Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica Encontrados 19 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
13 p, 51.0 KB Sumari
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 3-13  
2.
4 p, 19.6 KB Introducció
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 15-18  
3.
3 p, 13.6 KB Presentació / Garcia-Ramon, Maria Dolores, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 21-22  
4.
21 p, 105.9 KB Diferències de gènere en la percepció i preocupació mediambiental / Momsen, Janet H.
L'última dècada del mil·lenni ha estat testimoni del gran interès suscitat per l'anàlisi de la interacció entre el gènere i el medi ambient i pels impactes de gènere de les polítiques mediambientals. [...]
La última década del milenio ha sido testimonio del gran interés suscitado por el análisis de la interacción entre el género y el medio ambiente y por los impactos de género de las políticas medioambientales. [...]
La dernière décennie du millénaire a éte témoin d'un grand intérêt pour l'analyse de l'interaction entre le genre et l'environnement et pour l'impact des politiques environne-mentales sur le genre. [...]
The final decade of the millennium has witnessed increasing interest in the analysis of women / environment interaction and the gendered impact of environmental policies. Much of the contemporary work on examining gender differences in environmental perception is driven by an interest in understanding women's role in the environmental movement and in harnessing them as «managers» of the environment. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 25-44  
5.
16 p, 103.2 KB Repensant Chipko : ecofeminisme sota escrutini / Mawdsley, Emma
Encara que el moviment Chipko és pràcticament inexistent a la seva regió d'origen, és també un dels exemples més utilitzats per il·lustrar els moviments ecologistes i/o de dones als països del Sud. [...]
Aunque el movimiento Chipko es prácticamente inexistente en su región de origen, es aún hoy uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar los movimientos ecologistas y/o de mujeres en los países del Sur. [...]
Bien que le mouvement Chipko ait pratiquement disparu de sa région d'origine, c'est encore aujourd'hui l'un des exemples les plus utilisés pour illustrer les mouvements écologistes et/ou des femmes, dans les pays du sud. [...]
Although the Chipko movement is practically non-existent in its region of origin it remains one of the most frequently deployed examples of an environmental and/or a women's movement in the South. A small but growing number of commentators are now critiquing much neopopulist and especially ecofeminist theorising on Chipko, and this paper provides an overview of these critiques. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 45-60  
6.
12 p, 65.5 KB Història, filosofia i diferència mediambiental : perspectives feministes sobre les relacions històriques i contemporànies entre la societat i el medi / Nash, Catherine
La geografia humana sembla que hagi «tornat a la natura» o, almenys, que hagi tornat a aquella qüestió bàsica que són les relacions societat-medi, però ara ho fa carregada de sentit crític sobre els orígens socials de les idees de la natura, del seu aspecte materialista i de la política de canvi mediambiental. [...]
La geografía humana parece haber «vuelto a la naturaleza» o, al menos, que haya vuelto a aquella cuestión básica que son las relaciones sociedad-medio, aunque ahora lo hace cargada de sentido crítico sobre los orígenes sociales de las ideas de la naturaleza, de su aspecto materialista y de la política de cambio medioambiental. [...]
La géographie humaine semble avoir opéré un «retour à la nature», ou du moins, à la question fondamentale que constituent les relations société-environnement, mais cette fois, elle l'aborde avec un esprit critique quant aux origines sociales des idées sur la nature, sur son aspect matérialiste et sur la politique de changement environnemental. [...]
Human geography seems to have «gone back to nature», or at least returned to that central question of human environmental relations now heavily armed with a critical sense of the social origins of ideas of nature, its materiality and the politics of environmental change. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 61-72  
7.
13 p, 72.1 KB Repensant els enfocaments feministes en el medi urbà / Vaiou, Dina
L'objectiu d'aquest article és reflectir els enfocaments feministes en els estudis urbans crítics. S'hi discutiran: a) alguns temes centrals i categories analítiques que estructuren els debats en diverses instàncies; b) les «exclusions» que resulten, almenys en part, d'aquests temes i categories, o de quines experiències i prioritats s'instrueix la teoria i guia la recerca empírica, i c) quina és la rellevança de l'espai i del lloc, considerant les canviants orientacions conceptuals. [...]
