Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica Encontrados 16 registros  La búsqueda tardó 0.02 segundos. 
1.
19 p, 182.0 KB Sumari
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2006) p. 1-11  
2.
25 p, 162.3 KB La ciutat sostenible : sostenim la ciutat / Indovina, Francesco
Actualment, es tendeix a carregar sobre l'urbanisme la nova contradicció en la utilització dels recursos: la sostenibilitat urbana sembla indispensable, però un urbanisme sostenible obre un terreny de (des)il·lusions. [...]
Actualmente, se tiende a cargar sobre el urbanismo la nueva contradicción sobre la utilización de los recursos: la sostenibilidad urbana parece indispensable, pero un urbanismo sostenible abre un terreno de (des)ilusiones. [...]
À l'époque actuelle on a la tendence à charger sur l'urbanisme la nouvelle contradiction sur l'utilisation des réssources: la sostenibilité urbaine s'avère indispensable, mais un urbanisme soutenable ouvre un domaine de (dés)illusions. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 15-39  
3.
22 p, 151.6 KB Segona residència i multiresidència a Catalunya. Una aproximació sociodemogràfica / López Colás, Julián (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
L'objecte del present article és aportar alguns elements que ens permetin aproximar-nos a la nova realitat dels «residents múltiples» i dels «territoris residencialment compartits». Per fer-ho, partirem de l'anàlisi de la població que posseeix un habitatge secundari a Catalunya. [...]
El objeto del presente artículo es aportar algunos elementos que nos permitan aproximarnos a la nueva realidad de los «residentes múltiples» y de los «territorios residencialmente compartidos», a partir del análisis de la población que posee una vivienda secundaria en Cataluña. [...]
L'objet de cet article est d'apporter quelques éléments qui permettent de mieux comprendre le nouveau phénomène des «résidents multiples» et des «territoires résidentiels partagés», à partir de l'analyse de la population qui possède une résidence secondaire en Catalogne. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 41-62  
4.
17 p, 276.0 KB Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya : còmput i distribució territorial d'un fenomen generalitzat / Sabater i Coll, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El principal objectiu d'aquest article és presentar una aproximació dels anomenats «empadronaments atípics» -individus que resideixen habitualment fora del municipi en el qual estan empadronats-, a través del seu còmput i de la seva distribució territorial a vint-itres comarques catalanes. [...]
El principal objetivo de este artículo es presentar una aproximación de los llamados «empadronamientos atípicos» -individuos que residen habitualmente fuera del municipio en el cual están empadronados-, a través de su cómputo y distribución territorial en veintitrés comarcas catalanas. [...]
Cet article présente une étude des déclarations incorrectes du lieu residence ou encore du phénomène des «résidents absents», ces individus qui habitent d'habitude loin de la municipalité où ils sont officiellement enregistrés comme les habitants, à partir de l'estimation du nombre et de la distribution territoriale dans 23 régions Catalanes. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 63-79  
5.
22 p, 1.8 MB La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cent cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i les cobertes del sòl / Serra i Cervantes, Isidre ; Pintó i Fusalba, Josep
L'article presenta una comparació del paisatge del delta de la Tordera entre mitjan segle XIX i l'actualitat, basat sobretot en els canvis succeïts en els usos i les cobertes del sòl. El paisatge de mitjan segle XIX s'ha reconstruït bàsicament a partir de les dades obtingudes en els amillaraments. [...]
Se presenta una comparación del paisaje del delta del Tordera entre mediados del siglo XIX y la actualidad, basada sobre todo en los cambios sucedidos en los usos y las cubiertas del suelo. El paisaje de mediados del siglo XIX se ha reconstruido básicamente a partir de los datos extraídos de los amillaramientos. [...]
Cet article présente une comparaison entre le paysage du delta de la Tordera de la moitié du XIXe siècle et du paysage actuel en se basant principalement sur les changements intervenus sur l'utilisation et la couverture du sol. [...]
This article compares the mid-nineteenth century landscape of the River Tordera delta with the present day landscape, based, above all, on the changes that have occurred in land use and land cover. The mid 19th century landscape was reconstructed using data obtained from the amillaraments (land inventories) and other historical documents. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 81-102  
6.
13 p, 117.5 KB Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural / Blanco Romero, Asunción ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el desarrollo rural y, concretamente, en el turismo rural. En la primera parte, se reflexiona sobre la evolución de las TIC, mostrando como éstas configuran una nueva arquitectura espacial donde cada ámbito territorial debe aprovechar y potenciar sus recursos. [...]
El present article destaca la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant TIC) en el desenvolupament rural i, en concret, en el turisme rural. En un primer apartat, es reflexiona sobre l'evolució de les TIC i es mostra com aquestes configuren una nova arquitectura espacial on cada àmbit territorial ha d'aprofitar els seus recursos i potenciar-los. [...]
Le présent article souligne l'importance que les technologies de l'information et la communication (désormais TIC) peuvent représenter pour le développement rural et concrètement pour le tourisme rural. [...]
The present article emphasizes the importance that technologies of the information and communication (TICs) can achieve, particularly for rural development and for rural tourism. The first part reflects on the eolution of the TICs, showing how these technologies configure a new space architecture, where each territorial scope must take advantage of its resources, and improve them. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 105-117  
7.
