Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
118x170, 17.6 KB Índex
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 1-13  
2.
3 p, 23.3 KB Presentació
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 17-19  
3.
13 p, 87.8 KB Rius i ciutats : amenaces i potencialitats / Penning-Rowsell, Edmund C.
Els rius i les ciutats haurien de conviure en un equilibri dinàmic. Els rius proporcionen avantatges i mitjans per a la navegació, l'abastament d'aigua, i també per al lleure i l'esplai. Aquests poden proveir, també, fonts d'alimentació i fins i tot un lloc on viure, en una barca o en una casa flotant. [...]
Los ríos y las ciudades deberían convivir en un equilibrio dinámico. Los ríos proporcionan ventajas y medios para la navegación, el abastecimiento de agua, y también un lugar donde vivir, en una barca o en una casa flotante. [...]
Les rivières et les villes auraient de cohabiter dans un équilibre dynamique. Les rivières proportionnent des avantages et des moyens pour la navigation, approvisionnement en eau, ainsi que pour le temps de loisir. [...]
Rivers and cities should live together in dynamic equilibrium. The rivers provide assets and resources for navigation, water supply, recreation and amenity values. They can provide sources of food and even a place in which to live, on a river boat or houseboat. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 23-34  
4.
22 p, 209.7 KB Actuacions de rehabilitació fluvial en medis urbans : els casos de Manchester i Londres (Regne Unit) i Phoenix i Tempe (Estats Units) / Wade, Max
La rehabilitació dels rius en el medi urbà requereix la col·laboració conjunta de nombrosos especialistes, ja que aquest tipus de projectes comporten inevitablement una àmplia gamma d'interessos que s'han de tenir en compte en el moment de definir propòsits i objectius. [...]
La rehabilitación de los ríos en el medio urbano requiere de la colaboración conjunta de numerosos especialistas, ya que este tipo de proyectos comportan inevitablemente una amplia gama de intereses que han de tenerse en cuenta en el momento de definir propósitos y objetivos. [...]
La réhabilitation des rivières dans le milieu urbain requiert de la collaboration d'un grand nombre d'experts puisque ce type de projets suppose inéluctablement un grand ventail d'intérêts qui doivent être présents au moment de la définition des intentions et des objectifs. [...]
The rehabilitation of rivers in the urban environment requires an integrated approach from a team of specialists. Such projects inevitably involve a wide range of interests which need to be taken into account in defining aims and objectives. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 35-56  
5.
25 p, 206.5 KB La gestió de les inundacions als Països Baixos / Huisman, Pieter
Aquest article descriu les principals etapes que històricament ha viscut la societat neerlandesa en la seva lluita contra les inundacions fluvials i els temporals de mar. La vulnerabilitat a les inundacions és causada per la intervenció humana en els cicles de la natura, així com pel canvi climàtic i l'augment del nivell del mar. [...]
Este artículo describe las principales etapas que históricamente ha vivido la sociedad neerlandesa en su lucha contra las inundaciones fluviales y los temporales de mar. La vulnerabilidad a las inundaciones se debe a la intervención humana en los ciclos de la naturaleza, así como al cambio climático y el aumento del nivel del mar. [...]
Cet article décrive les principales époques que historiquement la société néerlandaise a vecu dans la lutte contre les inondations fluviales et les tempêtes de la mer. La vulnérabilité aux inondations est due à l'intervention humaine dans les cycles de la nature, ainsi que aux changements climatiques et à l'augmentation du niveau de la mer. [...]
This article describes the main steps undertaken by Dutch society in order to fight against river floods and storm surges. Vulnerability to flooding is caused by human interventions in natural cycles as well as by climatic change and sea level rise. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 57-81  
6.
19 p, 186.9 KB La dinámica fluvial del Turia en la construcción de la ciudad de Valencia / Carmona González, Pilar (Universitat de València. Facultat de Geografia i Història)
Se analiza la repercusión de las avenidas del río Turia en el entorno ambiental de Valencia. La ciudad se inunda desde su fundación en época romana. En la edad moderna se crea la Fàbrica Nova del Riu, cuya misión es canalizar el río entre pretiles; en las crónicas de la época pueden interpretarse las consecuencias hidrogeomorfológicas de la intervención en el canal: erosión del lecho y agravamiento de la inundación aguas arriba y abajo del sector canalizado. [...]
