Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 16 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
13 p, 144.4 KB Sumari
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 1-13  
2.
20 p, 120.7 KB Cuestionando y desestabilizando la hegemonía angloamericana y del inglés en geografía / Kitchin, Rob
Este artículo analiza el estatus hegemónico de la geografía angloamericana y el papel del idioma inglés como lingua franca del mundo académico. La primera mitad del artículo esboza brevemente el estatus hegemónico de la geografía angloamericana, las estructuras y prácticas de la economía global del conocimiento y de la misma geografía angloamericana que ayudan a mantener y reproducir su hegemonía, así como los efectos cohibidores de esta hegemonía en la geografía practicada en cualquier otra parte del mundo. [...]
Aquest article analitza l'estatus hegemònic de la geografia angloamericana i el paper de l'idioma anglès com a lingua franca del món acadèmic. La primera meitat de l'article apunta de forma breu l'estatus hegemònic de la geografia angloamericana, les estructures i les pràctiques de l'economia global del coneixement i de la mateixa geografia angloamericana que ajuden a mantenir i a reproduir la seva hegemonia, així com els efectes condicionants d'aquesta hegemonia en la geografia practicada arreu del món. [...]
Cet article analyse le statut hégémonique de la géographie anglo-américaine et le rôle de la langue anglaise comme lingua franca dans le monde académique. La première moitié de l'article esquisse brièvement le statut hégémonique de la géographie anglo-américaine, les structures et les pratiques de l'économie globale de la connaissance et de la géographie anglo-américaine elle-même qui aident à maintenir et à reproduire son hégémonie ainsi que les effets influençant la géographie pratiquée dans le reste du monde. [...]
This paper considers the perceived hegemonic status of Anglo-American geography and the role of the English-language as the lingua franca of academia. The first half of the paper outlines in brief the hegemonic status of Anglo-American geography, the structures and practices of the global knowledge economy and Anglo-American geography itself that help sustain and reproduce its hegemony, and the disciplining effects of this hegemonic status on Geography practised elsewhere. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 17-36  
3.
34 p, 3.6 MB Opcions individuals i pautes col·lectives : mobilitat i poblament a Espanya a la segona meitat del segle XX / Cardelús, Jordi ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pascual de Sans, Àngels, 1938-, 1938-
Aquest és un article que, partint de dades documentals sobre desplaçaments de població a Espanya en la segona meitat del segle XX, es proposa mostrar quines són les característiques generals dels fluxos, quins són els factors que incideixen en la seva configuració i quina estructura adopten. [...]
Éste es un artículo que, partiendo de datos documentales sobre desplazamientos de población en España en la segunda mitad del siglo XX, se propone mostrar cuáles son las características generales de los flujos, cuáles son los factores que inciden en su configuración y qué estructura adoptan. [...]
Il s'agit là d'un article qui, partant des données documentaires au sujet des déplacements de population en Espagne pendant la seconde moitié du XXe siècle, a pour but de montrer quelles sont les caractéristiques générales des flux, quels sont les facteurs qui influencent leur configuration et quelle est la structure qu'ils adoptent. [...]
This is an article that, starting from documentary evidence on population dispersal in Spain in the second half of the 20th century, aims at illustrating the general characteristics of the population flows, the factors that influence their configuration and the structure that they take on. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 37-70  
4.
24 p, 765.0 KB El parque rural : un instrumento de vertebración de los sistemas urbanos / Alberdi Collantes, Juan Cruz
El crecimiento urbano apenas encuentra más barreras que las que le marca su propio dinamismo. Los documentos de planificación territorial tienen auténticas dificultades para ordenar este proceso y el suelo rural se califica como urbanizable sin tener en cuenta más criterio que el de sus posibilidades urbanísticas. [...]
El creixement urbà amb prou feines troba altres barreres que les que assenyala la seva pròpia dinàmica. Els documents de planificació territorial tenen grans dificultats a l'hora d'ordenar aquest procés i el sòl rural es qualifica com a urbanitzable sense tenir en compte cap més criteri que no sigui el de les seves possibilitats urbanístiques. [...]
La croissance urbaine trouve difficilement d'autres barrières que celles que marque sa propre dynamique. Les documents de planification territoriale trouvent d'énormes difficultés pour ordonner ce processus, le sol rural étant qualifié d'aménageable sans prendre en compte d'autres critères qui ne soient ceux de ses possibilités urbanistiques. [...]
The once obstacle by the increase of the urban area is now the dynamics of this process. The land planification documents have a lot of problems to manage this increase and the farm ground is rated as a urban if this ground have a good conditions to be build. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 71-94  
5.
