Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
3 p, 135.5 KB Presentació / Ribas Palom, Anna ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Ecologia política i gestió de l'aigua.
2014 - 10.5565/rev/dag.233
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 453-455 (Presentació)  
2.
23 p, 220.4 KB Urban political ecology : Great promises, deadlock… and new beginnings? / Swyngedouw, Erik (University of Manchester. School of Environment, Education and Development) ; Kaika, Maria (University of Manchester. School of Environment, Education and Development)
L'article parteix de la premissa que és de vital importància reconèixer que el principal impulsor dels canvis ambientals ha estat el galopant procés d'urbanització mundial. De fet, la «sostenibilitat» de la vida urbana contemporània -entesa com la reproducció ampliada de la seva forma social i natural i del seu funcionament- és la responsable de l'ús del 80% dels recursos i de la generació de la major part dels residus mundials. [...]
The paper starts from the premise that it is vitally important to recognize that the rapid rate of planetary urbanization is the main driver of environmental change. Indeed, the 'sustainability' of contemporary urban life (understood as the expanded reproduction of its socio-physical form and functions) is responsible for 80% of the world's use of resources and most of the world's waste. [...]
El artículo parte de la premisa de que es de vital importancia reconocer que el principal impulsor de los cambios ambientales ha sido el galopante proceso de urbanización mundial. De hecho, la «sostenibilidad» de la vida urbana contemporánea -entendida como la reproducción ampliada de su forma social y natural y de su funcionamiento- es la responsable del uso del 80% de los recursos y de la generación de la mayor parte de los residuos mundiales. [...]
L'article suppose qu'il est essentiel de reconnaître que le principal moteur du changement environnemental a été le lent processus d'urbanisation mondiale. En fait, la «durabilité» de la vie urbaine contemporaine -comprise comme la reproduction élargie de sa forme sociale et naturelle et de son fonctionnement- est responsable de l'utilisation de 80% des ressources et de la production de la plupart des déchets mondiaux. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.155
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 459-481 (Articles)  
3.
22 p, 1.7 MB Jardines y urbanizaciones, nuevas naturalezas urbanas en el litoral de la provincia de Alicante / Morote Seguido, Álvaro Francisco (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Hernández Hernández, María
L'última expansió residencial esdevinguda al litoral mediterrani ha provocat importants repercussions territorials. L'objectiu d'aquesta investigació és posar-ne de manifest una: la proliferació de noves tipologies urbanes i la presència d'àrees enjardinades. [...]
The urban sprawl that has taken place on the Spanish Mediterranean coast during the last decade has led to significant territorial impacts. The objective of this research is to highlight one of these; the proliferation of new urban typologies and recreational areas such as gardens. [...]
La última expansión residencial acaecida en el litoral mediterráneo ha provocado importantes repercusiones territoriales. El objetivo de esta investigación es poner de manifiesto una de ellas: la proliferación de nuevas tipologías urbanas y la presencia de áreas ajardinadas. [...]
La dernière expansion résidentielle qui a eu lieu sur le littoral méditerranéen a entraîné des répercussions territoriales importantes, parmi lesquelles la prolifération de nouvelles typologies urbaines et la présence de zones aménagées en espaces verts. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.122
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 483-504 (Articles)  
4.
17 p, 197.4 KB La nova «guerra de l'aigua» a Barcelona : austeritat, deute i participació privada / March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya)
En aquest article es presenten de manera detallada els episodis més recents de reconfiguració del cicle metropolità i regional de l'aigua a Barcelona: la licitació del subministrador en alta Aigües Ter-Llobregat i la creació de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
This paper introduces the most recent developments in the metropolitan and regional reconfiguration of the water cycle in Barcelona: the lease of the raw water supplier Aigües Ter-Llobregat and the creation of the mixed-capital metropolitan firm Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]
En este artículo se presentan de manera detallada los episodios más recientes de la reconfiguración metropolitana y regional del ciclo del agua en Barcelona: la licitación del proveedor en alta Aigües Ter-Llobregat y la creación de la empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
Cet article présente les changements récents du cycle métropolitain et régional de l'eau à Barcelone: la licitation de la société régionale Aigües Ter-Llobregat et la création de la société mixte Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.140
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 505-521 (Articles)  
5.
26 p, 608.0 KB Competencias por el uso del agua en la provincia de Alicante : experiencias de gestión en la armonización de usos urbano-turísticos y agrícolas / Rico Amorós, Antonio M. (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Olcina Cantos, Jorge (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Baños Castiñeira, Carlos J. (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
La disponibilitat d'aigua en quantitat i qualitat és un factor decisiu per atendre les demandes urbanes, turístiques i agrícoles en territoris amb escassesa natural de recursos. A la província d'Alacant, a fi de garantir aquestes demandes s'ha recorregut a solucions hidràuliques tradicionals, com ara transvasaments i explotació d'aqüífers, unides a la utilització creixent de fonts no convencionals i a l'increment de l'eficiència de l'ús de l'aigua, com també a unes altres solucions basades en l'harmonització de diversos usos. [...]
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un factor decisivo para atender las demandas urbanas, turísticas y agrícolas en territorios con escasez natural de recursos. En la provincia de Alicante, a fin de garantizar estas demandas se ha recurrido a soluciones hidráulicas tradicionales, como trasvases y explotación de acuíferos, unidas al creciente empleo de fuentes no convencionales y al incremento de la eficiencia del uso del agua, así como a otras basadas en la armonización de distintos usos. [...]
