Catalan working papers in linguistics

Catalan working papers in linguistics 15 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
120x177, 3.2 KB Coberta CWPL - Vol. 1 (1991)
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 0-0  
2.
32 p, 686.0 KB Against Argument Augmentation / Branchadell, Albert 1964-
L'objectiu d'aquest treball és resoldre la paradoxa del benefactiu: Paradoxa del benefactiu (1) Els benefactius no són arguments (2) Els benefactius es comporten com arguments Per tal de resoldre la paradoxa, mostrem que (2) és essencialment correcte, de manera que (1) ha de ser erroni. [...]
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 1-32  
3.
31 p, 724.8 KB Negation in Catalan : some Remarks with regard to no pas / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest treball es mira de contestar algunes preguntes que hom pot formular-se en l'estudi de les construccions negatives en català: (a) quants marcadors negatius cal distingir, (b) com cal descriure a la gramàtica nuclear d'aquesta llengua la diferència entre no i no pas, i (c) quina representació sintàctica s'hauria d'assignar a les estructures sintàctiques negatives. [...]
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 33-63  
4.
9 p, 191.8 KB A Note on Catalan Clitics / Gavarró, Anna (Universiteit van Amsterdam)
L'objectiu d'aquest article és de suggerir una interpretació del sistema col. loquial dels clítics del dialecte barceloní (així com d'altres dialectes) mitjanqant l'ús de la noció objecte fonèticament buit. [...]
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 65-73  
5.
54 p, 1.3 MB Spanish Absolute Constructions and Aspect / Hernanz, Ma. Lluïsa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Aquest treball està dedicat a l'estudi del valor aspectual de les construccions absolutes en espanyol. El seu objectiu bàsic es centra en la correlació existent entre la interpretació perfectiva d'aquestes estructures i la seva capacitat per a legitimar un SN subjecte fonèticament realitzat. [...]
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 75-128  
6.
19 p, 394.8 KB The Affix-like Status of Certain Verbal Elements / Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Aquest treball explica el comportament sintàctic de les seqüències verbals de dos verbs (Vl+V2) -i en particular les seqüències haver + participi, va + infinitiu, i verbs modals epistèmics + infinitiu- del català com a resultat de les característiques sintàctiques i morfològiques de V 1. [...]
This papers explains the syntactic behaviour of the verbal sequences of two verbs (Vl+V2) -and specifically the sequences haver + participle, va + infinitive, and modal epistemic verbs + infinitive- in Catalan as the result of the syntactic and morphological characteristics of V 1. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 129-147  
7.
17 p, 378.4 KB Moras or Skeletal Units? A Question of Parametric Variation / Lloret, Maria-Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una de les qüestions que més s'han discutit recentment en fonologia és si les representacions fonològiques han d'incloure com a primitius mores o unitats de l'esquelet. L'objectiu d'aquest treball és demostrar que aquests dos elements no són mútuament exclusius, ja que existeixen processos fonològics que han de fer referència a ambdós per poder donar compte de tots els fets d'una llengua. [...]
One major issue that is being addressed in recent phonological research is whether the phonological representation has to recognize the existence of moras or skeletai units as primitives. The present paper argues that both approaches are not necessarily mutually exclusive, since there exists the possibility that some phonological processes have to refer to both phonologicai entities in order to account for all the facts of a language. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 149-165  
8.
13 p, 312.2 KB Iberian Spirantization and Continuant Spreading / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The spirantization of voiced obstruents in languages of the Iberian Peninsula is examined, especially for Catalan and Spanish. Phonologicai analyses based on the spreading of the feature [continuant] face serious problems and can be mantained only at the cost of empiricai inadequacy or postulation of ad hoc interpretation of principles or additional rules. [...]
Examinem l'espirantització de les obstruents sonores en les llengües de la Península Ibèrica, especialment pel que fa ai català i al castellà. Les anàlisis fonològiques basades en l'escampament del tret [continu] s'enfronten amb problemes seriosos i es poden mantenir únicament a costa de la inadequació empírica o de la postulació d'interpretacions ad hoc dels principis o de regles addicionals. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 167-179  
9.
