Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 20 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
19 p, 161.9 KB Sumari
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 1-12  
2.
2 p, 40.6 KB Nota necrológica. Gilbert F. White (Chicago, 1911-Boulder, Colorado, 2006) / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 13-14  
3.
17 p, 241.0 KB Tren d'alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica / Feliu Torrent, Jaume
Una de les finalitats principals del tren d'alta velocitat és la d'aportar desenvolupament local en aquelles ciutats i territoris on se'n construeixi una estació. Per aquesta raó, calen reflexions teòriques que ajudin els agents i les institucions a planificar correctament l'arribada de la nova gran infraestructura de transport, especialment en els aspectes relacionats amb la capacitat d'organització dels actors territorials. [...]
Una de las principales finalidades del tren de alta velocidad es aportar desarrollo local en aquellas ciudades y territorios donde se construye una estación. Por esta razón, se necesitan reflexiones teóricas que ayuden a los agentes y a las instituciones a planificar correctamente la llegada de la nueva gran infraestructura de transporte, especialmente en los aspectos relacionados con la capacidad de organización de los actores territoriales. [...]
Un des buts principaux du train de grande vitesse est celui d'apporter développement local dans les villes et les territoires où une gare est construite. Pour cette raison on a besoin des réflexions théoriques qui aident les agents et les institutions à planifier correctement l'arrivée de la nouvelle grande infraestructure de transport, spécialement dans les aspects liés à la capacité d'organisation des acteurs territoriaux. [...]
One of the main purposes of High-Speed Train is to provide local development in those cities and territories where a station is built. For this reason, theoretical reflections that help agents and institutions to plan correctly the arrival of the new great infraestructure of transport are needed, especially in some aspects as capacity of organization of territorial actors. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 17-33  
4.
25 p, 1.8 MB Privatització de la gestió de l'aigua i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol / Romero Renau, Luis del
En una zona tan complicada i conflictiva per a la gestió de l'aigua com és l'arc mediterrani espanyol, hom hi pot observar un procés de privatització d'un servei públic tradicional, com és el de la distribució de l'aigua per a consum urbà, per part de multinacionals globals. [...]
En una zona tan complicada y conflictiva para la gestión del agua como es el arco mediterráneo español, se está experimentando un proceso de privatización de un servicio público tradicional, como es el de distribución de agua para consumo urbano, por parte de multinacionales globales. [...]
Dans un cadre de conflictivité et complexité pour l'amenagement de l'eau comme l'arc mediterranéen espagnol, un processus de privatisation des services municipaux de l'eau est en place. Ce processus est lideré par des enterprises globales et il a des répercusions très imporantes pour la nouvelle culture de l'eau, parce que la gouvernance territoriale regardant la ressource peut rester en mains non democratiques.
In a so conflictive and complicated area for the water management as the Spanish Mediterraneann Arc, a process of privatisation of traditionally public urban water management is taking place. And it is a process led by global corporations. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 35-59  
5.
21 p, 130.5 KB Las limitaciones del «modelo Barcelona». Una lectura desde Urban Regime Analysis / Casellas, Antònia (University of Utah. College of Architecture and Planning)
El artículo explora el modelo de desarrollo urbano en Barcelona, utilizando Urban Regime Analysis como herramienta analítica. Se presentan las principales características de gobernabilidad de la ciudad y su evolución desde principios de la década de 1980 hasta el año 2006. [...]
L'article explora el model de desenvolupament urbà a Barcelona, utilitzant Urban Regime Analysis com a eina analítica. S'hi presenten les característiques principals de la governabilitat de la ciutat i la seva evolució des de principis de la dècada de 1980 fins a l'any 2006. [...]
L'article explore le modèle de développement urbain à Barcelone en utilisant Urban Regime Analysis comme outil analytique. L'article présente les principales caractéristiques de gouvernabilité de la ville et son évolution depuis le début des années 1980 jusqu'au l'année 2006. [...]
This article analyzes Barcelona's urban evolution applying Urban Regime Analysis as analytical tool. The paper presents the main features of the city's governance, and its evolution since the beginning of the 1980s to 2006. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 61-81  
6.
22 p, 268.1 KB Transformacions recents dels assentaments a la plana de l'Alt Empordà. Un exemple de noves dinàmiques d'urbanització a Catalunya / Cuadrado Ciuraneta, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article aborda les complexes dinàmiques territorials que s'han desenvolupat recentment a la comarca de l'Alt Empordà i que comporten la transformació dels assentaments i l'aparició de noves formes urbanes. [...]