El objetivo de este artículo es reflejar los enfoques feministas en los estudios urbanos críticos. Se discutiran: a) algunos temas centrales y categorías analíticas que estructuran los debates en varias instancias; b) las «exclusiones» que resultan, por lo menos en parte, de estos temas y categorías, o de qué experiencias y prioridades se instruye la teoría y guía la investigación empírica, y c) cuál es la relevancia del espacio y del lugar, considerando las cambiantes orientaciones conceptuales. [...]
L'objectif de cet article est de rendre compte des approches féministes dans les études critiques du milieu urbain. On y abordera: a) certains thèmes centraux et catégories analytiques qui structurent les débats à différents niveaux; b) les «exclusions» qui résultent, du moins en partie, de ces thèmes et catégories, ou les expériences et priorités qui instruisent la théorie et guident la recherche empirique, et c) l'importance de l'espace et du lieu, selon les différentes orientations conceptuelles. [...]
The purpose of this article is to reflect on feminist approaches in critical urban studies. I will discuss: a) some central themes and analytical categories which structure the debates at various instances; b) the «exclusions» resulting, at least in part, from such themes and categories, or whose experiences and priorities inform theory and guide empirical research, and c) in the changing conceptual orientations, what is the relevance of space and place. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 73-85  
8.
13 p, 67.0 KB Contrastant polítiques : qüestions sobre emancipació, medi ambient i mobilitat / Droogleever Fortuijn, Joos (Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maaschappij- en Gedragswetenschappen) ; Karsten, Lia (Universiteit van Amsterdam. Faculteit der Maaschappij- en Gedragswetenschappen)
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 89-100  
9.
17 p, 90.5 KB Gènere i canvi agroecològic a l'ocupació de la terra a Mèxic / Townsend, Janet G.
M'agradaria argumentar, en el marc d'aquest món postmodern que ens envolta, que encara podem trobar regularitat i diversitat en l'experiència mediambiental des de un punt de vista del gènere. En primer lloc, haig de fer recordar les importants aportacions que des de la perspectiva del gènere s'han fet sobre el tema de l'ocupació de la terra. [...]
Me gustaría argumentar, en el marco de este mundo postmoderno que nos rodea, que todavía podemos encontrar regularidad y diversidad en la experiencia medioambiental desde un punto de vista del género. [...]
J'aimerais démontrer que dans le monde postmoderne qui nous entoure, l'on peut toujours trouver régularité et diversité dans l'experience environnementale des femmes. En premier lieu, je rappellerai les apports importants qui ont été faits dans une optique de genre sur le thème de l'occupation de la terre. [...]
I want to argue that in this postmodern world we still find both regularity and diversity in the gendering of environmental experience. First, I shall remind readers of very consistent findings in the gendered outcomes of land settlement, and then I shall explore the case of gender in land settlement in the forests of southeast Mexico.

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 101-117  
10.
26 p, 160.5 KB Indústria agroalimentària, desenvolupament rural i gènere a l'Amèrica Llatina : treball i vida quotidiana de les dones assalariades de Santa Rosa (Mendoza, Argentina) / Morales Pérez, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest estudi analitza el treball de les dones en una de les indústries tradicionalment localitzades en les àrees rurals: les indústries agroalimentàries. L'estudi s'ha basat en el treball de camp realitzat en una àrea rural en crisi de la província de Mendoza (Argentina), el departament de Santa Rosa, un departament considerat de marge, no només per la seva localització territorial, sinó també per la seva situació social i econòmica. [...]
Este estudio analiza el trabajo de las mujeres en una de las industrias tradicionalmente localizadas en las áreas rurales: las industrias agroalimentarias. El estudio se ha basado en el trabajo de campo realizado en una área rural en crisis de la provincia de Mendoza (Argentina), el departamento de Santa Rosa, un departamento considerado de margen, no sólo por su localización territorial, sino también por su situación social y económica. [...]
Cet étude analyse le travail des femmes dans une des industries traditionnellement localisés dans les régions rurales: les industries agro-alimentaires. L'étude s'appuie dans le travail de terrain réalisé dans une des zones rurales en crise de la région (province) de Mendoza (Argentine), le département de Santa Rosa, un département considéré comme «marge» non seulement par sa localisation territoriale mais aussi par sa situation sociale et économique. [...]
This study analyses women's work in one of the most traditional industries located in rural areas: food processing industries. The fieldwork was realised in a rural area in crisis of the Mendoza's province (Argentina): the department of Santa Rosa, considered a margin department not only for its geographical location but also for its social and economical situation. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 121-145  
11.
