Articles

Articles 43 records found  beginprevious34 - 43  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
34.
14 p, 405.9 KB Turismo religioso en Montserrat : montaña de fe, montaña de turismo / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Montserrat es un importante destino turístico en Cataluña, que recibe un millón de visitantes a lo largo del año. La montaña de Montserrat se sitúa como el primer símbolo más reconocido en Cataluña. [...]
Montserrat est une importante destination touristique en Catalogne, qui reçoit un million de visiteurs tout au long de l'année. La montagne de Montserrat se place comme le premier symbole plus reconnu en Catalogne. [...]

2006
Cuadernos de turismo, Núm. 18 (julio-diciembre, 2006) , p. 63-76  
35.
5 p, 176.5 KB Jornades sobre el turisme en els espais litorals : turisme, territori i estratègies de desenvolupament. (Girona, 29, 30, 31 de març i 1 d'abril de 1995) / Donaire, José A. ; Fraguell, Rosa M. ; Mundet i Cerdan, Lluís
Les jornades sobre el turisme en els espais litorals: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han estat un fòrum de discussió i debat sobre la vigència del model turístic tradicional i, al mateix temps, han estat una plataforma per a la reformulació d'aquest model. [...]
Las jornadas sobre el turismo en los espacios litorales: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han sido un foro de discusión y debate sobre la vigencia del modelo turístico tradicional y, al mismo tiempo, una plataforma para la reformulación de este modelo. [...]
Les jornées sur le tourisme dans les espaces litoraux: "Turisme, territori i estratrègies de desenvolupament" ont été un forum de débat sur la vigence du modèle touristique traditional et, au même temps, on été una plataforme pour la réformulation de ce model-ci. [...]
The congress about tourism in the coastal spaces: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament, has been a place of debate and discussion about nowadays validity of the traditional model of tourisrn and at the sarne time a platform to reformulate this model. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 181-185  
36.
14 p, 464.1 KB Geografia, turisme i màrqueting. Una barreja impossible o una barreja necessària? / Mundet i Cerdan, Lluís
El postmodernisme ha situat l'economia en una posició central dins de la nostra societat, la racionalitat del mercat ho envaeix tot. Els llocs, seguint aquesta tendència, s'han equiparat a la resta de productes i, per tant, es compren i es venen com a tals, els individus s'identifiquen més aviat com a consumidors que com a ciutadans, i el consumisme apareix com una activitat central dins de la nostra societat. [...]
El postmodernismo ha situado la economía en una posición central dentro de nuestra sociedad, la racionalidad del mercado lo invade todo. Los lugares, siguiendo esta tendencia, se han equiparado al resto de productos y, por tanto, se compran y se venden como tales, los individuos se identifican antes como consumidores que como ciudadanos, apareciendo el consumismo como una actividad central dentro de nuestra sociedad. [...]
Le postmodernisme, a entraîné le positionnement de l'économie au beau milieu de notre société, la rationalité du marché a tout envahi. D'où il suit que les endroits, se sont alignés aux restants produits, de sorte qu'ils sont achetés et vendus comme tels. [...]
The economy has acquired a central position within our society in postmodernism. Market rationality invades everywhere. As a result, places have been commoditized in such a way that they are bought and sold like any other commodity. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 71-86  
37.
13 p, 117.5 KB Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural / Blanco Romero, Asunción ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el desarrollo rural y, concretamente, en el turismo rural. En la primera parte, se reflexiona sobre la evolución de las TIC, mostrando como éstas configuran una nueva arquitectura espacial donde cada ámbito territorial debe aprovechar y potenciar sus recursos. [...]
El present article destaca la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) en el desenvolupament rural i, en concret, en el turisme rural. En un primer apartat, es reflexiona sobre l'evolució de les TIC i es mostra com aquestes configuren una nova arquitectura espacial on cada àmbit territorial ha d'aprofitar els seus recursos i potenciar-los. [...]
Le présent article souligne l'importance que les technologies de l'information et la communication (désormais TIC) peuvent représenter pour le développement rural et concrètement pour le tourisme rural. [...]
The present article emphasizes the importance that technologies of the information and communication (TICs) can achieve, particularly for rural development and for rural tourism. The first part reflects on the eolution of the TICs, showing how these technologies configure a new space architecture, where each territorial scope must take advantage of its resources, and improve them. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 105-117  