34 p, 1022.7 KB Migració i assentament de la població : l'exemple del Baix Empordà (1960-1985) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es presenten alguns dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les altes i baixes residencials d'un conjunt de municipis del Baix Empordà durant dos períodes, 1966-1970 i 1981-1985. [...]
En este artículo se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de las altas y bajas residenciales de un conjunto de municipios del Baix Empordà durante dos periodos, 1966-1970 y 1981-1985. [...]
On présente dans cet article des résultats obtenus à partir des analyses des inscriptions et des radiations de résidence dans les communes du Baix Empordà pendant les périodes 1966- 1970 et 1981-1985. [...]
This article presents some of the results obtained from the analysis of residential registration and termination data in a group of municipalities in the Baix Empordà county over the periods from 1966-1970 and 1981-1985. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 95-128  
6.
26 p, 3.0 MB San Petersburgo, entre el mito y la realidad / Zumin Tartari, Laura
Construida desde la nada por el zar Pedro el Grande como parte esencial de su ambicioso proyecto modernizador, San Petersburgo fue durante los siglos XVIII y XIX la capital del Imperio ruso, la «ventana abierta a Europa» y un gran laboratorio cultural. [...]
Construïda des del no-res pel tsar Pere el Gran com a part essencial del seu ambiciós projecte modernitzador, Sant Petersburg fou durant els segles XVIII i XIX la capital de l'Imperi rus, la «finestra oberta a Europa» i un gran laboratori cultural. [...]
Construite de toutes pièces par le tsar Pierre le Grand, partie essentielle de son ambitieux projet modernisateur, Saint-Pétersbourg fut pendant les XVIIIe et XIXe siècles la capitale de l'Empire russe, la «fenêtre ouverte sur l'Europe» mais aussi un immense laboratoire culturel. [...]
Built from nothing at all by Tsar Peter the Great as an essential part of his ambitious modernising project, Saint Petersburg was the capital of the Russian Empire during the XVIII and XIX centuries, the «window open to Europe» and a great cultural laboratory. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 131-156  
7.
14 p, 534.0 KB Una mesura de la dotació en infraestructures territorials / Larrosa, Manel
La definició d'estàndards en la pràctica de l'ordenació territorial té una llarga tradició. En el cas de les xarxes (carreteres, ferrocarrils), hom pot comptar densitats en termes de longitud per superfície (km2) o per habitant. [...]
La definición de estándares en la práctica de la ordenación territorial cuenta con una larga tradición. En el caso de las redes (carreteras, ferrocarriles), se pueden ontabilizar densidades en términos de longitud por superficie (km2) o por habitante. [...]
La définition de standards dans la pratique de l'aménagement du territoire jouit d'une longue tradition. Dans le cas des réseaux (routes, chemin de fer) on peut compter des densités en termes de longueur par surface (km2) ou par habitant. [...]
The definition of standards in the practice of territorial ordination is rooted in considerable tradition. In the case of networks (roads, railways), we can count densities in terms of longitude per surface (km2) or per inhabitant. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 157-170  
8.
12 p, 95.0 KB Geografia econòmica i localització industrial / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Dins la geografia humana, la teoria de la localització i, concretament, de la localització industrial constitueix una de les temàtiques de més ampli recorregut en el temps i d'estreta interrelació entre disciplines. [...]
En geografía humana, la teoría de la localización y, concretamente, de la localización industrial constituye una de las temáticas de más amplio recorrido en el tiempo y de estrecha relación con otras disciplinas. [...]
En géographie humaine la théorie de la localisation, et notamment la localisation industrielle, constitue l'une des thématiques les plus récurrentes dans le temps et se trouve en étroite relation avec d'autres disciplines. [...]
In human geography, the theory of localisation and, specifically, that of industrial localisation has been one of the most broadly covered issues over time, and is closely related to other disciplines. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 171-182  
9.
31 p, 168.8 KB Participación cualitativa y evaluación integrada del medio ambiente y de la sostenibilidad : aspectos metodológicos en cuatro estudios de caso / Tàbara, J. David 1964- , (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La adecuada gestión de problemas complejos y de alta relevancia pública, como los relativos a la mejora del medio ambiente y de los estándares de sostenibilidad, requiere de la utilización de metodologías participativas e integradoras. [...]
L'adequada gestió de problemes complexes i d'alta rellevància pública com els relatius a la millora del medi ambient i dels estàndars de sostenibilitat requereix la utilització de metodologies participatives i integradores. [...]
