Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 16 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
17 p, 197.6 KB Sumari
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 1-10  
2.
25 p, 531.8 KB L'activisme femení en conflictes ambientals : reflexions en clau feminista i apunts per a la gestió del medi / Agüera Cabo, Mercè (Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art)
Quins són els arguments que porten les dones a implicar-se en la lluita ciutadana relacionada amb conflictes ambientals locals? És rellevant l'experiència de gènere per interpretar el seu activisme? A partir de l'anàlisi de tres plataformes ciutadanes sorgides al nord-est de Catalunya arran de problemàtiques territorials de caràcter ambiental, l'article explora la rellevància del gènere en els motius de mobilització de les dones. [...]
¿Qué argumentos motivan a las mujeres a implicarse en la lucha ciudadana relacionada con conflictos ambientales locales? ¿Es relevante la experiencia de género para interpretar dicho activismo? A partir del análisis de tres plataformas ciudadanas que han emergido en Cataluña a raíz de problemáticas territoriales de tipo ambiental, el artículo explora la relevancia del género en los motivos de movilización de las mujeres. [...]
Quels sont les arguments qu'ils portent aux femmes à s'impliquer dans la lutte citoyenne en conflits environnementaux locaux? Est-ce que l'expérience de genre est remarquable pour interpréter leur activisme? A partir de l'analyse de trois mouvements citoyens surgis au nord-est de la Catalogne par suite de problématiques territoriales de caractère environnemental, l'article explore l'importance du genre dans les raisons de mobilisation des femmes. [...]
What are the arguments behind women who engage in citizens' fights against local environmental conflicts? Is gender relevant to interpret their activism? The article shows results from a research focused on three citizens' committees for environmental problems in Catalonia, and explores the relevance of gender in the reasons for campaigning of women. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 13-37  
3.
19 p, 1.3 MB Integración de diferentes modelos de protección para el diseño de un área natural protegida en Michoacán, México / Campos Sánchez, Minerva (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En algunos países de regiones tropicales en desarrollo, la eficiencia real de las áreas naturales protegidas (ANP) ha sido mínima y, en ocasiones, antagónica a los objetivos iniciales, lo cual ha provocado como consecuencia una pérdida de servicios ambientales, sociales y económicos. [...]
En alguns països de regions tropicals en desenvolupament, l'eficiència real dels espais naturals protegits (ENP) ha estat mínima i, de vegades, oposada als objectius principals, la qual cosa ha generat com a conseqüència la pèrdua de serveis ambientals, socials y econòmics. [...]
Dans certains pays tropicaux en voie de développement, l'efficacité réelle des aires naturelles protégées (ANP) a été minimale et parfois antagonique aux objectifs originaux, ce qui a entraîné la perte de services environnementaux, sociaux et économiques. [...]
In some countries in tropical underdeveloped regions, the authentic effectiveness of protected natural areas (PNA) has been minimal, and sometimes opposed to the main objectives of these areas, generating as a consequence the loss of environmental, social and economic services. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 39-57  
4.
19 p, 769.9 KB Canvis en la superficie i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000 / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Basnou, Corina (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
En aquest article s'hi analitzen la variació en la superfície de bosc, el grau de fragmentació, les cobertes d'origen del bosc guanyat i la mida i la forma dels polígons de bosc perduts i guanyats a la plana del Vallès entre 1993 i 2000, combinant les dues edicions del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) amb el SIG MiraMon. [...]
En el presente artículo se analizan la variación en la superficie de bosque, su fragmentación, las cubiertas de origen del bosque ganado y de destino del bosque perdido y el tamaño y la forma de los polígonos de bosque perdidos y ganados en el llano del Vallès (área metropolitana de Barcelona) entre 1993 y 2000, combinando las dos ediciones del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC) con el SIG MiraMon. [...]
Les changements de la surface de forêt, la fragmentation, les couvertures d'origine de la forêt gagné et du destin de la forêt perdue, et la taille et forme des taches gagnées et perdues de forêt entre 1993 et 2000 ont été évalués a la plaine du Vallès (aire métropolitaine de Barcelone), en combinant les deux éditions de la carte de couverture du sol de la Catalogne (MCSC) avec le SIG MiraMon. [...]
Changes in forest area, forest fragmentation, the land cover classes of origin of the gained forest and of destiny of the lost forest, and size and form of the gained and lost forest patches were evaluated in the Vallès lowlands (Barcelona Metropolitan Area) between 1993 and 2000, by combining the two editions of the land cover map of Catalonia (MCSC) using the MiraMon SIG. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 59-77  
5.
31 p, 1.1 MB Ordenación del territorio, escasez de recursos hídricos, competencia de usos e intensificación de las demandas urbano-turísticas en la Comunidad Valenciana / Rico Amorós, Antonio M. (Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Geografia) ; Hernández Hernández, María (Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Geografia)
A partir del acusado desequilibrio espacial de recursos hídricos existente en la Comunidad Valenciana, intensificado por la demanda, se analizan las competencias en torno al agua, que se plantean entre los regadíos y los abastecimientos urbano-turísticos. [...]
A partir de l'acusat desequilibri espacial de recursos hídrics existent a la Comunitat Valenciana, intensificat per la demanda, analitzem les competències entorn de l'aigua que es plantegen entre els regadius i els proveïments urbanoturístics. [...]
