Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
14 p, 132.5 KB Sumari
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 1-13  
2.
26 p, 336.8 KB Incendis periurbans i incendis rurals : els casos de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la comarca del Bages / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els incendis forestals necessiten un tractament específic d'acord amb les característiques pròpies del territori i amb les interaccions socials que hi tenen lloc. L'article que es presenta pretén mostrar dos àmbits que, tot i la seva proximitat, tenen unes característiques ignitòries completament diferents: l'àrea metropolitana de Barcelona, completament urbanitzada, i la comarca del Bages, amb una estructura molt més rural. [...]
Los incendios forestales necesitan un tratamiento específico respondiendo a las características propias del territorio y a las interacciones sociales que tienen lugar en él. El artículo que se presenta pretende mostrar dos ámbitos que, a pesar de su proximidad, tienen unas características ignitorias completamente diferentes: el área metropolitana de Barcelona, completamente urbanizada, y la comarca del Bages, con una estructura mucho más rural. [...]
Il faut traiter les incendies forestiers d'une manière spécifique, en tenant en compte les interactions sociales qui ont lieu sur le territoire et les caractéristiques du territoire lui-même. Cet article-ci cherche à montrer les milieux qui, malgré leur proximité, ont des caractéristiques d'ignition complètement différentes: d'une part, l'Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB), toute urbanisé; de l'autre, la région du Bages, qui a une structure beaucoup plus rurale. [...]
Forest fires require specific response depending on the physical features of the terrain and its social use. This paper shows two areas which, have completely different ignitor characteristics despite their spatial proximity. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 17-42  
3.
20 p, 136.1 KB Del government a la governance : el canvi de les formes i les modalitats de l'acció col·lectiva en el camp urbà i territorial / Governa, Francesca
L'article s'interessa especialment pel recent debat teòric i metodològic relatiu a la governance local com a model de polítiques urbanes i territorials. S'hi identifiquen dos enfocaments principals: per un costat, un enfocament pròpiament de gestió que veu en la governance una modalitat de coordinació entre actors a través de la qual es pot millorar l'eficàcia de l'acció pública; per l'altre, un enfocament de tipus més social i polític que es confronta amb objectius relacionats amb la construcció del consens, l'elaboració de projectes compartits i l'agregació d'una multiplicitat d'actors i interessos. [...]
El artículo subraya con particular atención el reciente debate teórico y metodológico relativo a la governance local como modelo de políticas urbanas y territoriales. Se identifican dos enfoques principales: por un lado, un enfoque de gestión que ve en la governance una modalidad de coordinación entre actores a través de la cual poder mejorar la eficacia de la acción pública; por otro lado, un enfoque de tipo más social y político que se confronta con los objetivos relacionados con la construcción del consenso, la elaboración de proyectos compartidos y la agregación de una multiplicidad de actores e intereses. [...]
L'article met particulièrement en évidence le récent débat théorique et méthodologique relatif à la gouvernance locale comme modèle de politiques urbaines et territoriales. On relève deux approches principales: d'une part, une approche de type gestionnaire, qui voit dans la gouvernance une modalité de coordination entre acteurs afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique; d'autre part, une approche sociale et politique qui doit se confronter à des objectifs liés à la construction du consensus, à l'élaboration de projets partagés, à l'agrégation d'une multiplicité d'acteurs et d'intérêts. [...]
The paper pays specific attention to the recent theoretical and methodological debate on local governance as a model for urban and territorial policies. It identifies two main approaches: from one side, the managerial approach, where governance means the coordination among different actors to improve the effectiveness of public policies; from the other side, a social and political approach, where governance aims or should be directed towards the construction of the consensus, the elaboration of shared projects, the aggregation of a multiplicity of actors and interests. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 43-62  
4.
20 p, 129.1 KB El desenvolupament local en l'espai en xarxa : xarxes socials i milieu a l'àrea urbana de Manresa / Llussà Torra, Rafel
L'article aborda la qüestió del desenvolupament local i aplica el model de sistemes territorials locals a l'àrea urbana de Manresa (Barcelona). S'hi discuteix, en primer lloc, el concepte de desenvolupament local i els canvis de posició en la xarxa derivats de processos d'extensió metropolitana. [...]
El artículo aborda la cuestión del desarrollo local y aplica el modelo de sistemas territoriales locales al área urbana de Manresa (Barcelona). Se discute, en primer lugar, el concepto de desarrollo local así como los cambios de posición en la red producidos por procesos de extensión metropolitana. [...]
La question du développement local est abordée dans l'article, en appliquant le modèle des systèmes territoriaux locaux à l'aire urbaine de Manresa (Barcelone). On discute d'abord le concept de développement local et les conséquences des processus d'expansion métropolitaine sur la position des lieux dans le réseau. [...]
The paper focuses on the question of local development and applies the local territorial systems model to the urban area of Manresa (Barcelona). The concept of local development is discussed first, as well as the change in place's position within the network derived from metropolitan expansion processes. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 63-82  
5.
