Catalan journal of linguistics

Catalan journal of linguistics 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
14 p, 267.2 KB Some issues about the perfect / Brucart, José Ma. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Xiqués Garcia, Teresa Maria (Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona)
Editor's Introduction to the volume.
Presentació del volum.
Presentación del volumen.

2018 - 10.5565/rev/catjl.243
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 5-18 (Articles)  
2.
24 p, 572.8 KB When (im)perfective is perfect (and when it is not) / Borik, Olga (Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED))
The goal of this paper is to discuss some meaning correspondences (and/or clashes) between the perfective/imperfective aspectual contrast in Russian and various interpretations of a perfect in English. [...]
L'objectiu d'aquest article és el de tractar algunes correspondències semàntiques (i/o divergències) entre el contrast aspectual perfectiu/imperfectiu en rus i les diferents interpretacions del perfet en anglès. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.246
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 19-42 (Articles)  
3.
34 p, 535.3 KB Modals and perfect morphology / Laca, Brenda (Université Paris 8)
This paper argues for a correlation between the distribution and interpretation of sequences in which perfect morphology is realized on a modal verb, on the one hand, and the semantics of perfect morphology, more precisely the stage reached by present perfects on the aoristic drift, on the other. [...]
Aquest treball argumenta que existeix una correlació entre la distribució i la interpretació de les seqüències en què la morfologia de perfet apareix realitzada en un verb modal, d'una banda, i la semàntica de la morfologia de perfet, més concretament l'estadi assolit pels presents perfets en la seva evolució cap a l'aorist, de l'altra. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.240
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 43-76 (Articles)  
4.
40 p, 505.1 KB On perfect(ive) morphology above and below modals : the H-ident hypothesis / Carrasco Gutiérrez, Ángeles (Universidad de Castilla-La Mancha)
The purpose of this paper is to demonstrate that temporal-aspectual morphology can only be interpretable regarding root modals. It is not interpretable with epistemic modals. We will defend that this difference has its origin in the non-eventive nature of the latter. [...]
El propòsit d'aquest treball és demostrar que la morfologia temporal i aspectual només pot interpretar-se amb els modals radicals. No és interpretable quan es tracta de modals epistèmics. Defensarem que aquesta diferència té el seu origen en la naturalesa no eventiva dels últims. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.241
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 77-116 (Articles)  
5.
18 p, 310.7 KB Simultaneity and "increased present" in the European Spanish perfect / Azpiazu, Susana (Freie Universität Berlin)
This paper deals with the concept of "simultaneity" in relation to the Spanish Present Perfect based on the descriptions made by Rojo (1974) and Rojo & Veiga (1999), and seeks to link it to other similar concepts proposed by other scholars, such as Alarcos' presente ampliado ("Increased Present" (IP)), McCoard's Extended Now (XN), and Iatridou et al. [...]
En aquest treball ens ocupem del concepte de simultaneïtat associat amb el perfet en castellà a partir de la descripció de Rojo (1974) o de Rojo & Veiga (1999), i cerquem com relacionar-lo amb d'altres conceptes semblants com ara el "present ampliat" d'Alarcos, "l'ara estès" de McCoard o el "lapse temporal de perfet" d'Iatridou et alii. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.244
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 117-134 (Articles)  
6.
22 p, 404.4 KB "Hot news" and perfect change : mirativity and the semantics/pragmatics interface / Ritz, Marie-Eve (The University of Western Australia)
This paper proposes an analysis of the hot news Present Perfect (PP) building on Nishiyama & Koenig's (2010) analysis of the perfect as denoting a perfect state introduced by a variable that needs to be pragmatically enriched. [...]
En aquest article es proposa una anàlisi del perfet de passat recent o hot news basada en l'anàlisi de Nishiyama & Koenig (2010) on s'analitza el perfet com una categoria que denota un 'estat perfet' introduït per una variable que necessita ser pragmàticament enriquida. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.245
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 135-155 (Articles)  
7.
21 p, 326.7 KB A semantic approach to auxiliary selection with German verbs of motion : an empirical study / Lewandowski, Wojciech (University of Copenhaguen)
German manner-of-motion verbs can take both haben 'have' and sein 'be' as perfect auxiliaries. It has recently been proposed that, in these cases, auxiliary selection is determined by the feature [locomotion], where [+locomotion] triggers sein 'be' and [-locomotion] triggers haben 'have' (Randall 2007). [...]
Els verbs de manera de moviment de l'alemany poden agafar haben 'haver' i sein 'ser' com a auxiliars de perfet. Recentment s'ha proposat que, en aquests casos, la selecció de l'auxiliar ve determinada pel tret [locomoció]: el marcatge positiu d'aquest tret activa l'ús de sein 'ser' i el negatiu implica l'ús de haben 'haver' (Randall 2007). [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.242
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 157-177 (Articles)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.