19 p, 400.8 KB On the Specification of Coronals / Palmada, Blanca ; Serra, Pep
Ens ocupem de la relació entre les asimetries en les possibilitats en els processos d'assimilació en català central i el caràcter subespecificat de Coronal. Expliquem aquestes asimetries en el comportament assimilatori de les consonants situant Lateral i Estrident sota Coronal. [...]
We present the relation between assimilatory asymmetries in Central Catalan and the underspecified character of Coronal. We account for differences in the assimilatory behaviour of coronals by placing Lateral and Strident under Coronal. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 181-199  
10.
10 p, 232.8 KB Imperfects Are Pronominals / Pérez Saldanya, Manuel
Hom ha considerat sovint que l'imperfet és un temps relatiu i que el seu significat és el de "present de passat". Partint d'aquesta hipòtesi, en aquest treball es considera que: (i) el valor de l'imperfet ha de ser delimitat per mitja de dos elements temporals diferents, per mitjà, concretament, d'un present situat sota l'abast d'un passat; i (ii) l'element passat es comporta de manera semblant als pronominals i està sotmès al principi B de la Teoria del Lligam. [...]
The imperfect tense has been frequently characterized as a relative tense meaning "present in the past". From this hypothesis we consider in this essay that: (i) the value of the imperfect must be delimited by means of two different temporal elements, to be exact, by means of a present situated under the scope of a past; and (ii) this past behaves in a similar way as pronominals and is subject to Principle B of Binding Theory. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 201-210  
11.
24 p, 564.4 KB Possessive Pronouns in Catalan and the Avoid Pronoun Principle / Picallo i Soler, M. Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En els Sintagmes Determinants (SDs) en català poden aparkixer dos tipus d'elements pronominals: el pronom possessiu i el pronom fort. Aquests elements difereixen en distribució, comportament sintàctic i propietats denotatives. [...]
Two types of pronominal elements may appear in Catalan Determiner Phrases (DPs): the possessive pronoun and the strong pronoun. These elements differ in distribution, syntactic behavior and denotative properties. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 211-234  
12.
26 p, 532.7 KB On the Functional Properties of AGR / Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Aquest article tracta de les propietats Persona i Nombre en què s'analitza el nus Concordansa de subjecte. S'hi sosté que Persona és el responsable de l'assignació de cas nominatiu, mentre que Nombre estableix relació entre el verb i el seu argument prominent, el 'subjecte'. [...]
This paper is concemed with the properties of the Agreement node: Person and Number. We analyze the role that each of these elements plays in the sentence. It will be claimed that Person is the Nominative Case assigner, whereas Number marks the most prominent argument of the predicate. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 235-260  
13.
40 p, 928.8 KB Burzio's Generalization, Binding Theory and I-Subjects / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
L'objectiu d'aquest article és explorar una proposta alternativa a la teoria estàndard GB sobre la natura de CONC i el subjecte de la frase. S'hi dóna compte del conjunt clàssic de propietats de les llengües de subjecte nul (subjecte nul, inversió de subjecte i absència d'efectes that-t), i també del moviment de verb en infinitius en les llengües de subjecte nul, que és més llarg que en les llengües sense subjecte nul. [...]
The aim of this paper is to explore an alternative approach to the standard GB theory on the nature of AGR and sentence subjects. It accounts for the classical cluster of pro-árop properties (null subjects, subject inversion and absence of that-t effects) and also for verb movement in infinitives in pro-drop languages, which is longer than in non pro-drop ones. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 261-300  
14.
41 p, 788.5 KB The Category of the Conjuction in Categorial Grammar / Solias i Arís, M. Teresa (Universitat de Barcelona)
En aquest treball es proposa un tipus categorial per a les conjuncions (i, o, etc. ) dins del formalisme de la Gràmatica Categorial. En primer lloc s'exposen tres característiques fonamentals que qualsevol tractament de la conjunció ha de poder explicar. [...]
In this work a categorial type for conjunctions (and, or, etc) is proposed within the Categorial Grammar formalism. First of all, I present three main characteristics that have to be accounted for in any analysis of conjunction. [...]

1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 301-341  
15.
9 p, 191.7 KB Catalan Abstracts
1991
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 1 (1991) p. 343-351  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.