22 p, 166.5 KB Externalidades localizativas y apoyo al desarrollo local de la región metropolitana de Milán / Salone, Carlo
La estructura de las relaciones que se dan entre las empresas y los territorios en las que éstas operan, está cada vez más condicionada por la combinación de lógicas y estrategias competitivas desplegadas a escala global y por factores contextuales de conveniencia localizativa. [...]
L'estructura de les relacions existents entre les empreses i els territoris en les que aquestes operen, es veu cada vegada més condicionada per la combinació de lògiques i estratègies competitives desplegades a escala global i per factors contextuals de conveniència localitzativa. [...]
La combinaison des logiques et des stratégies compétitives à l'échelle mondiales, et les facteurs contextuels d'une convenance de localisation conditionnent, de plus en plus, les rapports entre les entreprises et les territoires où celles-ci agissent. [...]
The structure of relations that is established between companies and the territories in which they operate is conditioned more and more by the mixture of competitive logic and strategies at a global level, and by contextual factors of localizative convenience. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 83-104  
6.
14 p, 95.0 KB Transporte y territorio urbano : del paradigma de la causalidad al de la dialéctica / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El análisis entre el transporte y el territorio urbano se ha basado, tradicionalmente, en el paradigma de la causalidad, que confiere a los transportes la voluntad de creación de espacio urbano; o a la inversa, que los percibe como el resultado de las estructuras espaciales. [...]
L'anàlisi entre el transport i el territori urbà s'ha basat, tradicionalment, en el paradigma de la causalitat, que fa que dels transports en derivin unes conseqüències creadores de l'espai urbà, o a la inversa, siguin el resultat d'unes estructures espacials. [...]
Le rapport entre transport et le territoire urbain s'est basé, traditionnellement, sur le paradigme de la causalité, qui confère la volonté de créer des espaces urbains aux transports; ou à l'inverse, qui les considère comme résultat des structures spatiales. [...]
The analysis of transport and territory has traditionally been based on the paradigm of causality, which confers on transport the ability to determine urban space or, conversely perceives it as a creation of urban space. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 107-120  
7.
14 p, 99.7 KB Nuevos planteamientos científicos y participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales / Moral Ituarte, Leandro del ; Pedregal Mateos, Belén
En el presente artículo se trasladan algunas ideas procedentes de los planteamientos de la «ciencia posnormal» de Funtowicz, O'Connor y Ravetz -en cierta medida coincidentes con los de la «teoría de la sociedad del riesgo» de Beck- al debate sobre la participación social en la definición y resolución de problemas ambientales. [...]
En el present article es traslladen algunes idees procedents dels plantejaments de la «ciència posnormal» de Funtowicz, O'Connor i Ravetz -en certa mesura coincidents amb els de la «teoria de la societat del risc» de Beck- al debat sobre la participació social en la definició i resolució de problemes ambientals. [...]
Dans cet article, nous incorporons quelques idées issues des concepts de la «science postnormale » de Funtowicz, O'connor y Ravetz -dans une certaine mesure coïncidentes avec ceux de la «Théorie de la Société du Risque» de Beck- au débat sur la participation sociale dans la définition et la résolution des problèmes environnementaux. [...]
In the present article some ideas from Funtowicz, O'Connor and Ravetz's «post-normal science» -in some way coincident with Beck's «risk society theory»- are applied to the debate about social participation in the definition and resolution of environmental problems. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 121-134  
8.
10 p, 75.1 KB Les Àrees protegides, avui : principals figures internacionals de protecció de la natura / Muñoz Flores, Juan Carlos
El text fa una anàlisi comparativa de les principals figures internacionals de protecció de la natura: categories de gestió de la UICN, reserves de la biosfera, llocs Ramsar i indrets del patrimoni mundial. [...]
El texto hace un análisis comparativo de las principales figuras internacionales de protección de la naturaleza: categorías de gestión de la UICN, reservas de la biosfera, lugares Ramsar y sitios del patrimonio mundial. [...]
Sur les pages vous trouverez une analyse comparative des grandes figures internationales de protection de la nature: catégories de gestion de la UICN, réserves de la biosphère, lieux de Ramsar et sites du patrimoine mondial. [...]
A comparative analysis between main international protecting nature figures is done in this text: IUCN management categories, Biosphere Reserves, Ramsar sites and World He- ritage Sites. The text describes the figures, their antecedents, their promoter organization and their geographic distribution, and shows some exemples through the world, as well.

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 135-144  
9.
20 p, 131.2 KB L'Estudi de les migracions a Catalunya des de la geografia i la demografia (1975-2000) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Les aportacions a l'estudi de les migracions a Catalunya han augmentat durant els darrers anys, tot i que això s'ha produït d'una manera desequilibrada, atès que s'han prioritzat uns temes o unes àrees geogràfiques d'origen per sobre d'altres. [...]
Las aportaciones al estudio de las migraciones en Cataluña han aumentado durante los últimos años, aunque ello se ha realizado de una manera desequilibrada, pues se han priorizado unos temas o unas áreas geográficas de origen sobre otras. [...]
L'apport à l'étude des migrations en Catalogne a augmenté pendant les dernières années mais d'une façon déséquilibrée car des sujets ou des aires géographiques d'origine ont été priorisées. [...]
