Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
4 p, 249.1 KB Sumari
2014
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 215-216  
2.
15 p, 185.0 KB Enric Lluch, el mestre / Benejam, Pilar 1937- (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article revisa les aportacions del geògraf Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928-2012) a la renovació pedagògica de Catalunya, tot parant un esment especial a la pròpia formació de l'autor, a la seva dedicació primerenca a l'educació dels infants, a la contribució cabdal que va fer a la configuració del moviment de renovació pedagògica i a la formació dels mestres, així com a la seva llarga dedicació a la docència universitària en el camp de la geografia. [...]
El artículo revisa las aportaciones del geógrafo Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928- 2012) a la renovación pedagógica de Cataluña, prestando especial atención a la propia formación del autor, a su temprana dedicación a la educación primaria, a su contribución sustancial a la configuración del movimiento de renovación pedagógica y a la formación de los maestros, así como a su larga dedicación a la docencia universitaria en el campo de la geografía. [...]
L'article passe en revue la contribution du géographe Enric Lluch i Martín (Barcelone, 1928-2012) à la rénovation pédagogique en Catalogne, en portant une attention particulière à l'éducation de l'auteur, à son engagement précoce dans l'enseignement primaire,à son importante contribution à la configuration du mouvement de réforme et de formation des enseignants de l'éducation, ainsi que'à son engagement de longue date dans l'enseignement universitaire dans le domaine de la géographie. [...]
The article reviews the contributions of geographer Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928- 2012) to educational reform in Catalonia, paying special attention to the author's own training, his early dedication to the education of children, his substantial contribution to shaping the movement for educational reform and teacher training, as well as his long dedication to university teaching in Geography. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.197
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 219-233  
3.
23 p, 546.8 KB Apuntes sobre el desasosiego entre la juventud marroquí : proyectos migratorios y movilidad interna en Marruecos como antesala de la inmigración internacional / Capote, Alberto (Universidad de Granada. Departamento de Geografía Humana)
El periplo migratorio de los inmigrados marroquíes en España durante la pasada década se inició, muy a menudo, antes de cruzar la frontera. En muchos casos, fue justo esta primera experiencia migratoria en Marruecos la que constituyó el desencadenante definitivo a la hora de tomar la decisión de emigrar al extranjero, expresión además del desasosiego de gran parte de la juventud marroquí ante las oportunidades que les ofrece su sociedad. [...]
El periple migratori dels immigrats marroquins a Espanya durant la passada dècada es va iniciar, molt sovint, abans de creuar la frontera. En molts casos, va ser just aquesta primera experiència migratòria al Marroc la que va constituir el desencadenant definitiu a l'hora de prendre la decisió d'emigrar a l'estranger, expressió, a més, del desassossec de gran part de la joventut marroquina davant les oportunitats que els ofereix la seva societat. [...]
Le périple migratoire des Marocains immigrés en Espagne durant la dernière décennie a commencé, très souvent, bien avant de traverser la frontière. Dans beaucoup de cas, une première expérience migratoire à l'intérieur du Maroc a été le principal facteur de déclenchement pour prendre la décision d'émigrer à l'étranger, ce que nous pouvons considérer comme une expression du malaise d'une grande partie de la jeunesse marocaine. [...]
The migratory journey of Moroccan immigrants in Spain during the past decade began, very often, before crossing the border. In many cases it was just this first migration experience in Morocco which was the factor that finally triggered the decision to migrate abroad, and it was also the expression of the unease of Moroccan youth in the face of the opportunities being offered by society. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.94
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 237-259  
4.
28 p, 796.3 KB Formació i evolució dels enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica / Galeano, Juan (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
L'assentament territorial de la població immigrada ha esdevingut una realitat tangible. La crisi econòmica ha aguditzat, a més, l'interès respecte als nivells de concentració d'aquesta població. [...]
El asentamiento territorial de la población inmigrada se ha vuelto una realidad tangible. La crisis económica ha agudizado, además, el interés respecto a los niveles de concentración de dicha población. [...]
Le peuplement des immigrants est devenu une réalité tangible. En outre, la crise économique a accru l'intérêt au sujet des niveaux de concentration de cette population. À cet égard, la formation d'enclaves ethniques, comprises comme des zones résidentielles avec une présence importante d'une ou plusieurs populations étrangères, est devenue objet d'attention particulière dans la sphère académique et politique, mais à ce jour, il y a peu de recherches qui abordent de façon quantitative leur formation et évolution. [...]
