Artículos

Artículos Encontrados 129 registros  inicioanterior120 - 129  ir al registro: La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
120.
3 p, 105.4 KB XIV Congrés Nacional de Geografia. Salamanca, 5-8 de desembre de 1995 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Soriano López, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Organitzat per l'Asociación de Geógrafos Españoles, el XIV Congrés de Geografia es va reunir a Salamanca per tractar dels "Canvis regionals a final del segle XX",, tema que es dividia en tres ponències: els canvis regionals a Espanya (1970-95); l'Europa de les regions (1970-95), i l'aplicació dels SIG i la cartografia automàtica a escales mitjanes.
Organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles, el XIV Congreso de Geografia se reunió en Salamanca para tratar de los "Cambios regionales a finales del sigio xx", tema que se dividia en tres ponencias: los cambios regionales en España (1970-95); la Europa de las regiones (1970-95), y la aplicación de los SIG y la cartografía automática a escalas medias.
Organisé par l'Association de Géographes Espagnoles, le XIV Congrès de Géographie se trova à Salamanca pour traiter des "Changements régionau à la fin du xxèm siècle", sujet traité en trois interventions: les changements régionaux en Espagne (1970-95); 1'Europe des régions (1970-95), et l'application des SIG et de la cartogaphie automatique pour des échelles moyennes.
The XIV Geographic Congress, organized by the Association of Spanish Geogaphers, was held in Salamanca. The theme was "Regional change at the end of the twentieth century", sub-divided in three topics: regional changes in Spain, 1970-95; the regions of Europe, 1970-95, and the application of GIS and computer mapping to intermediate scales.

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 183-185  
121.
17 p, 276.0 KB Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya : còmput i distribució territorial d'un fenomen generalitzat / Sabater i Coll, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El principal objectiu d'aquest article és presentar una aproximació dels anomenats «empadronaments atípics» —individus que resideixen habitualment fora del municipi en el qual estan empadronats—, a través del seu còmput i de la seva distribució territorial a vint-itres comarques catalanes. [...]
El principal objetivo de este artículo es presentar una aproximación de los llamados «empadronamientos atípicos» —individuos que residen habitualmente fuera del municipio en el cual están empadronados—, a través de su cómputo y distribución territorial en veintitrés comarcas catalanas. [...]
Cet article présente une étude des déclarations incorrectes du lieu residence ou encore du phénomène des «résidents absents», ces individus qui habitent d'habitude loin de la municipalité où ils sont officiellement enregistrés comme les habitants, à partir de l'estimation du nombre et de la distribution territoriale dans 23 régions Catalanes. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 63-79  
122.
29 p, 1.1 MB Movilidad y vida cotidiana : la construcción del espacio doméstico en las comunidades de la prehistoria reciente del nordeste de Iberia / González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Montón Subías, Sandra ; Picazo Gurina, Marina
En aquest article s'analitzen els canvis que experimentà l'organització de les activitats de manteniment en els assentaments litorals i prelitorals del nord-est de la península Ibèrica, des del segle VIII fins el segle III aC, i el que implicaren aquestes transformacions en les pautes de mobilitat de les dones. [...]
En este artículo se analizan los cambios que experimentó la organización de las actividades de mantenimiento en los asentamientos litorales y prelitorales del nordeste de la península Ibérica, desde el siglo VIII hasta el siglo III a. [...]
In this paper we analyze the changes in the organization of maintenance activities in coastal and precoastal settlements of northeast Iberia, between the 8th century and 3rd century bc and their implications for the mobility of women. [...]

