Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.03 segons. 
1.
22 p, 733.8 KB Activitat immobiliària a Lleida (1979-1989) / Bellet, Carme
L'article analitza el cicle immobiliari d'una ciutat mitjana catalana, Lleida (120. 000 habitants), al llarg dels anys 80. Les característiques del cicle i l'impacte espacial de l'activitat es relacionen amb la política desenvolupada a diverses escales (de la local a l'estatal) i amb l'actuació del promotor immobiliari, que es presenta com un agent urbà decisiu. [...]
El articulo analiza el ciclo inmobiliario de una ciudad media catalana, Lérida (120. 000 habitantes), durante los años 80. Las características del ciclo y el impacto espacial de la actividad se relacionan con la política urbana desarrollada a diferentes escalas (de la local a la estatal) y con la actuación del promotor inmobiliario que se presenta como un agente urbano decisivo. [...]
L'article analyse le cycle immobilier de Lleida, ville catalane moyenne, de 120. 000 habitants, pendant les années 80. Les caractéristiques du cycle et ses conséquences spatiales sont en étroites relations avec les politiques développées A différentes échelles (locale, régionale, nationale) et l'action des promoteurs immobiliers qui se présentent comme un acteur urbain décisif. [...]
The article analyses the property cycle in a medium-sized Catalan city: Lleida (120. 000 inhabitants), during the eighties. The characteristics of the cycle and the spatial impact of the activity are related to urban politics at different levels (from local to national) and to the role of developers, who become highly influential urban agents. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 15-36  
2.
25 p, 898.5 KB Ús social i percepció de les platges a la regió metropolitana de Barcelona / Breton Renard, Françoise (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Marquès, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Clapés, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Las playas constituyen unos espacios vulnerables y a la vez muy preciados para el ocio de una gran parte de la población, especialmente en el caso de la región metropolitana de Barcelona. Existe, sin embargo, un gran desconocimiento sobre quien frecuenta las playas, el cómo y el porque de esa frecuentación. [...]
Les plages constituent des espaces vulnérables et, à la fois, très apprécids pour les loisirs d'une grande partie de la population, spécialement dans le cas de la région métropolitaine de Barcelone. [...]
Beaches are both vulnerable areas and, at the same time, highly appreciated leisure areas used by the majority of the popdation, and in particular, of the popdation of the Barcelona Metropolitan Region. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 37-61  
3.
13 p, 459.0 KB Una nova dimensió de la xarxa de ciutats a Catalunya : les àrees de cohesió / Castañer i Vivas, Margarida (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article parteix de la hipòtesi de l'existència d'un nou concepte de ciutat. Aquesta ha passat de ser d'una naturalesa nodal o focal a ser-ho de funcionament, de concepte i percepció difusos. [...]
El articulo parte de la hipótesis de la existencia de un nuevo concepto de ciudad. Esta ha pasado de ser de una naturaleza nodal o focal a serlo de funcionamiento, de concepto y de percepción difusos. [...]
Le point de partie de cet article est il hypothese selon laquelle il existe un nouveau concept de ville. Celle-ci est passeé d'une nature nodale ou focale i une nature de fonctionnement, de notion et de perception dihses. [...]
This article presuposes the existence of a new concept of the city. It is no longer of a focal or nodal nature but has become a functionally, conceptually and perceptionally diffuse entity. The basically self-sufficient and clearly defined city of the past has become, over a considerable period of time and to a more marked degree in recent years, a diffuse space, with much wider and, to a large extent, undefined limits. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 63-77  
4.
21 p, 702.5 KB La práctica social de los baños de mar. Establecimientos balnearios y actividades de ocio en Cantabria (1868-1936) / Gil de Arriba, Carmen
A mediados del siglo XIX, la proliferación en toda Europa de galerías y casas para baños marítimos, con la atribución de unos lugares específicos, sobre los que inciden tanto prácticas sociales como consideraciones médicas y estéticas, constituye un ejemplo destacado para comprender los procesos y estrategias territoriales de integración y articulación históricas de los espacios de ocio litorales. [...]
Cap a mitjan segle XIX, van proliferar a tot Europa galeries i cases per a banys marítims, als quals s'atribuia uns llocs específics, on incidien tant practiques socials com consideracions mèdiques i estètiques. [...]
