Articles

Articles 24 records found  beginprevious15 - 24  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
15.
33 p, 880.1 KB La valoración social del multiculturalismo y del monoculturalismo en Europa / Bericat Alastuey, Eduardo
Partiendo de la tesis sostenida por Verena Stolcke, que advierte de la existencia de un cambio en el discurso mediante el que las poblaciones autóctonas rechazan a los inmigrantes, se ha realizado una investigación empírica con el objeto de verificar si, en efecto, los discursos basados en un fundamentalismo cultural están sustituyendo a los explícitamente racistas o xenófobos. [...]
Following Verena Stolcke’s thesis, which defends that a change on the discourse through which native population rejects immigrants, an empirical research has been carried out attempting to verify if the discourses based on cultural fundamentalism are replacing those explicitly racist or xenophobic. [...]

2009 - 10.5565/rev/papers/v94n0.690
Papers : revista de sociologia, N. 94 (2009) p. 79-111  
16.
18 p, 102.1 KB Crisis del empleo y cohesión social / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Prieto, Carlos (Universidad Complutense de Madrid)
En este artículo se defiende la idea de que la configuración particular del empleo en los años que siguen a la segunda guerra mundial constituyó uno de los pilares básicos en los que se asentó la legitimización del orden social de las sociedades industrializadas y contribuyó a hacer posible una recia cohesión social. [...]
This article defends the idea that the specific employment configuration in the years after the Second World War was built on of the basic pillars for legitimising the social order of industrialized societies and contributed to bring about solid social cohesion. [...]

