Articles

Articles 99 records found  beginprevious88 - 97next  jump to record: Search took 0.06 seconds. 
88.
14 p, 464.1 KB Geografia, turisme i màrqueting. Una barreja impossible o una barreja necessària? / Mundet i Cerdan, Lluís
El postmodernisme ha situat l'economia en una posició central dins de la nostra societat, la racionalitat del mercat ho envaeix tot. Els llocs, seguint aquesta tendència, s'han equiparat a la resta de productes i, per tant, es compren i es venen com a tals, els individus s'identifiquen més aviat com a consumidors que com a ciutadans, i el consumisme apareix com una activitat central dins de la nostra societat. [...]
El postmodernismo ha situado la economía en una posición central dentro de nuestra sociedad, la racionalidad del mercado lo invade todo. Los lugares, siguiendo esta tendencia, se han equiparado al resto de productos y, por tanto, se compran y se venden como tales, los individuos se identifican antes como consumidores que como ciudadanos, apareciendo el consumismo como una actividad central dentro de nuestra sociedad. [...]
Le postmodernisme, a entraîné le positionnement de l'économie au beau milieu de notre société, la rationalité du marché a tout envahi. D'où il suit que les endroits, se sont alignés aux restants produits, de sorte qu'ils sont achetés et vendus comme tels. [...]
The economy has acquired a central position within our society in postmodernism. Market rationality invades everywhere. As a result, places have been commoditized in such a way that they are bought and sold like any other commodity. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 71-86  
89.
28 p, 371.7 KB El viaje : una crítica al concepto de "no lugares" / Korstanje, Maximiliano E. (Universidad Católica Argentina)
Una de las motivaciones que me llevaron a iniciar esta investigación fue comprender el concepto de "no lugares" en Marc Augé, para luego contrastarlo contra datos empíricos claros y llegar a una conclusión propia sobre el tema. [...]
One of the motivations that led me to initiating this research was to understand the concept of "non- places" in Marc Augé, then to confirm it against empirical clear information and to come to a proper conclusion on the topic. [...]