En aquest article s'analitza l'impacte de les revingudes del riu Túria a l'entorn ambiental de València. La ciutat s'inunda des de la seva fundació en època romana. A l'edat moderna es crea la Fàbrica Nova del Riu amb la missió de canalitzar el riu entre murs. [...]
L'on analyse la répercussion des crues du fleuve Turia sur l'environnement de Valencia. La ville s'inonde dès sa fondation en époque romaine. En époque Moderne, l'on crée la Fàbrica Nova del Riu, chargée de canaliser le fleuve entre les murs d'appui (garde fou); dans les chroniques de l'époque l'on peut détecter les conséquences hidrogéomorphologiques de l'intervention dans le canal: érosion du lit et aggravement de l'inondation en amont et en aval du secteur canalisé. [...]
The impact of the Turia river floods on the environment of Valencia city is analysed. The city has suffered from flooding since its foundation in Roman times. During Modern times the Fàbrica Nova del Riu was created in order to confine the river between banks. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 85-102  
7.
14 p, 171.5 KB Las transformaciones de los espacios urbanos fluviales en zonas áridas : lecciones de la cuenca del Segura / Calvo García-Tornel, Francisco
La progresiva explotación de las aguas del Segura y el riesgo de inundación asociado a su hidrología han sido determinantes en la transformación de los espacios limítrofes del río (Murcia, Orihuela, Rojales). [...]
La progressiva explotació de les aigües del Segura i el risc d'inundació associat a la seva hidrologia han estat determinants en la transformació dels espais limítrofs del riu (Múrcia, Orihuela, Rojales). [...]
La mise en exploitation progressive des eaux du Segura d'une part et les risques d'inondation que résultent de son hydrologie d' autre part ont déterminé les transformations des espaces urbains limitrofes du cours du fleuve (Murcia, Orihuela, Rojales). [...]
The progressive use of the Segura river waters and the risk of flooding derived from its hydrological characteristics have been determinating factors in the transformation of urban developments on its banks (Mucia, Orihuela and Rojales). [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 103-116  
8.
11 p, 106.5 KB El agua en la organización del espacio urbano : el caso de Sevilla y el Guadalquivir / Moral Ituarte, Leandro del (Universidad de Sevilla. Departamento de Geografía Humana)
La relación entre la ciudad de Sevilla y el río Guadalquivir constituye un laboratorio privilegiado en el que se pueden contrastar determinadas hipótesis sobre la naturaleza y la dinámica de las relaciones entre el agua y el espacio urbano. [...]
La relació entre la ciutat de Sevilla i el riu Guadalquivir constitueix un laboratori privilegiat on es poden contrastar determinades hipòtesis sobre la natura i la dinàmica de les relacions entre l'aigua i l'espai urbà. [...]
La relation Séville-Guadalquivir constitue un laboratoire privilégié qui permet d'analyser certaines hypothèses quant à la nature et à la dynamique des rapports entre l'eau et l'espace urbain. Cet article présente quatre idées générales qui servent de cadre à l'analyse de ce cas: le caractère complex et dynamique de la relation fleuve-ville, comme conséquence de la combinaison, historiquement changeante, de circonstancesfavorables et de problèmes; l'importance du regime hydrologique spécifique dans la compréhension des caractéristiques de chaque cas; l'evolution d'un modèle de relation fondé sur la maîtrise et l'exploitation à un nouveau paradigme caractérisé par la volonté d'intégration; et, finalment, l'importance particulière de l'intervention publique sur les espaces fluviaux et la variété des modèles auxquels elle obéit.
The relationship between Seville and the Guadalquivir serves as an excellent laboratory in which to test various hypotheses on the nature and dynamics of the relationships between water and urban space. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 117-127  
9.
