Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica Encontrados 13 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
18 p, 177.0 KB Sumari
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 1-11  
2.
15 p, 103.1 KB A Geographer's Gaze at Tourism / Jansen-Verbeke, Myriam
The meaning and content of international tourism has shifted from Greek and Roman travel to a modern and complex phenomenon in the 21st century. All along this time path the scientific interest in tourism has changed from a descriptive and encyclopaedic knowledge of places and people to a discipline in its own right. [...]
El significat i el contingut del turisme internacional ha variat molt des dels viatges dels grecs i els romans fins al fenomen modern i complex del segle XXI. A llarg d'aquest recorregut, l'interès científic pel turisme també ha canviat des del coneixement descriptiu i enciclopèdic de llocs i pobles fins arribar a constituir una disciplina científica en si mateixa. [...]
El significado y el contenido del turismo internacional ha cambiado mucho desde los viajes de griegos y romanos hasta el fenómeno moderno y complejo del siglo XXI. Durante este recorrido, el interés científico por el turismo también ha cambiado desde el conocimiento descriptivo y enciclopédico de lugares y pueblos, hasta llegar a erigirse en una disciplina científica por sí misma. [...]
La signification et le contenu du tourisme international a beaucoup changé depuis les voyages de Grecs et des Romains jusqu'au phénomène moderne et complexe du tourisme en ce début de XXIème siècle. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 15-29  
3.
18 p, 1.4 MB Canvi global i paisatge a la Costa del Tet-Mont-rodon (Matadepera, Vallès Occidental) : analitzar el passat per planificar el futur (1956-2006) / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Otero, Iago, 1981- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Estany Ferrer, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Maneja, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
El present article té com a objectiu mostrar els resultats de la diagnosi dels canvis en els usos i en les cobertes del sòl a la Costa del Tet-Mont-rodon, al terme municipal de Matadepera (comarca del Vallès Occidental) ocorreguts entre 1956 i 2006. [...]
El presente artículo tiene como objetivo mostrar los resultados de la diagnosis de los cambios en los usos y en las cubiertas del suelo en la Costa del Tet-Mont-rodon, en el término municipal de Matadepera (comarca del Vallès Occidental), ocurridos entre 1956 y 2006. [...]
Cet article a pour objectif de dévoiler les résultats de la diagnose des changements qui se sont produits entre 1956 et 2006, dans les usages et dans les couvertures du sol de la Côte du Tet-Mont-rodon, dans la commune de Matadepera. [...]
The objective of this paper is to show the results of the diagnosis of changes in land use and land cover that have taken place between 1956 and 2006 in Costa del Tet-Montrodon (municipality of Matadepera, county of Vallès Occidental). [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 31-48  
4.
19 p, 187.7 KB Un análisis multinivel de población y deforestación en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (Petén, Guatemala) / Carr, David L. ; Murtinho, Felipe ; Pan, William KY ; Barbieri, Alisson ; Bilsborrow, Richard E. ; Suchindran, Chirayath ; Whitmore, Thomas M.
Este estudio examina los factores demográficos asociados con la deforestación en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (PNSL), Guatemala, utilizando un análisis de regresión multinivel. Más del 10% del PNSL ha sido deforestado desde mediados de la década de 1980, a causa del crecimiento demográfico de la población campesina y su subsiguiente manejo de la tierra. [...]
Aquest estudi examina els factors demogràfics associats amb la desforestació al Parc Nacional Sierra de Lacandon (PNSL), Guatemala, mitjançant una anàlisi de regressió multinivell. Més del 10 % del PNSL ha estat desforestat des de la meitat de la dècada de 1980, com a conseqüència del creixement demogràfic i les pràctiques de gestió agrícola. [...]
Cette étude a examiné les facteurs démographiques associés au phénomène de déforestation du Parc National Sierra de Lacandón (PNSL, Guatemala) en utilisant une analyse de régression multi-niveau. [...]
The paper examines depopulation factors associated with deforestation in the Natural park of the Sierra de Lacandón (PNSL), using multi-level regresión analysis. More than 10 percent of the park area has been deforested since the mid 1980s because of rural population growth and agricultural practices. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 49-67  
5.
22 p, 789.1 KB La política social en la iniciativa Urban : los proyectos Urban en Tenerife (Canarias) / Díaz Rodríguez, María del Carmen (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana) ; Delgado Acosta, Carmen Rosa (Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía Humana)
La revitalización de las ciudades ha sido y es una de las prioridades de la política regional de la Unión Europea. Con esa finalidad, en el periodo 1994-2006, la gestión urbana ha dispuesto de una financiación específica canalizada a través de la iniciativa Urban, cuyo objetivo es frenar el declive que experimentan los espacios urbanos por medio de una acción integrada tendente a la mejora del paisaje, el refuerzo de su competitividad económica y la lucha contra la precariedad y la exclusión social. [...]
La revitalització de les ciutats ha estat i és una de les prioritats de la política regional de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, en el període 1994-2006, la gestió urbana ha disposat d'un finançament específic canalitzat a través de la iniciativa Urban, l'objectiu de la qual és frenar el declivi que experimenten els espais urbans a través d'una acció integrada que pretén millorar el paisatge, reforçar-ne la competitivitat econòmica i la lluita contra la precarietat i l'exclusió social. [...]
