Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 14 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
19 p, 588.5 KB Sumari
2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 1-11  
2.
12 p, 457.8 KB Concepts of space and power in theory and in political practice / Massey, Doreen
This paper introduces particular conceptualisations of space and of power and brings them together in the idea of «power-geometries». It then explores the deployment of this concept in the context of the Bolivarian revolution in Venezuela, reflecting back on the nature of this engagement in political practice. [...]
Aquest article introdueix unes conceptualitzacions específiques de l'espai i el poder i els relliga sota la idea de «geometries de poder». A continuació, el text explora el desenvolupament d'aquesta idea en el context de la revolució bolivariana a Veneçuela i reprèn el significat d'aquest compromís per a la pràctica política. [...]
Este artículo introduce unas conceptualizaciones específicas de espacio y poder y las relaciona mediante la idea de «geometrías de poder». A continuación, el texto explora el desarrollo de esta idea en el contexto de la revolución bolivariana en Venezuela y retoma el significado de este compromiso para la práctica política. [...]
Cet article introduit quelques conceptualisations spécifiques sur l'espace et le pouvoir et leurs liaisons autour de l'idée de «géométries de pouvoir». Ensuite, l'article explore le développement de cette idée dans le contexte de la révolution bolivarienne à Venezuela, et reprén le sens de cet engagement pour la pratique politique. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 15-26  
3.
29 p, 516.7 KB Pensamiento geográfico versus teoría de la comunicación : hacia un modelo de análisis comunicativo del paisaje / Nogué Font, Joan ; San Eugenio, Jordi de
El estudio de las implicaciones comunicativas presentes en el paisaje abre un amplio abanico de posibilidades para el tratamiento de la dualidad entre comunicación y paisaje. Aspectos como los efectos que el paisaje genera en los procesos de comunicación humana (comunicación intrapersonal e interpersonal), el seguimiento de los procesos comunicativos mediante los cuales se mercadea con el paisaje (comunicación de masas), la construcción de imaginarios individuales y colectivos a partir de la interacción entre ciudadanía y paisaje y, más recientemente, la construcción de identidades territoriales a partir de la elaboración de una imagen de marca de ciudad o de país -léase promoción turística, citymarketing y/o branding- tienen, todos ellos, unas enormes implicaciones en las sociedades contemporáneas. [...]
L'estudi de les implicacions comunicatives presents en el paisatge obre un ampli ventall de possibilitats per fer el tractament de la dualitat entre comunicació i paisatge. Aspectes com ara els efectes que el paisatge genera en els processos de comunicació humana (comunicació intrapersonal i interpersonal), el seguiment dels processos comunicatius mitjançant els quals es comercialitza amb el paisatge (comunicació de masses), la construcció d'imaginaris individuals i col·lectius a partir de la interacció entre ciutadania i paisatge i, més recentment, la construcció d'identitats territorials a partir de l'elaboració d'una imatge de marca de ciutat o de país -llegiu-hi promoció turística, city marketing i/o branding-tenen, tots, unes enormes implicacions en les societats contemporànies. [...]
L'étude des implications communicatives dans le paysage ouvre un gros éventail de possibilités pour le traitement de la dualité entre communication et paysage. Des aspects comme les effets que le paysage entraîne dans les processus de communication humaine (une communication intre et interpersonnelle), le suivi des processus communicatifs au moyen desquels on commercialise avec le paysage (communication de masses), la construction d'imaginaires individuels et collectifs à partir de l'interaction entre citoyenne et paysagère et, plus récemment, la construction d'identités territoriales autour de l'élaboration d'une image de marque de ville ou de pays (promotion touristique, citymarketing et branding), ils ont, tous, des énormes implications dans les sociétés contemporaines. [...]
The study of the communicative implications related to landscapes opens a wide range of possibilities concerning the treatment of the communication and landscape relationship. Issues such as the effects of the landscape on the processes of human communication (intrapersonal and interpersonal communication), the follow-up of the communicative processes by means of which the landscape becomes an object of trade (mass communication), the construction of individual and collective imaginaries arising from the citizenship and landscape exchange and, recently, the construction of territorial identities through the production of a brand image of a city or country (i. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 27-55  
4.
20 p, 497.2 KB La investigación cualitativa en el estudio de las relaciones entre movilidad cotidiana y pobreza en el contexto latinoamericano : un caso aplicado en la Lima metropolitana / Avellaneda García, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Los estudios sobre las relaciones entre movilidad cotidiana y pobreza y sus efectos sobre los procesos de exclusión social en las ciudades latinoamericanas son muy escasos. Es por ello que no existe todavía un corpus teórico suficientemente amplio sobre esta materia. [...]