38.
26 p, 1.4 MB Anàlisi de la freqüentació d'ús a les platges i estudi de paràmetres de sostenibilitat associats / Mas Parera, Llorenç ; Blázquez Salom, Macià
L'estudi de la freqüentació d'ús de les platges ha esdevingut necessari a partir dels processos de massificació que s'hi reprodueixen, especialment a destinacions turístiques. La voluntat d'aquest article és explicar les pautes de consum del recurs platja per part dels usuaris, mesurar la seva eficiència turística i d'oci, i alhora aconseguir una caracterització de les platges segons les seves funcionalitats. [...]
La necesidad del estudio de la frecuentación de uso de las playas se hace patente a partir de los procesos de masificación que se dan en estos espacios, especialmente en los destinos turísticos. El objetivo de este artículo es explicar las pautas de consumo del recurso playa por parte de los usuarios, medir su eficiencia turística y de ocio, y al mismo tiempo conseguir una caracterización de las playas según sus funcionalidades. [...]
L'étude de la fréquentation des plages est devenue nécessaire à cause des processus de massification qui s'y produisent, spécialement dans les destinations touristiques. Le but de cet article est d'expliquer les règles de consommation de l'usager qui fréquente les plages, de mesurer son efficacité touristique, et en même temps d'obtenir une caractérisation des plages selon leurs fonctionnalités. [...]
Due to the overcrowding of beaches, it has become necessary to study their frequency of use, particularly in tourist destinations. The aim of this article is to explain the consumption patterns that reflect how beaches are used, to measure how effective beaches are from the perspective of tourism and leisure and also to characterize them according to their functions. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 45 (2005) p. 15-40  
39.
11 p, 78.4 KB Propietat, indústria i turisme : una reflexió sobre l'estat actual de les colònies tèxtils del Baix Berguedà / Vall Casas, Pere
La manca d'estudis sobre l'estat actual de les colònies tèxtils catalanes compromet la seva revaloració pel desconeixement de la nova realitat humana i econòmica. L'anàlisi de l'estructura de la propietat i les dinàmiques industrial i turística d'una mostra emblemàtica qüestiona la pretesa marginalitat de les colònies i aporta arguments per afrontar el seu futur amb confiança. [...]
La falta de estudios sobre el estado actual de las colonias textiles catalanas dificulta su revalorización por el desconocimiento de la nueva realidad humana y económica. El análisis de la estructura de la propiedad y las dinámicas industrial y turística de una muestra emblemática pone en entredicho la pretendida marginalidad de las colonias y aporta argumentos para afrontar su futuro con confianza. [...]
Le manque d'études sur l'état actuel des colonies industrielles textiles en Catalogne fait difficile leur récupération pour le méconnaissance de la nouvelle réalité humaine et éco- nomique. L'étude de la structure de la propriété et les dynamiques industrielle et touristique de quelques colonies représentatives offrit des arguments pour affronter leur futur avec confiance. [...]
There are few studies about current state of catalonian textile colonies. It risks its revalue due to the lack of knowledge about a new human and economic reality. An emblematic sample of colonies has been used to analyze property structure and industrial and touristic dynamics. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 38 (2001) , p. 109-119  
40.
27 p, 302.4 KB Turismo en espacio rural en España : actrices e imaginario colectivo / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Villarino Pérez, Montserrat (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Geografia)
El artículo tiene como objetivos: repasar la evolución del turismo en espacio rural, analizar la diversificación de productos de turismo rural en España, resaltar el papel de las mujeres en esta actividad y apuntar el imaginario colectivo en el que se basa el turismo en espacio rural. [...]
L'article té com a objectius: repassar l'evolució del turisme en espai rural, analitzar la diversificació de productes de turisme rural a Espanya, ressaltar el paper de les dones en aquesta activitat i finalment apuntar l'imaginari col·lectiu en què es basa el turisme en espai rural. [...]
The objectives of this article are: to outline the evolution in tourism in rural areas, to analyse the progressive diversification of tourism in rural areas products, to draw attention to the role of women in this activities and to refer to the collective imagery on which tourism in rural areas is based. [...]