2005
Treballs d'arqueologia, N. 11 (2005) p. 135-161  
123.
46 p, 201.6 KB Estrategias de movilidad social : el desarrollo de redes para el progreso personal / Domínguez, Silvia (Boston University)
In this article, I examine the social networks of low-income Latin-American immigrant women living in public housing in the city of Boston, using a conceptual framework that differentiates social networks that offer support from those that yield leverage. [...]
En este artículo examino las redes sociales de mujeres inmigrantes latinoamericanas de bajos ingresos residentes en barrios con concentración de viviendas de protección oficial en la ciudad de Boston, utilizando un marco conceptual que diferencia las redes sociales que proporcionan apoyo de aquellas que facilitan el progreso personal. [...]

2004 - 10.5565/rev/redes.58
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, V. 7 (2004)
2 documentos
124.
18 p, 109.6 KB Desterritorialización y reterritorialización metropolitana : la ciudad de México / Hiernaux, Daniel ; Lindón, Alicia
Este trabajo se orienta a la comprensión de las formas que está tomando la relación de la sociedad metropolitana con su espacio. Para ello, analizamos dos grupos sociales: las nuevas burguesías y los sectores populares más pauperizados de la periferia metropolitana de la ciudad de México, ambos involucrados, directa e indirectamente, en procesos globales y locales. [...]
Aquest treball s'orienta a la comprensió de les formes que adquireix la relació de la societat metropolitana amb el seu espai. Per això analitzem dos grups socials: les noves burgesies i els sectors populars més pobres de la perifèria metropolitana de la ciutat de Mèxic, tots dos implicats, directament i indirectament, en processos globals i locals. [...]
Cet article vise la compréhension des formes que prend la relation de la société métropolitaine à son espace. Pour ce faire, nous analyserons deux groupes sociaux: les nouvelles bourgeoisies et les secteurs populaires les plus pauvres de la périphérie métropolitaine de Mexico, tous deux touchés, directement et indirectement, par les processus mondiaux et locaux. [...]
This paper is oriented to understand the forms of the metropolitan society relation regarding its space. Therefore we are analyzing two social groups: The new bourgeoisies and the poorest popular sector of the metropolitan periphery, both directly and indirectly involved in local and global process. [...]

