Catalan journal of linguistics

Catalan journal of linguistics 11 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
14 p, 345.3 KB Problems of "Problems of Projection" : breaking a conceptual tie / Richards, Marc (Queen's University Belfast)
The exocentric labelling model of Chomsky's (2013, 2015) Problems of Projection renders projection rather more problematic than it was previously, giving rise to numerous technical and conceptual complications, redundancies and inconsistencies. [...]
El model d'etiquetatge exocèntric de Chomsky (2013, 2015), Problemes de projecció, fa que la projecció sigui més problemàtica que abans i que doni lloc a nombroses complicacions tècniques i conceptuals, redundàncies i incoherències. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.220
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 139-152 (Articles)  
2.
11 p, 289.0 KB On Morpho-Syntax / Siddiqi, Daniel (Carleton University)
This short paper offers a moment of reflection on the state of the Generative Grammar enterprise especially in light of the fact the Minimalist Syntax has so completely returned to a mission that includes (rather than explicitly excludes) a model of word-formation. [...]
Aquest article breu ofereix un moment de reflexió sobre l'estat de l'empresa gramatical generativa, sobretot a la vista que la sintaxi minimalista ha tornat de manera tan completa a una missió que inclou (més que no pas exclou explícitament) un model de formació de paraules. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.222
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 153-163 (Articles)  
3.
38 p, 860.8 KB De-syntacticising Syntax? : Concerns on the Architecture of Grammar and the Role of Interface Components / Irurtzun, Aritz (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
This article discusses different ways in which interface components could potentially affect syntax (or what have traditionally been analysed as syntactic phenomena). I will distinguish four types of potential effects that the interface components could have onto syntax: (i) no real interaction, since almost nothing pertains to syntax: everything (beyond Merge) is externalization; (ii) computations at interface components actively affect the syntactic computation; (iii) Properties of interface representations function to inform biases for language acquisition; (iv) interface components impose Bare Output Conditions (legibility conditions) that constrain the range of possible syntactic representations at the interface. [...]
Aquest article tracta diferents maneres en què els components de la interfície poden afectar potencialment la sintaxi (o tradicionalment analitzats com a fenòmens sintàctics). Distingiré quatre tipus d'efectes potencials que els components de la interfície poden tenir sobre la sintaxi: (i) no hi ha interacció real, ja que gairebé res no pertoca a la sintaxi: tot (més enllà de combinar) és externalització; (ii) els càlculs dels components de la interfície afecten activament la computació sintàctica; (iii) les propietats de les representacions d'interfície funcionen per informar els biaixos per a l'adquisició d'idiomes; (iv) els components de la interfície imposen condicions de sortida nua (condicions de llegibilitat) que restringeixen el rang de representacions sintàctiques possibles a la interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.231
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 165-202 (Articles)  
4.
25 p, 699.8 KB Discourse Phenomena as a Window to the Interfaces / Cerrudo Aguilar, Alba
This paper examines the two lines of analysis that are generally pursued when dealing with discourse phenomena in the generative tradition: syntactico-centric and interface-based approaches. Syntactico-centric analyses are criticized because they need construction-specific mechanisms, while interface-based analyses sometimes challenge standard assumptions about the architecture of grammar. [...]
Aquest article examina les dues línies de recerca que se segueixen generalment quan s'estudien fenòmens discursius en la tradició generativista: enfocaments sintàctico-cèntrics i d'interfície. Critiquem les propostes sintàctico-cèntriques perquè necessiten fer ús de mecanismes específics per analitzar cada construcció en qüestió, mentre que les propostes d'interfície de vegades posen en dubte l'arquitectura gramatical estàndard. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.230
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 203-227 (Articles)  
5.
33 p, 440.1 KB Generative Grammar and the Faculty of Language : Insights, Questions, and Challenges / Chomsky, Noam (University of Arizona) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
This paper provides an overview of what we take to be the key current issues in the field of Generative Grammar, the study of the human Faculty of Language. We discuss some of the insights this approach to language has produced, including substantial achievements in the understanding of basic properties of language and its interactions with interfacing systems. [...]