2006 - 10.5565/rev/athenead/v1n10.303
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 10 (2006) p. 211-238  
90.
13 p, 117.5 KB Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural / Blanco Romero, Asunción ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el desarrollo rural y, concretamente, en el turismo rural. En la primera parte, se reflexiona sobre la evolución de las TIC, mostrando como éstas configuran una nueva arquitectura espacial donde cada ámbito territorial debe aprovechar y potenciar sus recursos. [...]
El present article destaca la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) en el desenvolupament rural i, en concret, en el turisme rural. En un primer apartat, es reflexiona sobre l'evolució de les TIC i es mostra com aquestes configuren una nova arquitectura espacial on cada àmbit territorial ha d'aprofitar els seus recursos i potenciar-los. [...]
Le présent article souligne l'importance que les technologies de l'information et la communication (désormais TIC) peuvent représenter pour le développement rural et concrètement pour le tourisme rural. [...]
The present article emphasizes the importance that technologies of the information and communication (TICs) can achieve, particularly for rural development and for rural tourism. The first part reflects on the eolution of the TICs, showing how these technologies configure a new space architecture, where each territorial scope must take advantage of its resources, and improve them. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 105-117  
91.
23.1 KB ¿La Cerdanya, una ciudad al final del milenio? Metamorfosis del espacio, la identidad y el paisaje cerdà / Vivas i Elías, Pep
Esta tesis está planteada en forma de viajes y, por tanto, está repleta de recorridos a través de la experiencia de uno mismo como ciudadano/a, de trayectos particulares sobre ámbitos de saber concretos, de etapas particulares vividas al traspasar los diferentes espacios cotidianos, etc. [...]
2004 - 10.5565/rev/athenead/v1n5.143
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 5 (2004) p. 311-315  
92.
26 p, 1.4 MB Anàlisi de la freqüentació d'ús a les platges i estudi de paràmetres de sostenibilitat associats / Mas Parera, Llorenç ; Blázquez Salom, Macià
L'estudi de la freqüentació d'ús de les platges ha esdevingut necessari a partir dels processos de massificació que s'hi reprodueixen, especialment a destinacions turístiques. La voluntat d'aquest article és explicar les pautes de consum del recurs platja per part dels usuaris, mesurar la seva eficiència turística i d'oci, i alhora aconseguir una caracterització de les platges segons les seves funcionalitats. [...]
La necesidad del estudio de la frecuentación de uso de las playas se hace patente a partir de los procesos de masificación que se dan en estos espacios, especialmente en los destinos turísticos. El objetivo de este artículo es explicar las pautas de consumo del recurso playa por parte de los usuarios, medir su eficiencia turística y de ocio, y al mismo tiempo conseguir una caracterización de las playas según sus funcionalidades. [...]
L'étude de la fréquentation des plages est devenue nécessaire à cause des processus de massification qui s'y produisent, spécialement dans les destinations touristiques. Le but de cet article est d'expliquer les règles de consommation de l'usager qui fréquente les plages, de mesurer son efficacité touristique, et en même temps d'obtenir une caractérisation des plages selon leurs fonctionnalités. [...]
Due to the overcrowding of beaches, it has become necessary to study their frequency of use, particularly in tourist destinations. The aim of this article is to explain the consumption patterns that reflect how beaches are used, to measure how effective beaches are from the perspective of tourism and leisure and also to characterize them according to their functions. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 45 (2005) p. 15-40  
93.
26 p, 146.4 KB Turismo, empleo y desarrollo / Santana Turégano, Manuel Ángel
El artículo analiza los factores que determinan la «calidad» del empleo turístico a partir del estudio del caso de Maspalomas (Canarias). Los resultados de la investigación señalan que las condiciones de empleo en turismo vienen determinadas por: 1) la posición de un destino en la red internacional de elaboración de servicios turísticos; 2) la estabilidad de la demanda; 3) los factores institucionales; y 4) la medida en que el desarrollo turístico es endógeno. [...]
This article looks at the factors determining the quality of tourism employment, through the case study of Maspalomas (Canary Islands). The study shows that labour conditions in tourism depends upon: 1) the position of a touristic destination in the international network of enterprises that manufacture touristic services; 2) the stability of touristic demand; 3) the institutional factors; 4) the extent in which tourism is self-sustained. [...]

2005 - 10.5565/rev/papers/v77n0.932
Papers : revista de sociologia, N. 77 (2005) p. 79-104  
94.
4 p, 39.8 KB "urBANALización. Paisajes comunes, lugares globales" : Trobada Anual del Grup de Geografia Urbana, AGE. Barcelona, 20 i 21 de juny del 2003 / Suau Sánchez, Pere
Durant els dies 20 i 21 de juny del 2003, es va celebrar, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Trobada Anual del Grup de Geografia Urbana de l'Associació de Geògrafs Espanyols sota el títol d'«urBANALització. [...]
Durante los días 20 y 21 de junio de 2003, se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el Encuentro Anual del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles bajo el título de «urBANALización. [...]
Du 20 au 21 juin 2003 a lieu au Centre de Cultura Contemporània de Barcelona le Rencontre Annuel du Groupe de Géographie Urbaine de l'Association des Géographes Espagnols sous le titre «urBANALisation. [...]
During 20th and 21st June 2003 took place at the Contemporary Cultural Center of Barcelona the Annual Meeting of the Urban Geography Group of the Spanish Geographers Association under the title «urBANALization. [...]