20 p, 149.8 KB Viejas y nuevas plagas. Una mirada crítica a los riesgos biológicos en los inicios del siglo XXI / Buj Buj, Antonio
Los inicios del siglo XXI vienen marcados por la permanencia de viejas plagas médicas, como la tuberculosis, el paludismo o el cólera, por otras nuevas, como el sida, el síndrome respiratorio agudo y severo (SARS) o la «gripe del pollo», pero, asimismo, por la permanencia de plagas agrícolas, como la de la langosta, que en el pasado fue calificada como «plaga bíblica». [...]
El començament del segle XXI està marcat per la permanència de velles plagues mèdiques, com ara la tuberculosi, el paludisme o el còlera, l'aparició d'unes altres, com ara la sida, la síndrome respiratòria aguda i severa (SARS) o la «grip del pollastre», i també per la permanència de plagues agrícoles, com ara la de la llagosta, qualificada en el passat de «plaga bíblica». [...]
Le début du XXIème siècle est marqué par de vieilles épidémies médicales telles la tuberculose, le paludisme ou le choléra par d'autres maladies nouvelles comme le sida, le syndrome respiratoire aigu et sévère ou la grippe asiatique. [...]
At the beginning of the twenty-first century old plagues remain, like tuberculosis, malaria and cholera. New plagues like aids, sars or «chicken influenza» have appeared. Agricultural plagues, like locust, a biblical plague, have remained too. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 119-138  
8.
11 p, 101.8 KB Aproximaciones teóricas para el análisis de la transformación urbana. Urban regime analysis en el contexto europeo / Casellas, Antònia (University of Utah. College of Architecture and Planning)
La creciente complejidad en la que tiene lugar la trasformación urbana europea requiere la utilización de nuevos instrumentos analíticos. En este contexto, urban regime analysis (URA) puede ser una herramienta de gran utilidad. [...]
La creixent complexitat en la qual té lloc la transformació urbana europea requereix la utilització de noves eines analítiques. En aquest context, urban regime analysis (URA) pot ser una eina de gran utilitat. [...]
La complexité croissante de la transformation urbaine européenne exige l'emploi des instruments analytiques innovateurs. Parmi ceci l'urban regime analysis peut offrir un apport considérable. Avec cette communication-ci on présente les catégories analytiques de cette théorie en évolution, la quelle apparaît en Amérique du Nord, au fin de décrire ses origines, évolutions, applications et complémentarités avec autres théories.
The increasing complexity in which take part the European urban transformation requires the use of new analytical instruments. In this context, Urban Regime Analysis (URA) could make an important contribution. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 139-149  
9.
10 p, 100.2 KB Discurs, història i poder : lectures geogràfiques de Michel Foucault / Lladó Mas, Bernat
En el present escrit, ens proposem establir un marc general des d'on es puguin delimitar les relacions entre l'obra filosòfica de Michel Foucault i la geografia. Així, ens centrarem en tres conceptes clau del filòsof que han tingut una rellevància especial per a la nostra disciplina, com ara el discurs, la història i el poder; tots tres, com veurem, i de forma més o menys explícita, reconeixen la importància de l'espai i la geografia. [...]
En el presente escrito, nos proponemos establecer un marco general desde donde delimitar las relaciones entre la obra filosófica de Michel Foucault y la geografía. Así, nos centraremos en tres conceptos clave del filósofo que han tenido especial relevancia para nuestra disciplina como son el discurso, la historia y el poder; los tres, como veremos, y de forma más o menos explícita, reconocen la importancia del espacio y la geografía. [...]
L'objectif de cet article c'est établir un cadre général pour délimiter la relation entre le travail philosophique de Michel Foucault et la Géographie. Avec cet objectif, nous convergeons dans trois concepts clés de pertinence exceptionnel pour notre discipline développée par le philosophe: le discours, l'histoire et le pouvoir. [...]
The goal of this paper is to establish a general framework to delimit the relation between the philosophical work of Michel Foucault and Geography. With this objective in mind, we focus in three key concepts of especial relevance for our discipline developed by the philosopher: discourse, history and power; all of them recognize the importance of space and geography in a more or less explicit way, as it is justified in this paper. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 151-160  
10.
21 p, 156.7 KB Ressenyes / Cerarols Ramírez, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Lise NELSON; Joni SEAGER, A companion to feminist geography. Oxford: Blackwell, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 161-164  
11.
3 p, 69.7 KB Ressenyes / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Derek HALL; Lesley ROBERTS; Morag MITCHELL, New directions in Rural Tourism. Aldershot: Ashgate, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 164-166  
12.
4 p, 74.3 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Ghazi-Walid FALAH; Caroline NAGEL (eds. ), Geographies of Muslim Women: Gender, Religion and Space. Nova York: The Guilford Press, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 166-169  
13.
4 p, 74.2 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: Michael C. HALL; James HIGHAM (eds. ), Tourism, recreation and climate change. Clevedon (UK): Channel View Publications, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 169-172  
14.
4 p, 74.1 KB Ressenyes / Serra i Salvi, Anna (Universitat de Girona)
Obra ressenyada: Virginia WOOLF, Londres. Barcelona: Lumen, 2005.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 172-175  
15.
4 p, 73.3 KB Ressenyes / Østergaard-Nielsen, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Obra ressenyada: J. LACOMBA, Migraciones y desarrollo en Marruecos. Madrid: Asociación de los Libros de la Catarata, 2004.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 175-178  
16.
4 p, 73.2 KB Ressenyes / Vilaró i Güell, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Obra ressenyada: José Luís VILLANOVA, El protectorado de España en Marruecos: organización política y territorial. Barcelona: Bellaterra, 2004.
2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N.46 (2005) , p. 178-181  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.