Aquest treball proporciona una visió general dels aspectes clau actuals en el camp de la gramàtica generativa: l'estudi de la facultat del llenguatge humà. Es tractaran algunes de les visions a què aquest enfocament del llenguatge ha donat lloc, incloent-hi èxits importants en la comprensió de les propietats bàsiques del llenguatge i les seves interaccions amb els sistemes d'interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.288
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 229-261 (Articles)  
6.
23 p, 491.4 KB Some Puzzling Foundational Issues : the Reading Program / Chomsky, Noam (University of Arizona)
This is an annotated transcription of Noam Chomsky's keynote presentation at the University of Reading, in May 2017. Here, Chomsky reviews some foundational aspects of the theory of structure building: essentially, Merge and Label. [...]
Aquesta és una transcripció anotada de la presentació principal de Noam Chomsky a la Universitat de Reading, el maig de 2017. Aquí Chomsky revisa alguns aspectes fundacionals de la teoria de la construcció d'estructures: fonamentalment, fusió i etiquetatge. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.287
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 263-285 (Articles)  
7.
18 p, 640.8 KB Towards Matrix Syntax / Martin, Roger (Yokohama National University) ; Orús, Román (Johannes Gutenberg-Universität) ; Uriagereka López, Juan (University of Maryland)
Matrix syntax is a model of syntactic relations in language, which grew out of a desire to understand chains. The purpose of this paper is to explain its basic ideas to a linguistics audience, without entering into too many formal details (for which cf. [...]
La sintaxi de matrius és un model formal de relacions sintàctiques en el llenguatge que va sorgir del desig de modelar les cadenes. L'objectiu d'aquest treball és explicar les idees bàsiques d'aquest model a un públic lingüístic, sense entrar en gaires detalls formals (vegeu Orús et al. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.221
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 27-44 (Articles)  
8.
2 p, 200.0 KB Epilogue : Generative Syntax: Questions, Crossroads, and Challenges / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
2019 - 10.5565/rev/catjl.289
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 287-288 (Articles)  
9.
44 p, 956.4 KB Factors 2 and 3 : towards a principled approach / Biberauer, Theresa (University of Cambridge)
This paper seeks to make progress in our understanding of the non-UG components of Chomsky's (2005) Three Factors model. In relation to the input (Factor 2), I argue for the need to formulate a suitably precise hypothesis about which aspects of the input will qualify as 'intake' and, hence, serve as the basis for grammar construction. [...]
Aquest treball pretén fer progressos en la comprensió dels components que no són UG del model de tres factors de Chomsky (2005). En relació amb l'entrada (factor 2), argumento la necessitat de formular una hipòtesi adequada i precisa sobre quins aspectes de l'entrada es qualificaran com a "ingesta" i, per tant, seran la base de la construcció gramatical. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.219
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 45-88 (Articles)  
10.
20 p, 362.0 KB The achievements of Generative Syntax : a time chart and some reflections / D'Alessandro, Roberta (Utrecht University)
In May 2015, a group of eminent linguists met in Athens to debate the road ahead for generative grammar. There was a lot of discussion, and the linguists expressed the intention to draw a list of achievements of generative grammar, for the benefit of other linguists and of the field in general. [...]
El maig de 2015, un grup d'eminents lingüistes es van reunir a Atenes per debatre el camí que cal seguir per a la gramàtica generativa. Hi va haver molta discussió i els lingüistes van manifestar la intenció de confeccionar una llista d'èxits de la gramàtica generativa en benefici d'altres lingüistes i de l'àmbit en general. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.232
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 7-26 (Articles)  
11.
50 p, 1.3 MB What sort of cognitive hypothesis is a derivational theory of grammar? / Hunter, Tim (University of California)
This paper has two closely related aims. The main aim is to lay out one specific way in which the derivational aspects of a grammatical theory can contribute to the cognitive claims made by that theory, to demonstrate that it is not only a theory's posited representations that testable cognitive hypotheses derive from. [...]
Aquest article té dos objectius estretament relacionats. L'objectiu principal és exposar una forma específica en la qual els aspectes derivatius d'una teoria gramatical poden contribuir a les afirmacions cognitives realitzades per aquesta teoria, per demostrar que no són només les representacions plantejades d'una teoria de les que es deriven hipòtesis cognitives testables. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.224
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 89-138 (Articles)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.