2001
Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 19 ( Enero 2001) , p. 223-240  
17.
31 p, 196.2 KB Terres de l'Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d'un nou model de desenvolupament social i ambiental / Tarroja, Alexandre ; Domingo, Lara ; Herrero, Maria ; Lozano, Gemma ; Paül, Valerià ; Saladié Gil, Sergi
Les Terres de l'Ebre duen a terme importants esdeveniments que afectaran de manera decisiva el futur del seu territori. La presa de consciència de la importància d'aquests esdeveniments per part de la seva població ha conduït a un procés de debat i reflexió sobre el present i el futur del propi territori que, més enllà de les reivindicacions específiques sobre alguns aspectes concrets, ha permès elaborar una proposta de desenvolupament i ordenació del territori basada en els seus propis recursos, les activitats lligades al lloc, la qualitat de vida de les persones i el respecte als recursos naturals i el paisatge.
Las Terres de l’Ebre llevan a cabo en la actualidad importantes cambios que afectarán de manera decisiva al futuro de su territorio. La toma de conciencia de la importancia de estos cambios por parte de su población ha conducido a un proceso de debate y reflexión sobre el presente y el futuro del propio territorio que, más allá de las reivindicaciones específicas sobre algunos aspectos concretos, ha permitido elaborar una propuesta de desarrollo y ordenación de territorio basada en sus recursos propios, las actividades ligadas al lugar, la calidad de vida de las personas y el respeto a los recursos naturales y el paisaje.
The Terres de l’Ebre are currently living important events that will affect in a decisive way the future of its territory. The awareness of the population of the importance of these events have led to a process of debate and reflection on the future of the territory itself that, beyond the specific claims about some concrete aspects, has allowed the elaboration of a development proposal and land planning based on its own resources, the activities linked to the place, the quality of life of people and the respect to the natural resources and landscape.
Les Terres de l’Ebre connaissent actuellement d’importants changements qui affecteront de façon décisive le futur de son territoire. La prise de conscience de l’importance de ces changements, compte tenu de sa population, a conduit à un procés de débat et de réflexion sur le présent et le futur du territoire qui, au delà des revendications spécifiques sur certains aspects concrets, a permis d’établir une proposition de développement et d’aménagement du territoire basée sur ses propres ressources, les activités du lieu, la qualité de vie des habitants et le respect des ressources naturelles et du paysage.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 151-181  
18.
23 p, 928.9 KB L'Alt Pirineu i Aran, entre l'eficiència econòmica i la sostenibilitat / Vilagrasa Ibarz, Joan
L'Alt Pirineu i Aran ha experimentat durant els darrers anys un clar transvasament del sector agrari com a base de la seva estructura econòmica cap al sector serveis, i de manera molt marcada al turisme. [...]
L’Alt Pirineu i Aran ha experimentado durante los últimos años un claro trasvase del sector agrario como base de su estructura económica hacia el sector servicios, y de manera muy marcada hacia el turismo. [...]
The Alt Pirineu i Aran has experienced during the latest years a clear flow from a agricultural sector as the base of its economy to the service sector, and specially to the tourist sector. This transformation has represented important benefits for the area, but it has also implied an important level of stress for the environment, housing and services, that may have negative effects for the citizens.
L’Alt Pirineu i Aran a connu durant les dernières années un net transvasement du secteur agricole comme base de sa structure économique vers le secteur des services et d’une façon très nette le tourisme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 127-149  
19.
26 p, 1.2 MB La Plana de Lleida. Especialització económica i connexió a la Catalunya de les ciutats / Vilagrasa Ibarz, Joan
La Plana de Lleida, a més de mantenir i modernitzar la seva base eminentment agrària, vol aprofitar els increments d'accessibilitat que experimentarà en un futur immediat, sobretot arran de l'arribada del tren d'alta velocitat, l'acabament de l'autovia N-II i la connexió amb l'Eix Transversal, que se sumaran a l'actual autopista A-2, per esdevenir un important centre d'activitat logística al mateix temps que es dota dels serveis avançats necessaris per desenvolupar aquestes funcions.
La Plana de Lleida, además de mantener y modernizar su base eminentemente agraria, quiere aprovechar los incrementos de accesibilidad que experimentará en un futuro inmediato, sobre todo a partir de la llegada del tren de alta velocidad, la finalización de la autovía N-II y la conexión con el Eix Transversal, que se sumarán a la actual autopista A-2 para convertirse en un importante centro de actividad logística al mismo tiempo que se dota de los servicios avanzados necesarios para desarrollar estas funciones.
The Plana de Lleida, besides maintaining its basically agricultural basis, wants to take advantage of the increasing accessibility that is going to experience in a near future, mostly from the arrival of the High Speed Train, the final works of the N-II highway and the connection with the Eix Transversal, that are going to sum up to the current A-2 motorway, to become an important centre of logistic activities at the same time that the area provides itself with the advanced services needed to develop these functions.
La Plana de Lleida outre le maintien et la modernisation de son origine agricole, veut tirer profit des accroissements d’accessibilité qu’elle connaitra dans un futur immédiat, surtout avec l’arrivée du Train de Grande Vitesse, l’achèvement de la Nationale II et la connexion avec l’Eix Transversal (Axe Transversal) qui s’ajouteront à l’actuelle autoroute A-2 pour devenir un important centre d’activité logistique tout en se pourvoyant des services avancés nécessaires pour le développement de ces fonctions.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 101-124  