18 p, 91.2 KB Los métodos en debate : la marca de los dualismos en la geografía feminista / Quintero, Silvina
Este trabajo se propone recuperar algunos aspectos del debate metodológico que está emergiendo en el campo de la geografía de género/feminista, para rastrear en él las pistas de un debate teórico y epistemológico notablemente relegado: el de los usos de las categorías de sexo y género como instrumentos conceptuales que plantean nuevos puntos de vista para abordar las relaciones sociales y las construcciones culturales. [...]
Aquest treball es proposa recuperar alguns aspectes del debat metodològic que està emergint en el camp de la geografia del gènere/feminista, per tal de trobar-hi les pistes d'un debat teòric i epistemològic força relegat: el dels usos de les categories de sexe i gènere com instruments conceptuals que plantegen nous punts de vista per tal d'afrontar les relacions socials i les construccions culturals. [...]
Ce travail se propose de reprendre certains aspects du débat méthodologique qui émerge dans le domaine de la géographie féministe, pour y suivre les pistes d'une discussion théorique et épistémologique notablement releguée: celle de l'utilisation des catégories de sexe et de genre comme instruments conceptuels qui établissent de nouveaux points de vue pour aborder les constructions sociales et les constructions culturelles. [...]
The goal of this article is to show some aspects of an emerging methodological debate that is taking place in the geography of gender and in feminist geography: the different uses of sex and gender as conceptual tools that present a new point of view to analyse social relations and cultural constructions. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 147-164  
12.
21 p, 95.8 KB Els estudis de gènere a la geografia francòfona : una opció de recerca diferent / Blanco-Romero, Asunción
L'article mostra l'actual aportació científica francòfona a la geografia del gènere en el darrer decenni. Així, l'anàlisi acurada dels articles de gènere publicats, entre 1987 i 1997, en les més importants revistes de geografia francòfones, tant del país veí com del Quebec, ha possibilitat la creació d'una tipologia i catalogació dels diferents temes tractats. [...]
El artículo muestra la actual aportación científica francófona a la geografía del género. El análisis detallado de los artículos de género publicados, entre 1987 y 1997, en las más prestigiosas revistas de geografía francófonas, tanto de nuestro país vecino como de Quebec, ha posibilitado la creación de una tipología y catalogación de los diferentes temas tratados. [...]
Cet article montre l'actuel apport scientifique francophone à la géographie du genre pendant la dernière décennie. L'analyse soigné des articles de genre publiés entre 1987 et 1997, dans les plus prestigieuses revues francophones, de la France et du Québec, a fait possible la création d'une typologie et catalogage des différents thèmes traités. [...]
This paper presents an analysis of the recent scientific contributions to the geography of gender in the French language. A detailed analysis of the articles on gender published between 1987 and 1997, in the most prestigious geography magazines in the French language, in France as well as in Quebec, has made it possible to create a typology and to catalogue the different subjects discussed. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 167-186  
13.
11 p, 58.6 KB La construcció social dels models : evolució recent dels models de transport i d'ús del sòl / Hanson, Susan
En aquest article s'analitzen els models de localització, d'usos del sòl i de transport desenvolupats en la geografia dels anys seixanta i en comparació amb els reptes que l'actualitat pos-moderna introdueix. [...]
En el presente artículo se analizan los modelos de localización, de usos del suelo y de transporte desarrollados en la geografía de los años sesenta y en comparación con los retos que la actualidad postmoderna introduce. [...]
Cet article analyse les modèles de localisation, d'utilisation du sol et du transport, développés par la géographie des années soixante, en les comparant avec les défits que l'actualité postmoderne introduit. [...]
Location, land use and transportation models developed during the 1960's are considered, comparing them with recent postmodern challenges to modeling. The goal is to show how emerging areas in transportation and land use modeling tie into the current historical/ social context.

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 187-197  
14.
6 p, 27.0 KB Gènere i transformació rural a Europa : perspectives del passat, del present i del futur. Wageningen (Països Baixos), 14-17 d'octubre de 1999 / Morales Pérez, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La celebració de la conferència internacional «Gènere i transformació rural a Europa. Perspectives del passat, del present i del futur», organitzada pel Centre d'Estudis de Gènere i Agricultura de la Universitat de Wageningen, ha suposat que, per primera vegada, es constituís un fòrum de debat i d'intercanvi enfocat específicament envers les problemàtiques de gènere en l'àmbit rural.