Vers la moitié duxième siècle, il a lieu en Europe la prolifération d'installations et d'établissements balnéaires, auxquels seront attribués des espaces spécifiques, jusqu'alors peu integrés dans I'expérience collective. [...]
Towards the mid nineteenth century, sea-bathing facilities and installations mushroomed in specific locations all over Europe. These sea-front developments gave rise to new social practices, which were also related to medical and aesthetic factors. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 79-99  
5.
26 p, 890.2 KB Resultados y perspectivas demográficas de la política de colonización agraria en España / Paniagua Mazorra, Ángel
Una vez finalizada la política de asentamientos de población en áeas de colonización desde mediados de los años setenta, era preciso hacer un balance de la dinámica y de las perspectiva~ demograficas de los núcleos creados. [...]
Una vegada finalitzada la política d'establiments de població en àrees de colonització des de mitjan anys setanta, calia fer un balanç de la dinàmica i de les perspectives demogràfiques dels nuclis creats. [...]
La politique d'installation de population dans les régions de colonisation ayant fini des la moitié des années soixante-dix, il était nécessaire de faire un bilan de la dynamique et des perspectives dérnographiques des centres qui ont été crées. [...]
Once the process of establishment of population in areas colonized since the mid seventies had been completed, it was necessary to take stock of the demographic dynamism and perspectives of the settlements thus created. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 101-126  
6.
12 p, 426.2 KB Redescobrint George Perkins Marsh i l'aportació de Man and Nature a la geografia ambiental / Martí Ragué, Xavier ; Aran Guiu, Domènec
George Perkins Marsh (1801-1882) i la seva obra, especialment la monumental Man and Nature, són un precedent avui dia de la geografia ambiental. Els seus plantejaments innovadors i les seves conclusions anticipatàries continuen vigents en l'estudi de la problemàtica relació societat-medi, malgrat I'oblit en qui: caigueren les seus escrits durant decades, l'anàlisi de la metodologia i tematica que empri és una necessitat, on es fa avinent que la geografia, com a disciplina integradora, pot recollir els seus plantejaments per respondre als reptes actuals que té plantejats la humanitat respecte a la problemàtica de la seva acció sobre el medi del planeta.
George Perkins Marsh (1801-1882) y su obra, en especial la monumental Man and Nature, son en la actualidad un precedente de la geografia ambiental. Sus planteamientos innovadores y sus conclusiones anticipatorias siguen vigentes en el estudio de la problemática relación sociedad-medio, a pesar del olvido en que cayeron sus escritos durante décadas. [...]
George Perkins Marsh (1801-1882) et ses travaux, spécialement l'ouvrage monumental Man and Nature, sont considérés actuellement comme précurseurs de la géographie environnementale. Les positions innovatrices de cet auteur ainsi que ses conclusions, qui s'avancent aux problemes de son temps, ont été injustement oubliées pendent de nombreuses décades. [...]
Georges Perkins Marsh (1801 - 1882) and his writtings, in particular his monumental work Man and Nature, are now considered a forerunner of environmental geography. His innovatory approaches and his conclusions ahead of his time are still valid in the study of the problematic relationship benveen humanity and his environment, even though they were forgotten about for severa1 decades. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 129-140  
7.
19 p, 703.0 KB El procés de despoblament a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell / Soriano, Juan Manuel (Soriano López) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Des de mitjan segle passat les comarques de muntanya catalanes han sofert un lent però ininterromput degoteig d'habitants, i actualment la situació és de profunda crisi geografica causada per aquesta forta regressió. [...]
Desde mediados del siglo pasado las comarcas de montaña catalanas han sufrido una lenta pero ininterrumpida pérdida de habitantes, y actualmente la situación es de profunda crisis demográfica causada por esta fuerte regresión. [...]
Depuis la première moitié du siècle dernier, les pays (comarques) de montaigne en Catalogne ont connu une perdue de population lente mais continue. La situation actuelle est marqué par une profonde crise démographique i cause de cette forte régression. [...]
The catalan mountain counties are experiencing a steady decrase of popdation since the middle of last century, and the current situation is characterised by a deep demographical crisis. This article explains the dynamics of population in the Catalan Pyrenees counties of La Cerdanya and Alt Urgell, and particularly the abandoned villages with as an extreme situation of a global process. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 141-163  
8.