Contributions to the study of migrations in Catalonia have grown during last years, although unevenly because some issues or geographical areas have been priorised. This text is an assessement of the written materials on migrations in Catalonia that have been developed from Geography and Demography between 1975 and 2000.

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 145-164  
10.
4 p, 47.1 KB La Reforma interior de Barcelona, segles XIX i XX Barcelona, 28 i 29 de setembre de 2001 / Nasarre Vázquez, Ester ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En el marc de l'exposició «La construcció de la gran Barcelona: l'obertura de la Via Laietana, 1908-1958», celebrada del 18 de maig al 30 de setembre de 2001, el Museu d'Història de la Ciutat va organitzar el col·loqui La reforma interior de Barcelona, segles XIX i XX, dirigit per l'arquitecte Manel Guàrdia i l'historiador Antoni Nicolau, durant els dies 28 i 29 de setembre de 2001.
En el marco de la exposición «La construcción de la gran Barcelona: la apertura de la Via Laietana, 1908-1958», celebrada del 18 de mayo al 30 de septiembre de 2001, el Museo de Historia de la Ciudad organizó el coloquio La reforma interior de Barcelona, siglos XIX y XX, dirigido por el arquitecto Manel Guàrdia y el historiador Antoni Nicolau, durante los días 28 y 29 de septiembre de 2001.
Dans le cadre de l'exposition «La construction de la grande Barcelone: l'ouverture de la Via Laietana, 1908-1958», faite entre le 18 Mai et le 30 Septembre de 2001, le Musée d'Histoire de la Cité a organisé le colloque La réforme urbaine de Barcelone, siècles XIX et XX, dirigé par l'architecte Manel Guàrdia et l'historien Antoni Nicolau, pendant le 28 et 29 septembre 2001.
As part of the exhibition «Building the Great Barcelona: opening the Via Laietana, 1908- 1958», that took place from 18th May to 30th September 2001, the Museum on the History of the City organized the seminar Urban Reform in Barcelona, 19th-20th centuries. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 167-170  
11.
5 p, 50.9 KB 1st International Conference on Population Geographies : del 19 al 23 de juliol de 2002 : / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Per primera vegada, s'ha celebrat una conferència internacional dedicada de manera exclusiva a la geografia de la població, convocada per la School of Geography and Geosciences de la Universitat de Saint Andrews. [...]
Por primera vez, se ha celebrado una conferencia internacional dedicada de manera exclusiva a la geografía de la población, convocada por la School of Geography and Geosciences de la Universidad de St Andrews. [...]
Pour la première fois, la School of Geography and Geosciences de l'Université de Saint Andrews a organisé une conférence internationale consacrée, exclusivement, à la géographie de la population. [...]
For the first time, an international conference has been held, dedicated exclusively to Population Geography. It was hosted by the University of Saint Andrews School of Geography and Geosciences. The aim of the organizers is to provide a meeting point for all scholars who study the relation between geographical space and population, also widening the area of research to attract researchers from other fields that are not academic geography or who do not consider themselves geographers.

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 171-175  
12.
6 p, 59.0 KB Notícia de l'Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) / Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- , (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Des de 1995 i cada dos anys, l'Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organitza la Moravian Geographical Conference on el medi ambient en resulta ser el contingut transversal i marc de referència de les diverses especialitats de la geografia. [...]
Desde 1995 y cada dos años, el Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organiza la Moravian Geographical Conference, donde el medio ambiente resulta ser el contenido transversal como marco de referencia de las diversas especialidades de la geografía. [...]
Depuis 1995 et chaque deux années, le Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organise la Moravian Geographical Conference où l'environnement est le contenu transversal et le cadre de référence des spécialités de la geographie. [...]
Since 1995 and every two years, the Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organises the Moravian Geographical Conference where environment comes to be the main issue as a reference for every geographical speciality. [...]

2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 177-182  
13.
18 p, 135.7 KB Ressenyes / Alegre i Nadal, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Norman J. W. THROWER, Maps and Civilization: Cartography in Culture and Society. Chicago & Londres: The University of Chicago Press, 1996.
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 183-186  
14.
3 p, 53.3 KB Ressenyes / Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Jordi CARDELÚS; Àngels PASCUAL DE SANS; Miguel SOLANA SOLANA, Migracions, activitat econòmica i poblament a Espanya. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 186-188  
15.
5 p, 66.8 KB Ressenyes / Zusman, Perla Brígida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: J. M. BLAUT, Eight Eurocentric Historians. Nueva York: The Guilford Press, 2000.
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 188-192  
16.
6 p, 67.4 KB Ressenyes / Nasarre Vázquez, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Joan VILAGRASA (ed. ), Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX). Barcelona: Pagès Editors, 2000.
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 192-197  
17.
4 p, 57.8 KB Ressenyes / Matamala, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Mauro MARCHETTI; Victoria RIVAS (eds. ), Geomorphology and Environmental Impact Assessment. Amsterdam: A. A. Balkema Publishers, 2001.
2002
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 41 (2002) , p. 197-200  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.