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 51-77  
41.
3 p, 36.0 KB XVI Congreso de Geógrafos Españoles : Màlaga, del 9 al 12 de desembre de 1999 / Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Del 9 al 12 de desembre de 1999 va tenir lloc a Màlaga el XVI Congrés de Geògrafs Espanyols, convocat per l'Associació de Geògrafs Espanyols. El congrés va tenir com a lema principal «El territori i la seva imatge» i es va estructurar en quatre ponències: la dinàmica natural del paisatge; els espais del turisme; els llocs i els processos de globalització, i la ciutat de finals de segle: realitat i projecte.
Del 9 al 12 de diciembre de 1999 tuvo lugar en Málaga el XVI Congreso de Geógrafos Españoles, convocado por la Asociación de Geógrafos Españoles. El congreso tuvo como lema principal «El territorio y su imagen» y fue estructurado en cuatro ponencias: la dinámica natural del paisaje; los espacios del turismo; los lugares y los procesos de globalización, y la ciudad de finales de siglo: realidad y proyecto.
Du 9 au 12 décembre 1999 a eu lieu à Málaga le XVIème Congrés des Géographes Espagnols, convoqué par l'Association de Géographes Espagnols. Le congrés s'organise sur le thème général «Le territoire et son image» et autour de quatre sessions de travail: la dynamique naturelle du paysage; les espaces du tourisme; les lieux et les processus de globalisation, et la ville de fin de siècle: réalité et projet.
The XVI Congress of Spanish Geographers, organized by the Association of Spanish Geographers, took place in Málaga from 9th to 12th December 1999. The main theme of the Congress was «The territory and its image» and it was divided in four subtopics: the nat- ural dynamics of landscape; tourism environments; places and globalization processes, and the city at the end of the century: reality and projection.

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 117-119  
42.
12 p, 82.6 KB Evolució i canvi de model del senderisme a Catalunya : de l'associacionisme a l'activitat turística / López Monné, Rafael
A Catalunya el senderisme se situa plenament dins el fenomen més ampli de l'excursionisme. Van ser els seus practicants i les seves associacions els pioners a Espanya en la senyalització de camins per a l'ús lúdic de caminadors, a mitjan anys setanta. [...]
En Cataluña el senderismo se sitúa plenamente dentro del fenómeno más amplio del excursionismo. Fueron sus practicantes y sus asociaciones los pioneros en España en la señalización de caminos para uso lúdico de caminantes, a mediados de los años setenta. [...]
En Catalogne, la pratique de randonnées est intégrée, depuis son début, dans l'excursionnisme. Les associations d'excursionnisme et les excursionnistes, eux-mêmes, ont été les pionniers en ce qui concerne la signalisation des sentiers pour l'usage ludique, pendant lespremières années de la décennie 1970-1980. [...]
In Catalonia hiking is just one part of the wider phenomenon of «excursionisme», a mountaineering movement with nationalist implications. In fact, hikers and hiking associations pioneered the introduction of the French system of marked trails for leisure hikers in the mid seventies. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 203-214  
43.
28 p, 163.9 KB La urbanización turística : de la conquista del viaje a la reestructuración de la ciudad turística / Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de Geografia)
El artículo plantea una aproximación teórica a la urbanización turística como proceso de creación de espacios urbanos específicos destinados al consumo recreativo. Aborda, en primer lugar, la generalización del turismo como actividad recreativa dominante en las sociedades desarrolladas; se plantea, a continuación, la especificidad de la urbanización turística frente a otras formas de desarrollo urbano; y debate, en último término, las actuales respuestas de las ciudades turísticas consolidadas ante los cambios que se producen en los mercados turísticos.
L'article planteja una aproximació teòrica a la urbanització turística com a procés de creació d'espais urbans específics destinats al consum recreatiu. En primer lloc, es parla de la generalització del turisme com a activitat recreativa dominant en les societats desenvolupades; es planteja, a continuació, l'especificitat de la urbanització turística enfront d'altres formes de desenvolupament urbà; i, per últim, es debaten les actuals respostes de les ciutats turístiques consolidades davant els canvis que es produeixen en els mercats turístics.
L'article propose un rapprochement théorique de l'urbanisation touristique en tant que processus de création d'espaces urbains spécifiques adressés à la consommation récréative. Il aborde, en premier lieu, la généralisation du tourisme comme l'activité récreative la plus importante dans les sociétés développées: ensuite, la spécificité de l'urbanisation touristique face à d'autres genres de développement urbain; et, en dernier lieu, l'article parle des réponses actuelles que les villes touristiques consacrées offrent devant les chagements qui se produisent sur les marchés touristiques.
This article is a theoretical analysis of the role of residential tourism development in the creation of urban areas specifically for leisure purposes. The first part deals with the widespread expansion of tourism as a predominant leisure activity in highly developed societies. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 32 (1998) , p. 17-43  

Articles : 43 records found   beginprevious34 - 43  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.