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 43 (2004) , p. 199-202  
95.
11 p, 78.4 KB Propietat, indústria i turisme : una reflexió sobre l'estat actual de les colònies tèxtils del Baix Berguedà / Vall Casas, Pere
La manca d'estudis sobre l'estat actual de les colònies tèxtils catalanes compromet la seva revaloració pel desconeixement de la nova realitat humana i econòmica. L'anàlisi de l'estructura de la propietat i les dinàmiques industrial i turística d'una mostra emblemàtica qüestiona la pretesa marginalitat de les colònies i aporta arguments per afrontar el seu futur amb confiança. [...]
La falta de estudios sobre el estado actual de las colonias textiles catalanas dificulta su revalorización por el desconocimiento de la nueva realidad humana y económica. El análisis de la estructura de la propiedad y las dinámicas industrial y turística de una muestra emblemática pone en entredicho la pretendida marginalidad de las colonias y aporta argumentos para afrontar su futuro con confianza. [...]
Le manque d'études sur l'état actuel des colonies industrielles textiles en Catalogne fait difficile leur récupération pour le méconnaissance de la nouvelle réalité humaine et éco- nomique. L'étude de la structure de la propriété et les dynamiques industrielle et touristique de quelques colonies représentatives offrit des arguments pour affronter leur futur avec confiance. [...]
There are few studies about current state of catalonian textile colonies. It risks its revalue due to the lack of knowledge about a new human and economic reality. An emblematic sample of colonies has been used to analyze property structure and industrial and touristic dynamics. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 38 (2001) , p. 109-119  
96.
27 p, 302.4 KB Turismo en espacio rural en España : actrices e imaginario colectivo / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Villarino Pérez, Montserrat (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Geografia)
El artículo tiene como objetivos: repasar la evolución del turismo en espacio rural, analizar la diversificación de productos de turismo rural en España, resaltar el papel de las mujeres en esta actividad y apuntar el imaginario colectivo en el que se basa el turismo en espacio rural. [...]
L'article té com a objectius: repassar l'evolució del turisme en espai rural, analitzar la diversificació de productes de turisme rural a Espanya, ressaltar el paper de les dones en aquesta activitat i finalment apuntar l'imaginari col·lectiu en què es basa el turisme en espai rural. [...]
The objectives of this article are: to outline the evolution in tourism in rural areas, to analyse the progressive diversification of tourism in rural areas products, to draw attention to the role of women in this activities and to refer to the collective imagery on which tourism in rural areas is based. [...]

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 51-77  
97.
3 p, 36.0 KB XVI Congreso de Geógrafos Españoles : Màlaga, del 9 al 12 de desembre de 1999 / Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Del 9 al 12 de desembre de 1999 va tenir lloc a Màlaga el XVI Congrés de Geògrafs Espanyols, convocat per l'Associació de Geògrafs Espanyols. El congrés va tenir com a lema principal «El territori i la seva imatge» i es va estructurar en quatre ponències: la dinàmica natural del paisatge; els espais del turisme; els llocs i els processos de globalització, i la ciutat de finals de segle: realitat i projecte.
Del 9 al 12 de diciembre de 1999 tuvo lugar en Málaga el XVI Congreso de Geógrafos Españoles, convocado por la Asociación de Geógrafos Españoles. El congreso tuvo como lema principal «El territorio y su imagen» y fue estructurado en cuatro ponencias: la dinámica natural del paisaje; los espacios del turismo; los lugares y los procesos de globalización, y la ciudad de finales de siglo: realidad y proyecto.
Du 9 au 12 décembre 1999 a eu lieu à Málaga le XVIème Congrés des Géographes Espagnols, convoqué par l'Association de Géographes Espagnols. Le congrés s'organise sur le thème général «Le territoire et son image» et autour de quatre sessions de travail: la dynamique naturelle du paysage; les espaces du tourisme; les lieux et les processus de globalisation, et la ville de fin de siècle: réalité et projet.
The XVI Congress of Spanish Geographers, organized by the Association of Spanish Geographers, took place in Málaga from 9th to 12th December 1999. The main theme of the Congress was «The territory and its image» and it was divided in four subtopics: the nat- ural dynamics of landscape; tourism environments; places and globalization processes, and the city at the end of the century: reality and projection.

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 117-119  

Articles : 99 records found   beginprevious88 - 97next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.