The territorial settlement of immigrant population has become a reality. The economic crisis has deepened further the interest in the concentration levels of this population. In this sense, the establishment of ethnic enclaves, defined as residential areas with a significant representation of one or more foreign populations, has become a subject of particular attention in the academic and political sphere. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.111
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 261-288  
5.
26 p, 854.2 KB La construcción literaria de los paisajes fronterizos : una reflexión a propósito del Couto Mixto (Galicia y Portugal) / Paül Carril, Valerià (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía) ; Trillo Santamaría, Juan Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía)
El presente artículo explora la construcción literaria reciente en torno al antiguo Couto Mixto, una entidad geopolítica singular que pervivió hasta mediados del siglo XIX en la frontera gallego-portuguesa. [...]
Aquest article explora la construcció literària recent al voltant de l'antic Couto Mixto, una entitat geopolítica singular que va perviure fins a mitjan segle XIX a la frontera galaicoportuguesa. Des que va desaparèixer, es va produir un oblit progressiu de la seva existència però, a les darreres dècades, emergeix una represa del Couto Mixto en què la literatura ha tingut un paper fonamental, d'aquí la pertinència del treball que es du a terme. [...]
Cet article explore la construction littéraire récente autour de l'ancien Couto Mixto, une entité géopolitique particulière qui a survécu jusqu'au milieu du XIXème siècle à la frontière galicio-portugaise. [...]
This article explores the recent literary construction of the old Couto Mixto, a unique geopolitical entity that survived until the mid-19th century on the Galician-Portuguese border. Following its demise, the Couto Mixto was gradually forgotten. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.120
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 289-314  
6.
34 p, 611.4 KB Impacto en el sector turístico de las políticas de desarrollo rural en la Comunidad Valenciana (1991-2013). Análisis de las estrategias de fomento y revitalización del turismo rural / Pitarch, María Dolores (Universitat de València. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local) ; Arnandís, Rubén (Universitat de València. Departament de Geografia)
El alojamiento en los territorios rurales valencianos experimentó un crecimiento importante durante la implantación de las iniciativas Leader, Leader 2 y Leader+, entre 1991 y 2006, así como de los programas Proder y Proder II, entre 1996 y 2006. [...]
L'allotjament als territoris rurals valencians va experimentar un creixement important durant la implantació de les iniciatives Leader, Leader 2 i Leader+, entre 1991 i 2006, com també dels programes Proder i Proder II, entre 1996 i 2006. [...]
Le logement dans les zones rurales de Valence a connu une croissance importante au cours de la mise en oeuvre des initiatives Leader, Leader 2 et Leader+, entre 1991 et 2006, et des programmes Proder et Proder II, entre 1996 et 2006. [...]
The accommodation in rural areas of Valencia experienced significant growth during the implementation of the initiatives Leader, Leader 2 and Leader+, between 1991 and 2006, and Proder and Proder II programs between 1996 and 2006. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.52
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 315-348  
7.
20 p, 402.8 KB La repetición de visitas en el turismo industrial : aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales en el Bages y el Berguedà / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Díaz-Soria, Inmaculada (Université de Toulouse 2-Le Mirail. Centre d'Études et de Recherche Travail Organisation)
En la actualidad, ante la creciente competitividad entre destinos, emerge el turismo cultural como un producto a tener en cuenta. Una de sus manifestaciones es el turismo industrial, que pone en valor turístico el patrimonio industrial de un territorio. [...]
En l'actualitat, davant la creixent competitivitat entre destinacions, emergeix el turisme cultural com un producte que cal tenir en compte. Una de les manifestacions que presenta és el turisme industrial, que afavoreix el patrimoni industrial d'un territori. [...]
Actuellement, face à la compétitivité croissante entre destinations, le tourisme culturel émerge comme un produit à prendre en compte. Le tourisme industriel est une de ses manifestations, en mettant en valeur touristiquement le patrimoine industriel d'un territoire. [...]
Currently, with growing competitiveness among destinations, cultural tourism emerges as a relevant product. Industrial tourism is one of its manifestations, bringing a tourism value into a territory's industrial heritage. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.88
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 349-368  
8.
17 p, 215.2 KB La producció de l'espai en la modernitat líquida / Pueyo-Ros, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
L'article vol mostrar que el marc teòric de la modernitat líquida, definit per Zygmunt Bauman, pot oferir perspectives i camps d'exploració nous en l'estudi dels fenòmens geogràfics. La divisió de l'espai en tres parts (pràctiques espacials, representació de l'espai i espais de representació), ideada pel sociòleg francès Henri Lefebvre, serà el punt de partida. [...]