Els estudis sobre les relacions entre mobilitat quotidiana i pobresa i els efectes que produeix sobre els processos d'exclusió social a les ciutats llatinoamericanes són molt escassos. És per això que no existeix encara un corpus teòric prou ampli sobre aquesta matèria. [...]
Les études autour les relations entre mobilité quotidienne et pauvreté ainsi que ses effets sur l'exclusion sociale dans les villes latino-américaines sont très réduites. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas encore de corpus théorique suffisamment développé dans ce domaine. [...]
The studies on the relationship between daily mobility and poverty and their effects on the processes of social exclusion in Latin American cities are scarce. Still, there is not a broad theoretical corpus on this issue. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 57-76  
5.
14 p, 462.4 KB The liquid city of Megalopolis / Short, John Rennie
Large city-regions around the world are the principal hubs of economic and cultural globalization. In the United States, for example, 10 megapolitan regions, defined as clustered networks of metropolitan regions, have been identified. [...]
Les grans ciutats regió del món constitueixen els nodes principals de la globalització econòmica i cultural. Als EUA, per exemple, s'han identificat 10 grans regions metropolitanes definides com a xarxes agrupades de grans àrees metropolitanes. [...]
Las grandes ciudades regiones del mundo constituyen los principales nodos de la globalización económica y cultural. En los EEUU, por ejemplo, se han identificado 10 regiones metrópolis definidas como redes agrupadas de grandes áreas metropolitanas. [...]
Les grandes villes régions du monde constituent les principaux noyaux de la globalisation économique et culturelle. Aux USA, par exemple, on a identifié 10 régions métropoles définies comme des réseaux de grandes aires métropolitaines. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 77-90  
6.
23 p, 768.7 KB El paisatge vegetal de Menorca a través de la fitotoponímia / Grimalt Gelabert, Miquel ; Ordinas Garau, Antoni ; Caldentey Brunet, Joan
En el present article, s'hi realitza una interpretació del paisatge de l'illa de Menorca a partir de l'anàlisi dels fitotopònims que apareixen al Mapa Topogràfic Balear a escala 1:5. 000. Aquesta lectura il·lustra la realitat paisatgística, tant pel que fa a aquells aspectes propis del món agrari, com a aquells altres referits a la vegetació natural o espontània. [...]
En el presente artículo, se realiza una interpretación del paisaje de la isla de Menorca a partir del análisis de los fitotopónimos que aparecen en el Mapa Topogràfic Balear a escala 1:5. 000. Esta lectura ilustra la realidad paisajística, tanto la relativa a aquellos aspectos propios del mundo agrario, como a aquéllos otros referidos a la vegetación natural o espontánea. [...]
On fait une interprétation du paysage de l'île de Minorque à partir de l'analyse des fitotoponymes qu'on trouve dans la Carte Topographique des Îles Baléares à l'échelle 1:5. 000. Cette lecture montre la réalité paysagère des aspects qui sont propres du monde agraire et aussi de ceux qui apparteinnent à la végétation naturelle ou spontanée. [...]
It is carried out an interpretation of Minorca's island landscape from the analysis of the vegetation toponyms that appears at the Mapa Topogràfic Balear with a scale 1:5,000. This interpretation reflects the landscape's reality so much for those typical aspects of the agricultural world as for others referred to natural or spontaneous vegetation. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 93-115  
7.
12 p, 603.3 KB Una eina innovadora per a la informació i la divulgació geogràfica: l'Atles comarcal de Catalunya en format digital / Feliu Torrent, Jaume ; Martí, Carolina ; Roca, Anna ; Valdunciel, Juli
Coincidint amb l'edició, per part de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, del nou Atles comarcal de Catalunya en format digital, en aquest article, s'hi presenta quina és l'estructura dels continguts que tenen i quina dinàmica cal seguir per consultar-los. [...]
Coincidiendo con la edición, por parte del Instituto Cartográfico de Cataluña, del nuevo Atles comarcal de Catalunya en formato digital, en este artículo, se presenta cuál es la estructura de sus contenidos y cuál es la dinámica para consultarlos. [...]
À l'occasion de l'édition du nouveau Atles comarcal de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en format digital, nous présentons quelle est la structure de leurs contenus et quelle est la dynamique pour sa consultation. [...]
Due to the edition of the new Atles comarcal de Catalunya by the Institut Cartogràfic de Catalunya in digital format, we look at the structure of their contents and the dynamics of its use. Likewise, it is detailed which methodology was utilized to perform it. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 117-128  
8.