La celebración de la conferencia internacional «Género y transformación rural en Europa. Perspectivas del pasado, del presente y del futuro», organizada por el Centro de Estudios de Género y Agricultura de la Universidad de Wageningen, ha supuesto que, por primera vez, se constituyese un foro de debate y de intercambio enfocado específicamente hacia las problemáticas de género en el ámbito rural.
La célébration de la conférence internationale «Genre et transformation rurale en Europe. Perspectives du passé, du present et du futur», organisée par le Centre d'Études de Genre et Agriculture de l'Université de Wageningen, a crée, par la première fois, un forum spécifique pour le débat des problèmes de genre dans les aires rurales.
The international conference on «Gender and rural transformation in Europe. Past, present and future perspectives», organized by the Center for Gender and Agriculture Studies at the University of Wageningen, has constitued, for the first time, a specific forum to debate gender problems in rural areas.

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 201-205  
15.
10 p, 46.4 KB Dones i migració a la Mediterrània Occidental : Barcelona, 2 al 6 de novembre de 1998 / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Rojas, Olga
Durant la primera setmana de novembre tingué lloc el curs Dones i migració a la Mediterrània Occidental, organitzat per l'Institut Català de la Mediterrània, amb l'objectiu d'analitzar i discutir temes relacionats amb la situació de les dones migrants des d'una òptica acadèmica i institucional. [...]
Durante la primera semana de noviembre tuvo lugar el curso Mujeres y migración en el Mediterráneo Occidental, con el objetivo de analizar y discutir temas relacionados con la situación de las mujeres migrantes desde una óptica académica e institucional. [...]
Pendant la première semaine de novembre a eu lieu le séminaire Femmes et migration à la Méditerranée Occidentale avec la volonté d'analyser et discuter sur la realité des femmes migrantes du point de vue académique et institutionnel. [...]
During the first week of november took place the seminar Women and migration in Western Mediterranean, with the goal to analyse and discuss on problems related to migrant women, both from academic and institutional points of view. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 207-216  
16.
4 p, 25.1 KB V Reunió Nacional de Geomorfologia : Granada, 16-18 de setembre de 1998 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els dies 16 al 18 de setembre de 1998 s'ha celebrat a la Universidad de Granada la V Reunió Nacional de Geomorfologia, organitzada per la Societat Espanyola de Geomorfologia. Durant les tres jornades de treball s'han presentat gran nombre de comunicacions i panells sobre temes d'interès general, com ara geomorfologia fluvial, erosió de sòls, SIG, etc. [...]
Los días 16 al 18 de septiembre de 1998 ha tenido lugar en la Universidad de Granada la V Reunión Nacional de Geomorfología, organizada por la Sociedad Española de Geomorfología. Durante las jornadas de trabajo se han presentado numerosas comunicaciones y paneles sobre geomorfología fluvial, erosión de suelos, SIG, etc. [...]
Du 16 au 18 Septembre 1988 la Société Espagnole du Géomorphologique a organisé la Vème Réunion Nationale de Geomorphologie à l'Université de Granada. Pendat ces trois jours de travail, on a présenté de nombreuses communications et des panneaux sur plusieurs sujets dont la geomorphologie fluviale, l'érosion du sol, SIG. [...]
The Spanish Society of Geomorphology organized the Fifth Geomorphological National Meeting in the Univesity of Granada from 16th to 18th September 1998. The three-day seminar included conferences, round-tables, communications, panels, field-trips, etc. [...]

1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 217-220  
17.
5 p, 32.1 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Tovi FENSTER (ed. ), Gender, Planning and Human Rights. Londres: Routledge, 1999.
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 221-225  
18.
5 p, 34.6 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Robert B. POTTER; Tony BINNS; Jennifer A. ELLIOTT; David SMITH, Geographies of development. Londres: Longman, 1999.
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 225-229  
19.
2 p, 18.5 KB Ressenyes / Lozano, Gemma
Obra ressenyada: Cristophe BEIER; Thomas E. DOWNING, Geografía y ayuda humanitaria. Bilbao: Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, 1998.
1999
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 35 (1999) , p. 230-231  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.