El artículo quiere mostrar que el marco teórico de la modernidad líquida, definido por Zygmunt Bauman, puede ofrecer nuevos campos de exploración y nuevas perspectivas en el estudio de los fenómenos geográficos. [...]
L'article veut nous démontrer que le cadre théorique de la modernité liquide, défini par Zygmunt Bauman, peut nous offrir de nouveaux champs d'exploration et de nouvelles perspectives en ce qui concerne l'étude des phénomènes géographiques. [...]
The article aims to show how the theoretical framework of liquid modernity, explained by Zygmunt Bauman, can offer new fields for exploration and new perspectives on the study of geographical phenomena. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.123
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 369-385  
9.
29 p, 464.0 KB Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
L'article aborda la problemàtica de la custòdia compartida legal dels fills menors d'edat en el postdivorci dins d'un context de creixent diversitat de les pràctiques parentals. S'hi presenta el marc sociojurídic actual existent a Espanya i a Catalunya entorn de la figura jurídica i la pràctica de la custòdia compartida. [...]
El artículo aborda la problemática de la custodia compartida legal de los hijos menores de edad después del divorcio en un contexto de creciente diversidad de las prácticas parentales. Se presenta el marco sociojurídico actual existente en España y en Cataluña en torno a la figura jurídica y a la práctica de la custodia compartida. [...]
Le document aborde la question de la garde partagée des enfants mineurs après le divorce dans un contexte de diversité croissante des pratiques parentales. Nous présentons le cadre socio-juridique qui existe actuellement en Espagne et en Catalogne autour de la figure juridique et la pratique de la garde partagée. [...]
The paper addresses the issue of legal custody of minor children after divorce in a context of increasing diversity of parental practices. We present a socio-legal framework that currently exists in Spain and Catalonia around the legal entity and practice of shared custody. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.137
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 387-415  
10.
16 p, 160.7 KB Notas en torno a la seguridad vial. Una revisión desde las ciencias sociales / Dextre, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Ingeniería) ; Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En este artículo, se propone una reflexión en torno al concepto de la seguridad vial. La (in) seguridad vial supone un problema de salud pública de primera magnitud a nivel mundial y afecta de forma distinta a territorios y a grupos sociales. [...]
En aquest article es proposa una reflexió al voltant del concepte de la seguretat viària. La (in)seguretat viària suposa un problema de salut pública de primera magnitud a nivell mundial i afecta territoris i grups socials de manera diferent. [...]
Cet article propose une réflexion sur le concept de la sécurité routière. La sécurité routière ou insécurité routière est un problème de santé publique de première importance dans le monde et est fortement liée aux inégalités entre pays et entre groupes sociaux. [...]
This article aims to suggest a critical approach to the concept of road safety. The lack of road safety is a serious public health problem in the world. It is also a cause of inequality between countries and between social groups. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.103
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 419-433  
11.
3 p, 135.6 KB Ressenyes / López Colás, Julián (Centre d'Estudis Demogràfics)
Índex de l'obra ressenyada: Zoran ROCA (ed. ), Second Homes Tourism in Europe : Lifestyle Isssues and Policy Reponses. Surrey: Ashgate, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.153
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 435-437  
12.
3 p, 137.1 KB Ressenyes / Mestre Morey, Margalida (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Oriol NEL·LO, Francesco Indovina: Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad. Barcelona : Icària, 2012.
2014 - 10.5565/rev/dag.157
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 438-440  
13.
3 p, 138.3 KB Ressenyes / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Índex de l'obra ressenyada: Julio VINUESA ANGULO, El festín de la vivienda : Auge y caída del negocio inmobiliario en España. Madrid: Díaz & Pons, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.151
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 441-443  
14.
3 p, 139.6 KB Ressenyes / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de l'obra ressenyada: Linda PEAKE i Martina RIEKER, (eds. ), Rethinking feminist interventions into the urban. Oxon: Routledge, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.135
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 444-446  
15.
3 p, 146.3 KB Ressenyes / Ortega Rivera, Enrique (Centre d'Estudis Demogràfics)
Índex de l'obra ressenyada: Antonio IZQUIERDO y Wayne A. CORNELIUS (eds. ), Políticas de control migratorio : Estudio comparado de España y EE. UU. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2012.
2014 - 10.5565/rev/dag.172
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 447-449  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.