13 p, 252.1 KB La construcció de l'espai rural Una metodologia d'anàlisi constructiva del territori rural a la recerca de criteris per a la seva ordenació / Aguilar i Piera, Antoni (Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Àrea d'Urbanisme)
Aquest text es proposa un mètode d'anàlisi de l'espai rural entès com un sistema estructurat del territori amb pautes d'identitat pròpies, sobre la base del seu reconeixement com a resultat de l'artificialització de l'estat natural, conseqüència de les transformacions que s'hi incorporen. [...]
Este texto se propone una metodología de análisis del espacio rural desde su interpretación como sistema estructurado del territorio, con pautas de identidad propias y sobre la base de su reconocimiento como resultado de la artificialización de su estado natural, fruto de la adaptación incorporada por el uso. [...]
Ce travail propose une méthodologie d'analyse de l'espace rural interpreté lui-même comme un système structuré du territoire, avec ses propres règles d'identité, et sur le principe de le reconnaître comme le résultat de l'altération de son état naturel, fruit de son utilisation pour l'extraction des ressources. [...]
This article focuses on the analysis of rural space understood as a structured territorial system with its own identity signs. This system is the result of the imposition of artificial forms of its natural state, as a consequence of the various transformations to which it has been subjected. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 131-142  
10.
10 p, 89.4 KB La problemàtica de l'accés al mar obert de les noves repúbliques de l'Àsia central / Lista, Antonio
La transició política a l'antiga URSS ha suposat un canvi radical en la situació de la mar Càspia. L'antic «llac soviètic» s'ha convertit en una autèntica finestra oberta per a comerç marítim de les noves repúbliques de l'Àsia central, les quals, a través del canal Volga-Don, la mar Negra i el sistema navegable Danubi-Elba, se situen a pocs dies de navegació del cor econòmic europeu. [...]
La transición política en la antigua URSS ha implicado cambios radicales en la situación del mar Caspio. El que fuera un «lago soviético» se ha convertido en una auténtica ventana abierta para el comercio marítimo de las nuevas repúblicas del Asia central, que a través del canal Volga-Don, el mar Negro y el sistema navegable Danubio-Elba, se sitúan a pocos días de navegación del corazón económico europeo. [...]
La transition politique de l'ancienne Union Soviétique a entraîné un bouleversement radical dans la situation de la Mer Caspienne. L'ancien «lac soviétique» est devenu une véritable fenêtre ouverte vers le commerce maritime des nouvelles républiques de l'Asie centrale. [...]
The political transition facing the former USSR has radically changed the role of the Caspian Sea. The former «Soviet Lake» has virtually become an open window for the maritime commerce of the new Central Asian Republics which, by using the Volga-Don Canal, the Black Sea and navigable sectors of the Danube-Elba, are only a few days sailing away from the economic heart of Europe. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 143-152  
11.
17 p, 118.2 KB La política de l'alta velocitat en la difícil convivència entre el ferrocarril i el territori / Savino, Michelangelo
L'article descriu les principals característiques del projecte per al Sistema d'Alta Velocitat ferroviària en fase de realització a Itàlia, i posa en evidència les mancances de la programació dels transports i la poca atenció posada en les transformacions del territori que comporta el pas de l'alta velocitat. [...]
El artículo describe las principales características del proyecto para el Sistema de Alta Velocidad en fase de realización en Italia, y pone en evidencia las carencias de la programación de los transportes y la poca atención puesta en las transformaciones del territorio que conlleva el paso de la alta velocidad. [...]
L'article décrit les caractéristiques essentielles du project du Système de la Grande Vitesse ferrovière qu'est mis en oeuvre actuellement en Italie, et qui met en évidence les points faibles du programme des transports et le manque d'attention face aux transformations du sol qui entraîne le passage à la grande vitesse. [...]
The article describes the main characteristics of the High Speed Transport project currently under construction in Italy, and points out the weaknesses of transport planning and the lack of attention paid to landscape transformations provoked by the High Speed network. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 153-169  
12.
19 p, 122.8 KB Una geografía científica para ser enseñada La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (1922-1940) / Zusman, Perla Brígida (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geografía)
El trabajo aborda el papel que han desempeñado las sociedades geográficas a principios de la década de los años veinte, a través del análisis del proceso de conformación en Argentina de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. [...]