La revitalisation des villes a été et reste l'une des priorités de la politique régionale de l'Union Européenne. Durant la période 1994-2006, la gestion urbaine a disposé dans cette optique d'un financement spécifique inscrit dans l'initiative Urban, dont l'objectif est de freiner le déclin que subissent les espaces urbains moyennant une action intégrée visant à l'amélioration du paysage, au renforcement de la compétitivité économique et à la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. [...]
The revitalization of cities is and has been one of the priorities of the regional policy of the European Union. In order to achieve this objective, urban management was given specific funding in the period 1994-2006, channelled through the so-called Urban initiative. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 69-90  
6.
20 p, 163.2 KB Desigualdades territoriales en relación con el envejecimiento de la población española / Jiménez Blasco, Beatriz Cristina
El proceso de envejecimiento demográfico afecta a todas las comunidades autónomas de España, aunque existen desigualdades territoriales en cuanto a su intensidad y otras características sociodemográficas asociadas a él. [...]
El procés d'envelliment demogràfic afecta totes les comunitats autònomes d'Espanya, malgrat que existeixen desigualtats territorials quant a la intensitat i altres característiques demogràfiques que hi estan associades. [...]
Le processus de vieillissement démographique affecte toutes les communautés autonomes d'Espagne, mais il existe des inégalités territoriales quant à son intensité et aux différentes caractéristiques sociodémographiques qui lui sont associées. [...]
The process of aging affects all Spanish regions. However, there are territorial inequalities concerning their intensity and other sociodemographic features. In this paper we have analyzed these inequalities and the relationship between the process of aging and other variables such as poverty and health. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 91-110  
7.
11 p, 79.7 KB The political ecology of deforestation. Notes on three contributions to the subject / Kallis, Giorgos (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
This review essay introduces three recent contributions to the issue of deforestation from a political ecology perspective. The case studies examined, Western United States, Indonesia and India, exemplify the power relations and the distributional issues that surround the practices of forest management in these geographical contexts. [...]
Aquest estat de la qüestió introdueix tres contribucions recents al tema de la desforestació utilitzant la perspectiva de l'ecologia política. Els casos d'estudi examinats, l'oest dels EUA, Indonèsia i l'Índia, palesen les relacions de poder i les qüestions distribucionals que envolten les pràctiques de gestió forestal en aquests tres contexts geogràfics. [...]
El presente estado de la cuestión introduce tres contribuciones recientes al tema de la deforestación utilizando la perspectiva de la ecología política. Los estudios de caso examinados, el oeste de los EEUU, Indonesia e India ejemplifican las relaciones de poder y las cuestiones distribucionales que rodean las prácticas de gestión forestal. [...]
Le présent état de la question propose trois contributions récentes sur l'étude de la déforestation selon la perspective de l'écologie politique. Les études de cas examinés, l'ouest des États Unis, l'Indonésie et l'Inde, fournissent des exemples sur les relations entre le pouvoir et les questions distributionnelles concernant les pratiques de gestion forestière. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 113-123  
8.
20 p, 207.9 KB El debat teòric sobre el periurbà i la concreció d'un planejament urbanístic en un entorn complex : el cas de Barcelona i Tolosa / Sempere Roig, Jordi (Université Toulouse le Mirail. UMR Dynamiques Rurales) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El debat centrat en la contraposició entre el món urbà i el món rural s'ha anat esvaint paulatinament per esdevenir més complex amb el pas dels anys. Les diferències entre el que és rural i el que és urbà no són avui dràstiques ni radicals, sinó que es difuminen al llarg del territori. [...]
El debate centrado en la contraposición entre lo urbano y lo rural se ha ido diluyendo paulatinamente, pero se ha hecho más complejo con el paso del tiempo. Las diferencias entre lo rural y lo urbano no son hoy drásticas y radicales, sino que se difuminan a lo largo y ancho del territorio. [...]
Le débat centré dans l'opposition entre l'urbain et le rural a continué à se diluer lentement mais est devenu plus complexe avec le temps. Les différences entre le rural et l'urbain ne sont plus drastiques. [...]
The debate focused on the contraposition of urban and rural environments has been diluting gradually but has acquired more complexity with time. The differences between rural and urban are not today drastic neither radical: they are blurred throughout the territory. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 125-144  
9.
4 p, 57.2 KB Ressenyes / Benach, Núria (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana)
Index de les obres ressenyades: Rob KITCHIN (ed. ), Mapping worlds : international perspectives on Social and Cultural Geographies. Londres; Nueva York: Routledge, 2007.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 145-148  
10.
3 p, 56.7 KB Ressenyes / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Maria Jesús LLUELLES i altres, El segle XX : la modernització d'Andorra. Lleida; Andorra: CCIS; Pagès Editors, 2004.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 149-151  
11.
7 p, 70.5 KB Ressenyes / Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: José Luis OYÓN, La quiebra de la ciudad popular : espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936. Barcelona: Serbal, 2008.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 151-157  
12.
4 p, 58.4 KB Ressenyes / March, Hug (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Nick HEYNEN ; James MCCARTHY ; Scott PRUDHAM ; Paul ROBBINS, Neoliberal environments : false promises and unnatural consequences.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 157-160  
13.
4 p, 56.1 KB Ressenyes / March, Hug (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Maria KAIKA, City of flows : modernity, nature, and the city.
2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 160-163  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.