El artículo aborda las complejas dinámicas territoriales que se han desarrollado recientemente en la comarca del Alt Empordà y que comportan la transformación de los asentamientos y la aparición de nuevas formas urbanas. [...]
L'article traite les complexes dynamiques territoriales qui se sont développées dernièrement dans la région de l'Alt Empordà et qui supposent la transformation des emplacements et l'apparition de nouvelles formes urbaines. [...]
This article addresses the complex territorial dynamics recently developed in the Alt Empordà County, which imply settlements transformation and the emergence of new urban forms. Therefore, after a theorization based on the abundant existing literature, both local and international, some results are presented. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 83-104  
7.
17 p, 115.2 KB Aproximación a los procesos de exclusión social a partir de la relación entre el territorio y la movilidad cotidiana / Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Este artículo analiza la relación existente entre la movilidad cotidiana y la exclusión social. El modelo de movilidad hegemónico basado en el uso del coche se revela como selectivo, puesto que su utilización es desigual según la adscripción social de los individuos. [...]
Aquest article analitza la relació existent entre la mobilitat quotidiana i l'exclusió social. El model de mobilitat hegemònic basat en l'ús del cotxe es mostra com una posició selectiva que la seva utilització és desigual segons l'adscripció social dels individus. [...]
Cet article analyse le rapport existant entre la mobilité au quotidien et l'exclusion sociale. Le modèle de mobilité hégémonique qui se base en l'utilisation de la voiture se manifeste comme une position sélective autant que son utilisation est inégal selon l'adhésion sociale des individus; les femmes, les jeunes et les immigrants se trouvent parmi les collectifs avec un index plus bas de motorisation. [...]
This article analyses the existing relationship between daily mobility and social exclusion. The hegemonic mobility model based on the use of the car proves to be discriminatory since its use varies according to the social group an individual belongs to; women, young adults and immigrants are the three social groups with the lowest car ownership rates. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 105-121  
8.
26 p, 5.1 MB Localització dels conreus irrigats de la plana de l'Alt i el Baix Empordà a través de l'anàlisi geohistòrica i de la teledetecció / Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Les comarques empordaneses presenten un dels paisatges agraris més diversificats i apreciats de Catalunya. L'article constitueix un exemple d'ús conjunt en l'anàlisi agrícola de dues disciplines ben diferenciades fins a l'actualitat: la geohistòria i la teledetecció. [...]
Las comarcas ampurdanesas (nordeste de Catalunya) presentan uno de los paisajes agrarios más diversificados y ricos del Principado. El artículo constituye un ejemplo de uso conjunto en el análisis agrícola de dos disciplinas bien diferenciadas hasta la actualidad: la geohistoria y la teledetección. [...]
La région de l'Empordà (nord-est de Catalogne) présente un des paysages agricoles plus diversifiés et riches de Catalogne. L'article est un exemple d'utilisation conjointe dans l'analyse agricole de deux disciplines bien différenciées jusqu'à l'actualité: la géohistoire et la télédétection. [...]
The Empordà region (northeastern of Catalonia) displays one of the most diversified and rich agrarian landscapes of Catalonia. The article is an example of joint use in affluent the agricultural analysis of two differentiated disciplines until the present time: geo-history and remote sensing. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 123-148  
9.
16 p, 1.2 MB Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía / Vila Subirós, Josep (Universitat de Girona. Unitat de Geografia) ; Varga, Diego (Universitat de Girona. Unitat de Geografia) ; Llausàs i Pascual, Albert (Universitat de Girona. Unitat de Geografia) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Unitat de Geografia)
La ecología del paisaje nace en estrecha vinculación con la geografía y vive un desarrollo espectacular a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, es una perspectiva científica transdisciplinaria, consolidada y reconocida, que intenta comprender y ayudar a resolver algunos de los principales retos ambientales contemporáneos en la conservación del patrimonio natural y cultural. [...]
L'ecologia del paisatge neix en una vinculació ben estreta amb la geografia i viu un espectacular desenvolupament a partir de la segona meitat del segle XX. En l'actualitat, és una perspectiva científica transdisciplinària, consolidada i reconeguda, que intenta comprendre i ajudar a resoldre els principals reptes ambientals contemporanis pel que fa a la conservació del patrimoni natural i cultural. [...]
L'écologie du paysage née en relation à la géographie et connait un développement notable à partir de la deuxième moitié du XXème. siècle. Actuellement, est une perspective scientifique transdisciplinaire, consolidée et reconnue qui veux comprendre et aider à résoudre quelques des défis enviromentales contemporaines de la conservation du patrimoine naturel et culturel. [...]