20.
13 p, 1.6 MB La Regió de Girona : un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil / Vicente, Joan
Al llarg dels darrers anys la Regió de Girona ha transformat clarament el seu model territorial, tot sobreposant a una estructura policèntrica una de clarament jerarquitzada que comença a emergir. [...]
A lo largo de los últimos años la Regió de Girona ha transformado claramente su modelo territorial sobreponiendo a una estructura policéntrica una claramente jerarquizada que empieza a emerger. De esta manera, Girona y su área urbana han ganado una centralidad diversificada. [...]
During the most recent years the Regió de Girona has clearly transformed its territorial model, superimposing an emerging clearly hierarchic structure to a polycentric one. This way, Girona and its urban area has gained a diversified centrality. [...]
Au cours des dernières années la Regió de Girona a nettement changé son modèle territorial superposant à une structure polycentrique une autre nettement hiérarchisée qui commence à émerger. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 61-72  
21.
21 p, 190.5 KB Estratègies territorials per a Catalunya : una visió socioambiental i dels territoris / Tarroja, Alexandre
Les diagnosis i propostes que es realitzen en l'actualitat des de les regions catalanes mostren com s'està configurant una nova forma d'entendre les estratègies de desenvolupament i ordenació del territori que, en molts aspectes, té punts de coincidència amb les directrius de l'Estratègia Territorial Europea, tant pel que fa als objectius i els criteris de partida com a les metodologies que se segueixen i els instruments que s'utilitzen. [...]
Las diagnosis y propuestas que se realizan en la actualidad desde las regiones catalanas muestran cómo se está configurando una nueva forma de entender las estrategias de desarrollo y ordenación del territorio que, en muchos aspectos, tiene puntos en común con las directrices establecidas en la Estrategia Territorial Europea, tanto en lo que respecta a los objetivos y criterios de partida como en lo que se refiere a las metodologías que se siguen y los instrumentos que se utilizan. [...]
Diagnosis and proposals that are currently being carried out from the Catalan regions show how it is taking shape a new way of understanding development strategies and land planning, that, in many aspects, has common features with the guidelines of the European Spatial Development Perspective, either regarding the objectives and initial criteria or regarding the methodologies which are followed and the instruments used. [...]
Les diagnoses et les propositions qui se réalisent actuellement dans les régions catalanes montrent comment se configure une nouvelle manière de comprendre les stratégies de développement et d’aménagement du territoire qui, dans de nombreux aspects, ont des points communs avec les directrices établies dans la Stratégie Territoriale Européenne, tant en ce qui concerne les objectifs et les critères de départ comme les méthodologies et les instruments utilisés. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 9-29  
22.
12 p, 71.5 KB L'"Estratègia territorial europea", un referent per al canvi de cultura en les polítiques territorials de Catalunya / Tarroja, Alexandre
El debat sobre el model de planificació urbanística i territorial a Catalunya es troba en l’actualitat en un moment especialment intens, caracteritzat, com a molts indrets d’Europa, per la percepció d’una crisi dels models de planificació tradicionals. [...]
El debate sobre el modelo de planificación urbanística y territorial en Cataluña se encuentra actualmente en un momento especialmente intenso, caracterizado, como en muchos lugares de Europa, por la percepción de una crisis de los modelos de planificación tradicionales. [...]
The debate on the urban and territorial model in Catalonia is nowadays in an specially intense moment, characterized, as in many places of Europe, by the perception of a crisis of the traditional planning models. [...]
Le débat sur le modèle de planification urbanistique et territoriale a Catalunya se trouve, actuellement, dans un moment particulièrement intense, caractérisé, tout comme à de nombreux endroits européens, par la perception d'une crise des modèles de planification traditionnels. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 35 (2001) p. 59-69  
23.
22 p, 130.7 KB Las mujeres y el cooperativismo en los procesos de desarrollo local. Algunos ejemplos de la provincia de Málaga / Nieto Figueras, Cristina
Este trabajo expone los resultados de un estudio sobre la función que la economía social desempeña en los procesos locales de desarrollo, a través de la relación que existe entre las cooperativas como entidad principal y el desarrollo rural, y del vínculo entre estas empresas y la integración laboral de la mujer. [...]
Aquest treball exposa els resultats d'un estudi sobre la funció que l'economia social porta a terme en els processos locals de desenvolupament, a través de la relació que existeix entre les cooperatives com a entitat principal i el desenvolupament rural, i del vincle entre aquestes empreses i la integració laboral de la dona. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 47 (2006) p. 31-52  
24.
18 p, 177.0 KB Del Programa d'Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua i la Cohesió Social / Llevot Calvet, Núria
El Programa d'Educació Compensatòria va ser el fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic. Es tractava d'un discurs destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social. [...]
The Compensatory Education Programme was the emblematic result of the reformist policy adopted in 1983 in the field of education. It was a discourse aimed at correcting social inequalities and producing higher levels of social justice. [...]

2005 - 10.5565/rev/papers/v78n0.894
Papers : revista de sociologia, N. 78 (2005) p. 197-214  

Articles : 24 records found   beginprevious15 - 24  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.