4 p, 119.9 KB XIII Congrés Nacional de Geografia: Geografia y nuevos procesos territoriales (Sevilla, setembre-octubre 1993) / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Geograja y nuevosprocesos territoriales és I'epigraf general del XIII Congrés Nacional de Geografia, organitzat per l'AsociaciÓn de Geógrafos Españoles i la Secció de Geografia de la Universitat de Sevilla. [...]
Geografia y nuevos procesos territoriales es el epigrafe general del XIII Congreso Nacional de Geografia, organizado por la Asociación de Geógrafos Espaiioles y la sección de Geografia de la Universidad de Sevilla. [...]
Geogrphie et nouveaux process territoriam est l'épigraphe général du XIII Congrè National de Géographie, organisé par l'Association des Géographes espagnols et la Section de Géographie de l'Université de Séville. [...]
Geography and New Spatial Processes was the general theme of XIII National Geography Congress organized by the Association of Spanish Geographers and the Division of Geography of the University of Seville. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 167-170  
9.
22 p, 768.5 KB Història de la Cartografia. IV Curs: "La cartografia dels Països Baixos" (Barcelona, del 15 al 19 de febrer de 1993) / Galera i Monegal, Montserrat (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Dins del cicle de cursos de tercer cicle dedicats a la història de la cartografia i organitzats pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el corresponent al curs acadèmic 1992-1993 fou dedicat a la cartografia dels Països Baixos. [...]
Dentro del ciclo de cursos de tercer ciclo dedicados a la historia de la cartografia y organizados por el Departamento de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Cartoteca de Catalunya del Institut Cartografic de Catalunya, el correspondiente curso académico 1992-1993 se dedicó a la cartografia de los Paises Bajos. [...]
Le cours de troisitme cycle sur l'histoire de la cartographie correspondant i l'année 1992-1993 a été consacré à la cartographie des Pays-Bas et il a été organisé, comme les années précédentes, par le Departament de Géographie de l'Université Autonome de Barcelone et la Cartotheque de Catalogne. [...]
Within the graduate courses on the Hiscory of Cartography organised by the Department of Geography of the Autonomous University of Barcelona and the Cartoteca de Catalunya of the Institut Catografic de Catalunya, the academic year 1992-93 was devoted to the cartography of the Netherlands. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 171-192  
10.
9 p, 350.6 KB "La géographie et l'environnement: la géographie physique en question. Journée de bilan et de prospective". Universidad de Toulouse-Le Mirail. Viernes 18 de junio de 1993 / Sabi Bonastre, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La presente nota hace referencia a la sesión celebrada en Toulouse acerca de geografia y medio ambiente, con motivo del homenaje al profesor G. Bertrand por haberle sido concedida la medalla honorífica a su trabajo de investigación por el CNRS. [...]
Aquesta nota fa referencia a la sessió celebrada a Tolouse sobre geografia i medi ambient amb motiu de l'homenatge al professor G. Bertrand per haver-li estat atorgada la medalla honorifica al seu treball d'investigació pel CNRS. [...]
Cette note fait référence á la réunion célébrée i Toulouse sur le theme «géographie et environnement», en hommage au professeur George Bertrand, à l'occasion de la médaille honorifique au travail de recherche que lui a concédé le CNRS. [...]
This note reports on the meeting on Geography and the Environment held at Tolouse to celebrate the award of an honorary medal to Prof. Georges Bertrand by the CNRS for services to research. The most important topics of discussion at the meeting are outlined. [...]

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 193-201  
11.
4 p, 170.5 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: R. PRENTICE, Tourism and heritage attractions.
1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 203-206  
12.
3 p, 140.9 KB Ressenyes / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Ana OLIVERA, Geografía de la salud.
1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 206-208  
13.
3 p, 139.9 KB Ressenyes / Sabi Bonastre, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Gabriel ROUGERIE y Nicolas BEROUTCHACHIVILI, Géosystèmes et paysage. Bilan et méthodes.
1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 208-210  
14.
2 p, 90.9 KB Ressenyes / Paunero i Amigó, Xavier (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Peter BUCKLEY y Pervez GHAURI (eds. ), The Internationalization of the Firm.
1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 210-211  
15.
5 p, 219.3 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: J. CALS ; A. MATAS i P. RIERA. Evaluación de proyectos. Análisis de la rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y ocio.
1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 25 (1994) p. 211-215  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.