La gestion correcte des problèmes complexes et de grand intérêt public comme ceux portant sur l'amélioration de l'environnement et des standards de développement durable requiert l'utilisation de méthodologies participatives et intégratives. [...]
The adequate management of complex problems having a high degree of public relevance, such as those concerning the improvement of the environment or standards of sustainability, require the use of participatory and integrated methodologies. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 183-213  
10.
3 p, 62.1 KB Seminari sobre la incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de Catalunya. Anàlisi de bones pràctiques. Olot, 27 de setembre de 2002 / Mallarach i Carrera, Josep Maria (Fundació d'Estudis Superiors d'Olot)
El 27 de setembre de 2002 es va celebrar a Olot un seminari sobre bones pràctiques de la incorporació del paisatge en el planejament urbanístic català, organitzat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, el primer que s'ha celebrat a Catalunya. [...]
El 27 de septiembre de 2002 se celebró en Olot (Cataluña) un seminario sobre buenas prácticas de la incorporación del paisaje en la planificación urbanística de Cataluña, organizado por la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, el primero que se realiza sobre dicho tema. [...]
Le 27 septembre 2002 se déroula à Olot un séminaire, le premier de son genre, au sujet des bonnes pratiques de l'incorporation du paysage dans la planification territoriale de Catalogne, organisé par la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot. [...]
On September 27th 2002, a Seminar on best practices was held in Olot (Catalonia, Spain) on the integration of landscape in local urban and land use planning. After the keynote speaker, Joan Nogué i Font, PhD, eight local plans were presented, which were selected among the best examples among the diversity of current local urban and land use planning in Catalonia. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 217-219  
11.
7 p, 78.6 KB III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua La Directiva Marco del Agua : realidades y futuros. Sevilla, del 13 al 17 de novembre de 2002 / Bayés i Bruñol, Carles (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Pavón Gamero, David (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Entre els dies 13 i 17 de novembre de 2002 va tenir lloc a la ciutat de Sevilla el III Congrés Ibèric sobre Gestió i Planificació de l'Aigua, que, en aquesta ocasió, portava per títol «La Directiva Marc de l'Aigua: realitats i futurs». [...]
Del 13 al 17 de noviembre de 2002 tuvo lugar en la ciudad de Sevilla el III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, que, en esta ocasión, llevaba por título «La Directiva Marco del Agua: realidades y futuros». [...]
Du 13 au 17 novembre 2002 a lieu à Sevilla le III Congrès Ibérique sur l'Aménagement et la Planification de l'Eau sous le titre de «La Directive Marc de l'Eau: realités et futurs». Le congrès a été organisé par la Fundación Nueva Cultura del Agua avec la collaboration de la Universidad de Sevilla et diverses institutions qui ont relation avec la recherche ou l'aménagement de le recours. [...]
From 13th to 17th November 2002, it took place in Seville the 3rd Iberian Congress on Water Management and Planning following the title: «Water Framework Directive: realities and futures». The congress was organised by the Fundación Nueva Cultura del Agua, with the collaboration of the Universidad de Sevilla and other institutions related with the research and the planning of the resource. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 221-227  
12.
3 p, 63.7 KB Ressenyes / Cerarols Ramírez, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Oriol NEL·LO, Cataluña, ciudad de ciudades. Lleida: Milenio, 2002.
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 229-231  
13.
4 p, 68.5 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Pamela SHURMER-SMITH (ed. ), Doing Cultural Geography. Londres: Sage Publications, 2002.
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 231-234  
14.
5 p, 72.3 KB Ressenyes / Bayés i Bruñol, Carles (Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art)
Obra ressenyada: Antonio GIL OLCINA; Alfredo MORALES GIL (eds. ), Causas y consecuencias de las sequías en España. Alacant: Caja de Ahorros del Mediterráneo i Instituto Universitario de Geografía, 2001.
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 234-238  
15.
5 p, 71.9 KB Ressenyes / Lois González, Rubén C. (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía) ; Martín Vide, Javier (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Física) ; Plaza Gutiérrez, Juan I. (Universidad de Salamanca. Departamento de Geografía)
Obra ressenyada: José ORTEGA VALCÁRCEL, Los horizontes de la geografía. Teoría de la geografía. Barcelona: Ariel, 2000.
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 238-242  
16.
3 p, 63.4 KB Ressenyes / Alegre i Nadal, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Enric RAMIRO I ROCA, Aproximació a l'escola valenciana de geografia. Madrid i València: Biblioteca Nueva i Universitat de València, 2002.
2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 242-244  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.