Catalan journal of linguistics

Catalan journal of linguistics 7 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
14 p, 262.1 KB Latin Syntax in Fifty Years of Generative Grammar / Mateu Fontanals, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Oniga, Renato (Università degli Studi di Udine)
Presentation of the volume.
Presentació del volum.
Presentación del volumen.

2017 - 10.5565/rev/catjl.213
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 5-17 (Presentation)  
2.
32 p, 860.0 KB Latin datives with prefixed verbs and beyond : a view from the theory of applicatives / Acedo-Matellán, Víctor (University of Cambridge. Queens' College)
I discuss the syntax and semantics of dative DPs with a spatial (Ground) interpretation, focusing on those dependent on prefixed verbs, in Early and Classical Latin. I assess and discard the two main previous approaches: the one in which the dative realizes an argument of the preverb (its Ground) and the one in which it corresponds to a benefactive/malefactive dative. [...]
Tracto de la sintaxi i la semàntica dels SPs en datiu que presenten una interpretació espacial (de Fons), tot concentrant-me en aquells que depenen de verbs prefixats, en llatí arcaic i clàssic. Avaluo i descarto els dos principals enfocaments anteriors: aquell en què el datiu expressa un argument del preverb (el seu Fons) i aquell en què correspon a un datiu benefactiu o malefactiu. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.206
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 19-49 (Articles)  
3.
28 p, 563.1 KB Focus-sensitive negation in Latin / Gianollo, Chiara (Università di Bologna)
Classical Latin displays negative particles, like neque / nec and ne…quidem 'neither, not even', that can express sentential negation while at the same time narrowly focusing on some constituent of the clause. [...]
El llatí clàssic disposa de partícules negatives com ara neque / nec i ne … quidem 'ni, ni tan sols', que poden expressar la negació oracional i, alhora, presentar focus estret en algun component de l'oració. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.211
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 51-77 (Articles)  
4.
22 p, 370.1 KB Towards a Syntax-Semantics Interface for Latin / Devine, Andrew M. (Stanford University) ; Stephens, Laurence D. (University of North Carolina)
Latin is often cited as a typical example of a free word order language. Free word order inevitably complicates the compositional semantics for any theory in which functions are lexically defined to take their arguments in a fixed order. [...]
El llatí se cita sovint com un exemple típic d'una llengua d'ordre lliure de mots. L'ordre lliure de mots inevitablement complica la semàntica composicional per a qualsevol teoria en què les funcions estiguin definides lèxicament per a prendre els seus arguments en un ordre fix. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.210
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 79-100 (Articles)  
5.
24 p, 338.2 KB Topicalizations, left dislocations and the left-periphery / Bortolussi, Bernard (Université Paris Nanterre)
My intention in this paper is to provide as complete an overview as possible of the different types of topic phrases in Latin. After setting out the characteristics and properties of what I call Dislocations (Hanging Topics and ClLD) and Topicalizations, I go on to give a description of each morphological or syntactic device employed in Latin: prepositional DP, case marking, fronting clauses. [...]
La meva intenció en aquest article és proporcionar una descripció tan completa com sigui possible dels diferents tipus de tòpics en llatí. Després de definir les característiques i propietats del que anomeno Dislocacions (tòpics penjats i dislocacions a l'esquerra amb clític) i Topicalitzacions, passo a fer una descripció de cada mecanisme morfològic o sintàctic emprat en llatí: SDet preposicional, marcatge de cas, clàusules amb anteposició. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.208
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 101-123 (Articles)  
6.
38 p, 726.0 KB Subject Placement in the History of Latin / Danckaert, Lieven (Université de Lille 3)
The aim of this paper is to provide further support for one aspect of the analysis of Classical and Late Latin clause structure proposed in Danckaert (2017a), namely the diachrony of subject placement. [...]
L'objectiu d'aquest article és proporcionar un suport addicional a un aspecte de l'anàlisi de l'estructura oracional del llatí clàssic i llatí tardà proposada a Danckaert (2017a), a saber, la diacronia de la posició del subjecte. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.209
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 125-161 (Articles)  
7.
54 p, 645.1 KB Late Latin Verb Second : the Sentential Word Order of the "Itinerarium Egeriae" / Ledgeway, Adam (University of Cambridge)
In this article we undertake a systematic study of the Itinerarium Egeriae, one of the best known late Latin texts, to determine the proper characterization of the word order of the text and to consider in particular whether the Itinerarium Egeriae can legitimately be considered to present a verb-second (V2) grammar on the par with the well-studied grammars of medieval Romance. [...]
En aquest article duem a terme un estudi sistemàtic de l'Itinerarium Egeriae, un dels textos del llatí tardà més ben coneguts, per tal de determinar la caracterització adequada de l'ordre de mots del text i veure, en particular, si l'Itinerarium Egeriae es pot considerar legítimament que presenta una gramàtica de verb segon (V2) de manera semblant a les gramàtiques ben estudiades del romànic medieval. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.212
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 163-216 (Articles)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.