Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 26 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
20 p, 623.4 KB Valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un sistema de información geográfica / Bosque Sendra, Joaquín ; Gómez Delgado, Montserrat ; Rodríguez Durán, Ana Esther ; Rodríguez Espinosa, Víctor Manuel ; Vela Gayo, Antonia
Los estudios del paisaje han sido siempre un tema que ha resultado de gran interés desde el punto de vista geográfico. Sin duda la valoración es una labor compleja y tediosa, ya que presenta un doble inconveniente: la subjetividad y el empleo de técnicas manuales. [...]
Els estudis del paisatge han estat sempre un tema de gran interès des del punt de vista geogràfic. No hi ha dubte que la valoració és una tasca complexa i tediosa, ja que presenta un doble inconvenient: la subjectivitat i la utilització de tècniques manuals. [...]
Les études du paysage ont toujours été un sujet fort interessant du point de vue géographique. Sans doute, c'est l'évaluation la tâche la plus complexe et la plus ennuyante, car elle présente un double inconvénient: la subjectivité et l'emploi de techniques manuelles. [...]
Studies of the landscape have always been a subject of interest in Geography. The evaluation of landscape has been complex and tedious and has had two shortcomings: subjectivity and the use of manual techniques. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 19-38  
2.
26 p, 869.1 KB Dona i reestructuració a les àrees rurals : l'agroturisme al Berguedà, al Bages i al Solsosnès / Caballé Rivera, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
És essencial planificar les àrees rurals a través d'un enfocament en què no s'ometi la diferent situació d'homes i dones davant dels canvis econòmics. En aquest estudi s'analitza la particular experiència de les dones en una activitat econòmica relativament nova dins de l'explotació i que complementa les rendes agràries: l'agroturisme. [...]
En la planificación de las áreas rurales es esencial una planificación en la que no se pase por alto la diferente situación de hombres y mujeres respecto a los cambios económicos. En este estudio se analiza la particular experiencia de las mujeres en una actividad relativamente nueva dentro de la explotación, la cual complementa las rentas agrarias: el agroturismo. [...]
Dans la planification des airees rurales est essentiel une planification que tienne presente la différente situation des hommes et des femmes par rapport aux changements économiques. Dans cet étude l'auteur analyse la spéciale expérience des femmes dans une activité relativement nouvelle dans les explotations, laquelle est un complement des rendes agraires: l'agritourisme. [...]
In rural planification processes is basic to not forget the different role of man and woman in front of economic changes. This research analyses the particular experience of women in a quite news activity added to the normal form activities; rural tourism completes percetion of land rents. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 39-64  
3.
28 p, 994.2 KB Degradació, crisi urbana i regeneració a Ciutat Vella de Barcelona : una anàlisi politicoespacial / Gomà, Ricard
L'objectiu central d'aquest article és analitzar els processos de degradació, crisi i regeneració de Ciutat Vella de Barcelona, els quals són considerats de naturalesa politicoespacial, és a dir: tenen lloc en un marc territorialment específic i llurs factors explicatius es troben en l'àmbit de la decisió pública. [...]
El objetivo central de este articulo es analizar los procesos de degradación, crisis y regeneración de Ciutat Vella de Barcelona, los cuales son considerados de naturaleza políticoespacial, es decir: se desarrollan en un marco territorialmente específico y sus factores explicativos se hallan en el ámbito de la decisión pública. [...]
L'objectif principal de cet article est analyser les processus de dégradation, crise et régénération de Ciutat Vella à Barcelone, lesquels sont considerés de caracter politique-spatial, c'est-à-dire: ils se développent dans un cadre territorial spécifique et leurs facteurs explicatifs se trouvent dan le domaine des décisions publiques. [...]
This article aims to analyse the processes of urban decay, crisis and regeneration in the Ciutat Vella district (Barcelona). These processes are considered to be of a political-spatial nature; that is, they evolve in a specific territorial framework and the explanatory factors are to be found in the sphere of public decision. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 65-92  
4.
26 p, 664.8 KB Cambios demográficos y sociales en la frontera norte de México : familia y mercados de trabajo / Zavala de Cosío, María Eugenia
El artículo parte de las hipótesis y de los primeros resultados de un proyecto de investigación franco-mexicano sobre familia y mercados de trabajo en la frontera norte de México, iniciado en el año 1991 y desarrollado en El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
L'article parteix de les hipòtesis i dels primers resultats d'un projecte d'investigació francomexicà sobre família i mercats de treball a la frontera nord de Mèxic, iniciat l'any 1991 i que s'ha anat desenvolupant en El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
L'article se fonde dans les hypothèses et les prémiers résultats d'un projet de recherche franco-mexicain autour de la famille et le marché du travail à la la rfontière nord du Mexique, initié au 1991 et lequel a été développé à El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]
This article is based on the hypotheses and initial results of a joint French-Mexican research project on the family and the labour market. Research began in 1991 in El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana). [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 93-120  
5.