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 44 (2004) , p. 71-88  
125.
14 p, 95.0 KB Transporte y territorio urbano : del paradigma de la causalidad al de la dialéctica / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El análisis entre el transporte y el territorio urbano se ha basado, tradicionalmente, en el paradigma de la causalidad, que confiere a los transportes la voluntad de creación de espacio urbano; o a la inversa, que los percibe como el resultado de las estructuras espaciales. [...]
L'anàlisi entre el transport i el territori urbà s'ha basat, tradicionalment, en el paradigma de la causalitat, que fa que dels transports en derivin unes conseqüències creadores de l'espai urbà, o a la inversa, siguin el resultat d'unes estructures espacials. [...]
Le rapport entre transport et le territoire urbain s'est basé, traditionnellement, sur le paradigme de la causalité, qui confère la volonté de créer des espaces urbains aux transports; ou à l'inverse, qui les considère comme résultat des structures spatiales. [...]
The analysis of transport and territory has traditionally been based on the paradigm of causality, which confers on transport the ability to determine urban space or, conversely perceives it as a creation of urban space. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 107-120  
126.
18 p, 111.5 KB Movilidad residencial y género entre las personas de edad : una aproximación a las estrategias residenciales en Madrid / Abellán García, Antonio (Instituto de Economía y Geografía (Espanya)) ; Puga González, Dolores (Instituto de Economía y Geografía (Espanya))
La función social y económica de los individuos de la actual generación de mayores ha sido muy diferenciada por género: varones en actividad profesional remunerada, usuarios de espacios relacionados con ella y mujeres próximas al lugar de residencia, en funciones de trabajo reproductivo. [...]
La funció social i econòmica dels individus de l'actual generació de gent gran ha estat molt diferenciada segons el gènere: els homes en activitats professionals remunerades, usuaris d'espais relacionats amb aquestes, i les dones properes a l'espai de residència, més lligades a funcions reproductives. [...]
La fonction sociale et économique de la actuelle génération de population agée a été trés différent selon rapport de sexe: des hommes dans l'activité professionalle, comme usagers de l'espace rattaché, des femmes proches au lieu de residence avec de fonctions de travail reproductive. [...]
The social and economic roles of the current generation of elderly people have been strongly differentiated by gender: men in the labour force and, as such, users of spaces related to this activity; and women more attached to the home as a result of their reproductive roles. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 34 (1999) , p. 143-159  
127.
10 p, 150.2 KB Assaig de definició de l'àrea urbana de Girona / Castañer, Mita ; Vicente, Joan ; Comas, Eva ; Boix, Gemma
Aquest article és un assaig de definició de l'àrea urbana de Girona a partir de l'anàlisi de les intensitats i direccionalitats dels fluxos de mobilitat laboral. Dins d'aquesta àrea s'establiran categories que ens permetran diferenciar corones de municipis en base al lligam establert entre aquests i Girona. [...]
Este artículo es un intento de definición del área urbana de Girona basándose en el análisis de las intensidades y direccionalidades de los flujos de movilidad laboral. Dentro de este área se establecerán categorías que nos permitirán diferenciar coronas de municipios en base a las relaciones establecidas entre éstos y Girona. [...]
Cet article éssaie la définition de l'aire urbaine de Girona à partir les intensités et les traits directionnels des fluxes de mobilité laborale. Des catégories définies à l'intérieur de cet espace nous permettront de différencier des couronnes de municipalités suivant les intensités de leurs respectifs rapports avec la ville de Girona. [...]
This article is an essay aiming at the definition of the urban district of Girona, having as a base the analysis of the intensities and directional tendencies of labour mobility fluxes in it. Several cathegories will be signaled inside this area which wil enable us to differenciate a number of crowns of municipalities according to their respective links with Girona town. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 81-90  
128.
23 p, 190.6 KB Formes i escales d'urbanització difusa. Interpretació en el NO de Portugal / Domingues, Álvaro
Aquest article és una reflexió al voltant del concepte d'urbanització difusa. L'anàlisi es complementa amb dos casos d'estudi en el territori portuguès: un a l'escala regional de la urbanització rural difusa i l'altre al nivell del creixement perifèric de les grans metròpolis. [...]
Este artículo es una reflexión entorno al concepto de urbanización difusa. El análisis se complementa con dos casos de estudio en el territorio portugués: uno a escala regional de la urbanización rural difusa y el otro a nivel del crecimiento periférico de las grandes metrópolis. [...]
Cet article est une réflexion sur le concept de urbanisation diffuse, en ajoutant deux études de cas dans le NO portugais: le premier à l'échelle régionale de la urbanisation rural diffuse; le second correspondant à la croissance périphérique de la métropole de Porto. [...]
The matter of this article is about the diffused urbanization concept in which we also seek for an analytical complement developing two case studies in de NW Portugal. The first concerning de regional scope of the rural diffused urbanization. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 33-55  
129.
15 p, 77.1 KB La población / Morejón Seijas, Blanca (Universidad de La Habana. Centro de Estudios Demográficos) ; Molina Soto, Juan (Universidad de La Habana. Centro de Estudios Demográficos)
En este artículo se trata del crecimiento demográfico desde la independencia y más especialmente desde 1959, analizando sus componentes: la fecundidad, la mortalidad y la migración externa. Sigue el estudio de la distribución territorial de la población y la migración interna, que responde a las corrientes rurales-urbanas, hacia territorios y ciudades en desarrollo, y de oriente a occidente de la Isla. [...]
This article deals with demographic grocoth since 1959, especially fertility, mortality and external migration. It loovy at the geographical distribution of Cuban population and internal migration, and the demographic structure of the country as far as gendre and age is concerned. [...]

1997 - 10.5565/rev/papers.1878
Papers : revista de sociologia, N. 52 (1997) , p. 33-47  

Artículos : Encontrados 129 registros   inicioanterior120 - 129  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.