À partir de l'accusé déséquilibre spatial de recours hydriques existant dans la Communauté Valencienne, intensifié par la demande, on analyse les compétences autour de l'eau, qu'ils se posent entre les arrosable et les ravitaillements urbain-touristiques. [...]
From a pronounced spatial inbalance of water resources in the Valencia Region, intensified by demand, the paper analyses competition for water between irrigated lands and urban-tourist areas. A determining factor is the deficient quality of available water resources. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 79-109  
6.
16 p, 494.8 KB Aportacions de l'índex de connectivitat ecològica a la planificació territorial i a l'avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya / Mallarach, Josep M. ; Marull, Joan (Barcelona Regional) ; Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En el present article, s'hi descriu l'índex de connectivitat ecològica (ICE), una metodologia paramètrica per analitzar i avaluar la connectivitat dels ecosistemes terrestres, dins d'una sinopsi del desenvolupament dels estudis i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya. [...]
En el presente artículo, se describe el índice de conectividad ecológica (ICE), una metodología paramétrica para analizar la conectividad ecológica de los ecosistemas terrestres, en el contexto de una síntesis del desarrollo de los estudios y las políticas de conectividad ecológica en Cataluña, una comunidad autónoma española con plenas competencias en los ámbitos de la ordenación territorial, evaluación estratégica y conservación de la naturaleza. [...]
On décrit l'index de connectivité écologique (ICE), une méthodologie paramétrique pour analyser et évaluer la connectivité des écosystèmes terrestres, dans de contexte du développement des études et des politiques de connectivité écologique de la Catalogne espagnole, une communauté autonome qu'a pleines responsabilités dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'évaluation environnementale et la conservation de la nature. [...]
This paper presents in short the index of ecological connectivity (IEC), a parametric methodology to analyze and evaluate the ecological connectivity of terrestrial ecosystems. This is done in the context of the development of researches and policies of ecological connectivity in Catalonia, a Spanish Autonomy with full powers in land planning, environmental evaluation and nature conservation. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 113-128  
7.
21 p, 541.7 KB Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla. Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión Europea en el continente africano / Ferrer Gallardo, Xavier
Este texto explora la evolución de la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, a partir de la entrada de España en la Unión Europea en 1986. Se examina el perfil progresivamente acrobático de los regímenes fronterizos euroafricanos con respecto a los flujos de personas y mercancías. [...]
Aquest text explora l'evolució de la gestió de les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc, d'ençà de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea el 1986. S'hi examina el perfil progressivament acrobàtic dels règims fronterers euroafricans, en relació amb els fluxos de persones i mercaderies. [...]
Ce texte a pour but d'explorer l'évolution de la gestion des frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc à partir de l'entrée de l'Espagne dans l'Union Européenne en 1986. Nous examinons le profil de plus en plus acrobatique de ces régimes frontaliers en ce qui concerne les flux de personnes et de marchandises. [...]
This paper explores the evolution of the management of the Ceuta and Melilla borders with Morocco, since Spain joined the European Union in 1986. It addresses the increasingly acrobatic profile of the euro-african border regimes, with regard to people and commodity flows. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 129-149  
8.
4 p, 74.2 KB Ressenyes / Cuadrado Ciuraneta, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Joan BARBA ; Montserrat MERCADÉ, Les urbanitzacions a la província de Barcelona : localització i característiques dels sistemes de baixa densitat residencial.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 151-154  
9.
3 p, 71.3 KB Ressenyes / Wilbrand, Stephanie (Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art)
Index de les obres ressenyades: Ludger BASTEN, Postmoderner Urbanismus : gestaltung in der städtischen Peripherie (Stadtzukünfte 1). Münster: LIT Verlag, 2005.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 154-156  
10.
7 p, 63.6 KB Ressenyes / Serra del Pozo, Pau (Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Humanitats)
Index de les obres ressenyades: Joaquín BELTRÁN ; Laura OSO ; Natalia RIBAS, Empresariado étnico en España.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 157-163  
11.
5 p, 109.6 KB Ressenyes / Alegre i Nadal, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jordi BOLÒS, Els orígens medievals del paisatge català : l'arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 163-167  
12.
4 p, 75.6 KB Ressenyes / Suau Sanchez, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Guillaume BURGHOUWT, Airline network development in Europe and its implications for airport planning. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 167-170  
13.
3 p, 70.9 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Alison BLUNT ; Robyn DOWLING, Home. Oxon: Routledge, 2006.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 170-172  
14.
2 p, 66.0 KB Ressenyes / Casellas, Antònia (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia)
Index de les obres ressenyades: Corrado POLI, Rivoluzione traffico. Meno mobilità più comunicazione.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 173-174  
15.
5 p, 79.0 KB Ressenyes / Ferrer Gallardo, Xavier
Index de les obres ressenyades: Ignacio CEMBRERO, Vecinos alejados : los secretos de la crisis entre España y Marrueco.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 174-178  
16.
3 p, 70.3 KB Ressenyes / Ribera Masgrau, Lluís (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jorge OLCINA CANTOS, Riesgo de inundaciones y ordenación del territorio en España.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 178-180  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.