis estructurals de gran transcendència. La situació actual no respon a un problema conjuntural sinó que la crisi que estem vivint respon a problemes estructurals de l'economia i la societat espanyola, en un doble àmbit. [...]
Desde 2008 la sociedad española está sumida en una crisis profunda que a medio y largo plazo comportará cambios estructurales de gran trascendencia. La situación actual no responde a un problema coyuntural sino que la crisis que estamos viviendo responde a problemas estructurales de la economía y la sociedad española, en un doble ámbito. [...]
From 2008 the Spanish society is in a deep crisis that at medium and long lead will reach structural changes. The current situation is not a short term problem. On the contrary, the crisis we are experiencing responds to structural problems of the Spanish economy and society in a double sphere. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.32
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 79-90  
8.
4 p, 359.9 KB El fracaso del modelo de empleo de la Unión Europea : comentario a las ponencias "Crisis y transformación del contrato de empleo" / Recio, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
El comentari està orientat a dibuixar el context general en el qual es desenvolupa la deterioració de les condicions de treball a la Unió Europea. Es debat la diferència entre les polítiques keynesianes de plena ocupació i la revisió de les mateixes per part de la Unió Europea. [...]
El comentario está dirigido a situar el contexto general en el que se desarrolla el deterioro de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Se discute la diferencia entre las políticas keynesianas de pleno empleo y la revisión de las mismas por parte de la Unión Europea. [...]
This paper is bent on giving the general context of the deterioration of labor conditions in the European Union. The Keynesian policies of full employment are confronted with the European Union policy of employment. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.30
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 91-94  
9.
14 p, 289.6 KB Concertación social para el empleo en España (2008-2014) / Pérez Amorós, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La concertación social incide en el sistema de fuentes reguladoras de las relaciones laborales, explica, en parte, el modelo democrático de las relaciones laborales, y consecuentemente, es un condicionante del Estado social, democrático y de Derecho. [...]
La concertació social incideix en el sistema de fonts reguladores de les relacions laborals, explica, en part, el model democràtic de les relacions laborals, i conseqüentment, és un condicionant de l'Estat social, democràtic i de Dret. [...]
Social partnership affects the regulatory system of industrial, and explains, in part, the democratic model of labor relations; consequently, it is a key determinant of social, democratic and legal state. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.29
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 95-108  
10.
8 p, 219.5 KB Concertacion y seguridad social : de la legitimidad social a la legitimidad tecnocrática / López Gandía, Juan (Universitat Politècnica de València)
El estudio aborda la concertación, un análisis de las políticas de seguridad social constatando su evolución desde una legitimidad social a una legitimidad tecnocrática en la crisis del welfare state y en la crisis económica con particular referencia al sistema español. [...]
L'estudi aborda la concertació, una anàlisi de les polítiques de seguretat social constatant la seva evolució des d'una legitimitat social a una legitimitat tecnocràtica en la crisi del welfare state i en la crisi econòmica amb particular referència al sistema espanyol. [...]
The study addresses the conclusion an analysis of policies of social security noting exposing its evolution from a social legitimacy to a technocratic legitimacy in the crisis of the welfare state and the economic crisis with particular reference to the Spanish system. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.31
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 109-116  
11.
10 p, 240.3 KB La construcción de la dimensión social de la unión europea : muchos retos pendientes y muchas necesidades a las que responder / Rojo Torrecilla, Eduardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La política social europea se encuentra en una difícil situación. La crisis económica y social iniciada en 2008 ha significado la reducción y restricción de derechos sociales en muchos Estados de la Unión Europea, y también el incremento del número de personas desempleadas. [...]
La política social europea es troba en una difícil situació. La crisi econòmica i social iniciada en 2008 ha significat la reducció i restricció de drets socials en molts Estats de la Unió Europea, i també l'increment del nombre de persones aturades. [...]
European social policy is in a difficult situation. The economic and social crisis that began in 2008 has meant the reduction and restriction of rights in many states of the European Union, and the increasing number of unemployed people. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.33
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 117-126  
12.
4 p, 340.7 KB Algunas reflexiones sobre la crisis de la concertación social en España y en Europa / Ysàs Molinero, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
A pesar de que la concertación social ha pasado durante los últimos 35 años por etapas muy fructíferas y otras con escasos resultados, lo cierto es que la actual crisis ha llevado a los interlocutores sociales a posiciones irreconciliables. [...]
El present article reflexiona sobre la ruptura del consens social, no necessària i exclusivament com a conseqüència de la crisi econòmica. Aquesta ruptura s'ha traduït principalment en una forta reculada dels drets socials, el desmantellament de l'Estat del Benestar (protecció social, serveis públics), així com en un retrocés de la capacitat de participació de la societat en la presa de decisions. [...]
Although over the last 35 years social dialogue has gone in Spain both through very successful stages and others with limited success, the fact is that the current crisis has led the social partners to irreconcilable positions. [...]

2014 - 10.5565/rev/aiet.34
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 2 (2014) , p. 127-130  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.