16 p, 643.1 KB Metodologia cualitativa y estudios de geografía y género / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El enfoque cualitativo, hoy ampliamente extendido en la geografía humana, se ha asociado a la investigación realizada desde la geografía y el género, o a la interpretación desde la teoría feminista de las relaciones de género existentes en la sociedad. [...]
L'enfocament qualitatiu, avui molt estès a la geografia humana, s'ha associat a la investigació realitzada des de la geografia i el gènere, o a la interpretació des de la teoria feminista de les relacions de gènere existents a la societat. [...]
L'approche qualitative, aujourd'hui tres étendue dans la géographie humaine, a été associée à la recherche réalisée dans la géographie et le genre, ou à l'interpretation dès la théorie feministe des relations de genre existentes dans la société. [...]
Qualitative methodology, now widely applied in human geography, has been associated with gender geography research and with interpretations from the viewpoint of feminist theory on gender relations existing in society. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 123-138  
6.
10 p, 345.4 KB La descoberta del periglacialisme al Montseny. Una aportació "viva" de Salvador Llobet al coneixement de la geografia ambiental del massís / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Salvador Llobet al llarg de la seva obra es caracteritzarà per la tenacitat i la capacitat autocrítica. La seva aportació sobre el descobriment del periglacialisme al Montseny, al cap de quaranta anys d'haver-hi realitzat la seva tesi, constitueix una aportació vigent per a la comprensió de la dinàmica i el funcionament dels sistemes naturals actuals, i esdevé una línia de recerca actual per a l'estudi sobre la gènesi i l'evolució de la biodiversitat del massís a partir de l'efecte refugi axil·lar i la presència de fòssils vivents.
Toda la obra de Salvador Llobet se caracterizó por su tenacidad y capacidad autocrítica. Su aportación sobre el descubrimiento del periglaciarismo en el Montseny, después de cuarenta años de haver realizado allí su tesis, constituye una aportación vigente para la comprensión de la diámica y el funcionamiento de los sistemas naturales actuales. [...]
Salvador Llobet tout au long de son travail s'est caractérisé par sa ténacité et sa capacité d'autocritique. Leur apportation autour la découverte de la périglaciologie au Montseny, quarante ans aprés la realisation de sa thèse, constitu une apport en vigueur pour la comprension de la dynamique et le fonctionnement du système naturel actuel, et dévient une ligne de recherche actuelle pour l'étude autour de la genèse et l'évolution de la biodiversité du massif à partir de l'éffet refuge axillaire et la présence de fossiles vivants.
The entire works of Salvador Llobet are impregnated with tenacity and the capacity for self-criticisrn. Forty years after the writing of his thesis on periglacialism on the Montseny mountain his discoveries still constitute a valid contribution to the understanding of the dynamics and processes in present natural systems. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 139-148  
7.
11 p, 364.1 KB Baixa densitat i desenvolupament : dos conceptes antagònics? / Font, Eduard (Université Montpellier I)
L'article parteix de la idea que els espais rurals de baixa densitat no es troben forçosamen condemnats al declivi, tal com fins ara ha mostrat la visió històrica del procés d'urbanització de la societat i el seu corol·lari, la desertificació rural. [...]
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 149-159  
8.
16 p, 473.8 KB La influència anglosaxona en l'evolució dels estudis de vegetació als Països Catalans (1935-1987) / Pons, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest article mostra, a través de l'anàlisi bibliomètrica de 258 publicacions, la influència anglosaxona en els estudis de vegetació als Països Catalans en el període 1935-1987, alhora que permet fer palesa la importància d'altres fenòmens, com l'aparició i l'espectacular augment de les publicacions en llengua catalana després de la dictadura franquista. [...]
Este artículo muestra, a través del análisis bibliométrico de 258 publicaciones, la influencia anglosajona en los estudios de vegetación en los Países Catalanes en el período 1935-1987, a la vez que permite hacer patente la importancia de otros fenómenos, como la aparición y el espectacular aumento de las publicaciones en lengua catalana después de la dictadura franquista. [...]
Cet article montre, en utilisant une analyse bibliometrique de 258 references, l'influence anglo-saxonne dans les études de végétation aux Pays Catalans entre les anées 1935 et 1987. Nous suggérons quelques parallelismes de cette influence avec cette sur la géographie catalane et espagnole. [...]
Through a bibliometric analysis of 258 references, this paper shows the influence of Englishspeakers on vegetation studies in the Catalan Countries between 1935 and 1987. Some parallelisms between this influence and that on Catalan and Spanish geography are suggested. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 161-176  
9.