El treball aborda el paper dut a terme per les societats geogràfiques a començaments de la dècada dels anys vint, a través de l'anàlisi del procés de conformació a l'Argentina de la Societat Argentina d'Estudis Geogràfics. [...]
Ce travail parle du rôle joué par les sociétés géographiques au début des années 20, à travers l'analyse du processus de formation en Argentine de la Société Argentine d'Études Géographiques. [...]
The paper deals with the role played by geographical societies in the early 1920's, analysing in particular, the development of the Argentinian Society for Geographical Studies. Over and above the explicit objectives, there were a series of implicit goals linked to the political function that was attributed to geography in contributing to the shaping of national values. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 171-189  
13.
7 p, 40.2 KB Curs sobre "Erosió i recuperació de terres en àrees marginals: casos pràctics aplicables a La Rioja" : Logronyo, 25 al 27 de juny de 1996 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Dins dels actes del Cinquantenari de l'Institut d'Estudis de La Rioja s'ha celebrat el curs sobre «Erosió i recuperació de terres en àrees marginals: casos pràctics aplicables a La Rioja», que ha aplegat, els dies 25 al 27 de juny, a Logronyo, la pràctica totalitat de les persones que treballen en aquests temes, ja sigui des de la universitat o des del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). [...]
Dentro de los actos del Cincuentenario del Instituto de Estudios de la Rioja se ha celebrado el curso sobre «Erosión y recuperación de tierras en áreas marginales: casos prácticos aplicables a La Rioja», que ha reunido, los días 25 al 27 de junio, en Logroño, la práctica totalidad de las personas que trabajan en estos temas, ya sea desde la universidad o desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). [...]
Parmi les actes du Cinquantème Anniversaire de l'Institut d'Études de La Rioja, il y a eu lieu le cours sur «Érosion et récuperation des sols dans de zones marginales: des cas practiques applicables à La Rioja», que a réuni, entre le 25 et le 27 juin, presque toutes les personnes que travaillent à ce genere de sujets, soit dès l'université, soit dès le Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques). [...]
The celebration of the fiftieth anniversary of the «Instituto de Estudios de La Rioja» included a seminar on «Soil erosion and restoration in marginal areas: practical examples applicable in La Rioja». [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 193-198  
14.
5 p, 36.6 KB VIII Coloquio de Geografía Rural : Jaca, de l'11 al 14 de juny de 1996 / Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Sanz, Carles (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquesta és una ressenya dels continguts generals i del nivell de participació en el VIII Coloquio de Geografía Rural (AGE), celebrat a la residència universitària de Jaca (Osca) entre els dies 11 i 14 de juny de 1996. [...]
En esta reseña se reúnen los contenidos generales y el nivel de participación en el VIII Coloquio de Geografía Rural (AGE), celebrado en la residencia universitaria de Jaca (Huesca) entre los días 11 y 14 de junio de 1996. [...]
Voilà le compte rendu du contenu général, ainsi que du niveau de participation du VIII Colloque de Géographie rurale (AGE) qui a eu lieu dans la résidence universitaire de Jaca (Huesca), de l'11 au 14 juin 1996. [...]
This is a short report on the contents and participants at the VIII Colloquium of Rural Geography of the Assotiation of Spanish Geographers (AGE) held at the the university residences at Jaca (Huesca) from 11th to 14th June 1996. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 199-203  
15.
6 p, 47.9 KB Ressenyes / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de les obres ressenyades: Jordi CORTÉS; Roser SERRA, La comarca del Lluçanès. Estudi d'un espai. Barcelona: Rafael Dalmau, 1996; Josep M. PANAREDA I CLOPÉS, El Montseny. Visió geogràfica. [...]
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 205-210  
16.
4 p, 37.7 KB Ressenyes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Àrea Metropolitana de Barcelona, Dinàmiques metropolitanes a l'àrea i la regió de Barcelona = Metropolitan Dynamics in the Barcelona Area and Region. Barcelona: Mancomunitat de Municipis de l'A. [...]
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 210-213  
17.
5 p, 41.4 KB Ressenyes / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Norman HUDSON, Soil Conservation. Londres: B T Batsford Limited, 1995.
1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 213-217  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.