17 p, 489.3 KB Acadèmia i igualtat de gènere : només un miratge? / Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article fa un repàs dels treballs sobre les desigualtats d'accés, promoció i productivitat científica entre homes i dones dins la universitat, una de les institucions amb més pes social i, per tant, un referent i un reflex dels fenòmens que tenen lloc en molts d'altres àmbits de la nostra societat. [...]
El artículo hace un repaso de los trabajos sobre las desigualdades de acceso, promoción y productividad científica entre hombres y mujeres dentro de la universidad, una de las instituciones con mayor peso social y, por tanto, un referente y reflejo de los fenómenos que tienen lugar en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad. [...]
Cet article fait une révision des travaux menés sur les inégalités d'accès, de promotion et de productivité scientifique entre les hommes et les femmes à l'université, étant l'une des institutions revêtant un poids social majeur, elle est donc une référence et un reflet des phénomènes qui se déroulent dans d'autres cadres de notre société. [...]
The article reviews research on inequalities in access, promotion and scientific productivity between men and women in the university, one of the most important social institutions and thus both a reference point for and a reflection of the phenomena which occur in many other areas of society. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 129-145  
9.
24 p, 579.4 KB Mètodes per a l'estudi transdisciplinari del paisatge d'àrees de muntanya / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Soriano López, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cunill, Raquel ; Claude Bal, Marie
L'interès creixent per l'estudi del paisatge i de la seva dinàmica pretèrita i present dóna lloc a la utilització d'un gran nombre de metodologies que requereixen una aproximació transdisciplinària a partir de mètodes i de tècniques molt diferents. [...]
El creciente interés por el estudio del paisaje y de su dinámica pretérita y presente está dando lugar a la utilización de un gran número de metodologías que requieren una aproximación transdisciplinaria a partir de métodos y de técnicas muy distintas. [...]
L'intérêt croissant pour l'étude du paysage et de sa dynamique ancienne et actuelle donne lieu à l'utilisation d'un grand nombre de méthodologies qui requièrent une approche transdisciplinaire à partir de méthodes et techniques très différentes. [...]
The growing interest raised by landscape studies and its past and present dynamics is generating a large number of methods which require a trans-disciplinary approach from very different scientific angles. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 147-170  
10.
10 p, 450.8 KB Paisaje, nación y literatura : una lectura de Paisaxe e nación : A creación discursiva do territorio, por María López Sández / Vila Vázquez, José Ignacio
Los conceptos de paisaje y de nación son esenciales para la geografía, pero también son estudiados desde otras disciplinas, como acontece en el presente caso de la obra estudiada, desde la literatura. [...]
Els conceptes de paisatge i de nació són essencials per a la geografia, però també són objecte d'estudi per part d'altres disciplines, en aquest cas, de la literatura. Considerem necessari reforçar la interdisciplinarietat d'aquests estudis i per això, en aquest treball, analitzem allò que l'obra de María López Sández pot tenir d'enriquidor per a la geografia, especialment el procés de creació i de capacitat de transformació del paisatge i de la nació mitjançant obres literàries i del procés mitificador que aquestes contribueixen a crear. [...]
Les concepts de paysage et de nation sont essentiels pour la géographie, mais ils sont aussi étudiés par d'autres disciplines, comme dans le cas présent de l'oeuvre étudiée, par la littérature. [...]
The concepts of landscape and of nation are essential in geography, but they're also studied by other disciplines, as it occurs in the present case of the work analyzed, from the literature aspect. In this sense, it's necessary to reinforce the interdisciplinary character in these studies. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 171-180  
11.
3 p, 437.0 KB Ressenyes / Vila Subirós, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Équipe de Recherches Géographiques sur le Rif, Questions environnementales dans les montagnes rifaines (Maroc). Tétouan: Université Abdelmalek Essaadi, 2008.
2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 181-183  
12.
4 p, 443.5 KB Ressenyes / Soto-Bayó, Sandra (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jaume BUSQUETS ; Albert CORTINA, Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona: Ariel, 2009.
2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 184-187  
13.
3 p, 440.0 KB Ressenyes / Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Marie-Françoise DURAND ; Philippe COPINSCHI ; Benoît MARTIN ; Delphine PLACIDI, Atlas de la globalización. València: Publicacions de la Universitat de València, 2008.
2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 188-190  
14.
4 p, 439.7 KB Ressenyes / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: David PAVÓN, Gran obra hidràulica i territori a les conques de la Muga i del Fluvià (1850-1980). Figueres: Institut d'Estudis Empordanesos, 2009.
2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 55 (2009) p. 190-193  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.