11 p, 393.0 KB Notas sobre dos relatos del terremoto de 1822 en Chile : una lectura de género / Varela, Brisa
La lectura atenta de memorias y material epistolar de origen histórico escrito por mujeres que han referido sus vivencias en situaciones de extremo riesgo, como en el caso de terremotos, permite lograr una aproximación a la temática de la geografia del género, introduciendo en el análisis la mirada femenina sobre situaciones de riesgo ambiental. [...]
La lectura atenta de memòries i material epistolar d'origen històric escrit per dones que han explicat llurs vivències en situacions de risc extrem, com en el cas d'un sisme, permet assolir una aproximació a la temàtica de la geografia del gènere tot introduint en l'anàlisi el punt de vista femení en una situació de risc ambiental. [...]
Une lecture minucieuse des mémoires et lettres d'origine historique, écrites par des femmes qui ont raconté leurs experiences de vie dans de situations d'extrême risque permet d'aboutir aux questions qui concernent àla geographie du genre. [...]
The paper analyze the memories and epistolary material of historical origin written by women who have experienced situations of extreme risk, as in the case of earthquakes. It allows to obtain an approximation on the thematic of the geography of gender introducing in the analysis the feminine opinion on real situations of enviromental risk. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 177-187  
10.
6 p, 210.6 KB "Barcelona i l'espai català". Notes al voltant del IV Congrés d'Història de Barcelona. Barcelona, del 12 al 15 de desembre de 1995 / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Muñoz Ramírez, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 191-196  
11.
5 p, 176.2 KB Estancia de David Harvey en Girona, del 3 al 14 de junio de 1996 / Folch-Serra, Mireia
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 197-201  
12.
5 p, 172.4 KB V Congreso de la Población Española. Bellaterra, 2,3, y 4 de noviembre de 1995 / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Sánchez Sánchez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 203-207  
13.
6 p, 210.8 KB La ciutat fragmentada : grups socials, qualitat de vida i participació. "VI Setmana d'Estudis Urbans". Lleida, del 16 al 20 d'octubre de 1995 / Muñoz Ramírez, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 209-214  
14.
3 p, 110.3 KB Seminari Internacional Erasmus "Gènere i treball". Durham, del 9 al 14 d'abril de 1996 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 215-217  
15.
4 p, 140.9 KB "XII Jornadas de Campo de Geografía Física" de l'Asociación de Geógrafos Españoles. Ciudad Real, del 29 al 2 de maig de 1996 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 219-222  
16.
4 p, 117.4 KB "IV Conferencia Mundial sobre la Mujer". Beijing, septiembre de 1995 / Prats Ferret, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 223-226  
17.
10 p, 266.9 KB Publicacions periòdiques que s'intercanvien amb "Documents d'Anàlisi Geogràfica", classificades geogràficament / Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Brancós Coll, Inés
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 227-236  
18.
3 p, 117.2 KB Ressenyes / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Pau ALEGRE I NADAL, Atles del port de Barcelona. Una síntesi visual del seu passat, present i futur. Barcelona: Lunwerg Editores; Port de Barcelona, Autoritat Portuària de Barcelona, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 237-239  
19.
3 p, 129.0 KB Ressenyes / Gordi i Serrat, Josep, 1959- (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Obra ressenyada: Alfonso ALLESSANDRINI, Pensare il bosco. Roma: Edizioni Abete, 1993.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 239-241  
20.
3 p, 127.9 KB Ressenyes / Muñoz Ramírez, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a les metròpolis contemporànies. Actes de les Jornades de Reflexió i Mostra d'Art organitzades per l'lnstitut de Batxillerat "Barri Besós". [...]
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 241-243  
21.
3 p, 135.6 KB Ressenyes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Els barris d'ADIGSA. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 243-245  
22.
3 p, 132.7 KB Ressenyes / Villanueva, Maria (Villanueva i Margalef) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Costis HADJIMICHALIS ; David SADLER (eds:), Europe at the margins. New Mosaics of Inequality. Chichester: European Science Foundation; John Wiley and Sons, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 246-248  
23.
5 p, 216.0 KB Ressenyes / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Norman HUDSON, Soil conservation. 3a. ed. Londres: B T Batsford Limited, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 248-252  
24.
4 p, 179.8 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Armando MONTANARI; Allan M. WILLIAMS (eds. ), European tourism. Regions, spaces and restructuring. Chichester, Anglaterra: John Wiley & Sons, 1995.
2007
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 253-256  
25.
3 p, 133.0 KB Ressenyes / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: José Ignacio MURO; Francesc NADAL; Luis URTEAGA, Geografía, estadística y catastro en España, 1856-1870. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 257-259  
26.
4 p, 157.3 KB Ressenyes / Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics)
Obra ressenyada: A. SABATÉ MARTÍNEZ; J. M. RODRÍGUEZ MOYA; M. A. DÍAZ MUÑOZ, Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografia del género. Madrid: Síntesis, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) , p. 259-262  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.