Landscape ecology was born narrowly linked with geography and suffers a fast paced development during the second half of the 20th century. Currently, it is a transdisciplinary scientific perspective, consolidated and recognized, that aims to understand and to aid solving some of the main contemporary environmental challenges for the conservation of cultural and natural patrimony. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 151-166  
10.
12 p, 93.4 KB La ecología política urbana : una disciplina emergente para el análisis del cambio socioambiental en entornos ciudadanos / Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La ecología política urbana es una disciplina emergente que proporciona un enfoque multidisciplinario y una metodología innovadora para el análisis del cambio socioambiental que tiene lugar en asentamientos urbanos. [...]
L'ecologia política urbana és una disciplina emergent que proporciona un enfocament multidisciplinari i una metodologia innovadora per fer l'anàlisi del canvi socioambiental que té lloc als assentaments urbans. [...]
L'écologie politique urbaine est une discipline émergente qui apporte une vision multidisciplinaire et une méthodologie innovatrice pour l'analyse du changement social et de l'environnement de l'espace urbain. [...]
Urban political ecology has emerged as a discipline that provides an innovative methodology and a multidisciplinary approach to the analysis of the socioenvironmental change taking place in urban settings. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 167-178  
11.
14 p, 105.2 KB Algunes reflexions sobre geografia, paisatge i geohistòria ambiental / Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Geografia, paisatge i geohistòria ambiental són els conceptes escollits per descriure, respectivament, una manera determinada de fer geografia històrica, que persegueix la fi de la dualitat paisatgística (natura i societat) i l'afavoriment de la investigació transdisciplinària.
Geografía, paisaje y geohistoria ambiental son los conceptos elegidos para describir, respectivamente, una determinada manera de hacer geografía histórica, que se basa en la investigación transdisciplinaria y el fin de la dualidad paisajística (naturaleza y sociedad).
Géographie, paysage et géohistoire environnemental sont les concepts choisis pour décrire respectivement une certaine manière de faire géographie historique, sur la base de la fin de la dualité du paysage (nature et société) et favoriser la recherche transdisciplinaire.
Geography, landscape and environmental geohistory are, respectively, the main topics used to describe a certain way to make historical geography, which it's based on the transdicisciplinar research and to finish the landscape duality (nature-society).

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 179-192  
12.
6 p, 64.9 KB Ressenyes / Nasarre Vázquez, Ester
Index de les obres ressenyades: A. LÓPEZ ONTIVEROS ; J. NOGUÉ ; N. ORTEGA CANTERO, Representaciones culturales del paisaje. Y una excursión por Doñana.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 193-198  
13.
3 p, 51.0 KB Ressenyes / Serra i Salvi, Anna (Universitat de Girona)
Index de les obres ressenyades: Lurdes BOIX ; Jordi BOIX, Els paisatges de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català : un itinerari històric i literari a través dels indrets vinculats a l'escriptora de l'Escala.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 198-200  
14.
6 p, 62.9 KB Ressenyes / March, Hug (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Belén PEDREGAL MATEOS, Población y planificación hidrológica: análisis internacional comparado.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 201-206  
15.
4 p, 56.0 KB Ressenyes / Ferrer Gallardo, Xavier
Index de les obres ressenyades: Ignacio CEMBRERO, Vecinos alejados : los secretos de la crisis entre España y Marruecos.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 206-209  
16.
3 p, 51.4 KB Ressenyes / Lladó Mas, Bernat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Pablo FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, El espíritu de la calle : psicología política de la cultura cotidiana. Barcelona: Anthropos, 2004.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 209-211  
17.
2 p, 46.1 KB Ressenyes / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Gene DESFOR ; Roger KEIL, Nature and the City : making environmental policy in Toronto and Los Angeles.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 212-213  
18.
4 p, 55.2 KB Ressenyes / Oliver Frauca, Laia
Index de les obres ressenyades: Setha LOW ; Dana TAPLIN ; Suzanne SCHELD, Rethinking urban parks: Public space and cultural diversity.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 214-217  
19.
5 p, 60.3 KB Ressenyes / Alegre i Nadal, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jordi BOLÒS, Els orígens medievals del paisatge català : l'arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 217-221  
20.
3 p, 51.1 KB Ressenyes / Ribas Palom, Anna
Index de les obres ressenyades: Jorge OLCINA CANTOS, ¿Riesgos naturales? I. Sequías e inundaciones. II. Huracanes, sismicidad y temporales.
2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 221-223  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.