La disponibilité suffisante d'eau et de qualité est un facteur crucial pour répondre à la demande urbaine, touristique et à l'agriculture dans les régions qui manquent où la pénurie des ressources naturelles. [...]
Water availability in quantity and quality is a decisive factor to attend the urban, tourist and agricultural demands in areas with natural scarcity of resources. In the province of Alicante in order to ensure these demands, it has been resorted to hydraulic traditional solutions such as transfers and aquifers exploitation and new ones as growing use of non-conventional sources, increasing the efficiency of water use and others based on the harmonization of different uses. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.136
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 523-548 (Articles)  
6.
21 p, 226.0 KB Urban metabolism : a review of recent literature on the subject / Dinarès Fernández, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Urban areas are the primary habitat for a majority of the global population. The development of cities not only entails a fundamental change in human settlement patterns but also a dramatic transformation of the physical environment. [...]
Les àrees urbanes són el principal hàbitat de la majoria de la població mundial. El desenvolupament de les ciutats no sols implica un canvi essencial en els patrons d'assentament humans, sinó també una dramàtica transformació del medi físic. [...]
Las áreas urbanas son el principal hábitat de la mayoría de la población mundial. El desarrollo de las ciudades no solo implica un cambio fundamental en los patrones de asentamiento humano, sino también una dramática transformación del entorno físico. [...]
Les zones urbaines constituent l'habitat principal de la majorité de la population mondiale. Le développement des villes implique non seulement un changement fondamental dans les schémas d'établissement humain, mais aussi une transformation radicale de l'environnement physique. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.134
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 551-571  
7.
24 p, 224.6 KB Water security and interstate conflict and cooperation / Costa Ribeiro, Wagner (Department of Geography Faculty of Philosophy, Languages and Literature, and Human Sciences Sao Paulo University, Brazil) ; Mello Sant'Anna, Fernanda (São Paulo State University, Department of International Relations, Faculty of Social and Human Sciences, Franca-SP, Brazil)
Les tensions i els conflictes entorn dels usos de l'aigua són cada vegada més comuns, tant com a resultat de la seva elevada escassetat com de la seva encara més elevada demanda. L'ús dels recursos hídrics genera confrontacions polítiques entre els països que comparteixen aigües transfrontereres. [...]
Tensions and conflicts over water use are increasingly common, as a result of both high water scarcity and high water demand. The use of water resources generates political disputes between countries sharing waters within their borders. [...]
Las tensiones y los conflictos en torno a los usos del agua son cada vez más comunes, tanto como resultado de su elevada escasez como de su todavía más elevada demanda. Los usos de los recursos hídricos generan controversia política entre los países que comparten aguas transfronterizas. [...]
Les tensions et les conflits autour l'usage de l'eau sont de plus en plus communs, à la fois en raison de la pénurie d'eau et aussi à cause d'une plus forte demande. L'utilisation des ressources hydriques génère des affrontements politiques entre les pays qui partagent des eaux transfrontalières. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.150
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 573-596 (Estats de la qüestió)  
8.
28 p, 1.3 MB Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l'evolució recent de la fecunditat a Catalunya : un estudi territorial a escala local / López Villanueva, Cristina (Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials) ; Gil-Alonso, Fernando (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Thiers, Jenniffer (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana)
L'objectiu d'aquest article és analitzar l'evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Per això, s'han calculat indicadors d'intensitat i calendari per als municipis catalans de més de deu mil habitants i les quatre restes provincials, és a dir, per a 125 unitats d'anàlisi diferenciades. [...]
El objetivo de este artículo es el análisis de la evolución reciente (período 2000-2011) de la fecundidad y de sus diferencias territoriales dentro de Cataluña, utilizando como argumentos interpretativos la fecundidad diferencial según la nacionalidad y el impacto de las migraciones internas. [...]
Cet article veut analyser l'évolution récente (période 2000-2011) de la fécondité catalane, en portant une attention particulière aux différences géographiques à l'échelle la plus locale possible. [...]
This article endeavours to analyse recent fertility changes in Catalonia, focusing on locallevel spatial differences. To this end, fertility indicators for the 121 Catalan municipalities with more than ten thousand inhabitants, and four other geographical units grouping those with less than ten thousand inhabitants, have been studied. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.129
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 599-626 (Miscel·lània)  
9.
31 p, 701.7 KB Immigració, unions mixtes i integració sociocultural : cap a una anàlisi complexa multimètode / Rodríguez García, Dan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Lubbers, Miranda J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; de Miguel Luken, Verónica (Universidad de Málaga. Departamento de Derecho de Estado y Sociología)
Des de principis de la darrera dècada, coincidint amb la important arribada d'immigració estrangera a Espanya, les unions mixtes o binacionals han augmentat considerablement. Malgrat això, encara se sap ben poc sobre l'abast, les dinàmiques internes, els significats i les conseqüències d'aquesta realitat. [...]
Desde principios de la última década, coincidiendo con la importante llegada de inmigración extranjera a España, las uniones mixtas o binacionales han aumentado considerablemente. Sin embargo, todavía se sabe muy poco sobre el alcance, las dinámicas internas, los significados y las consecuencias sociales de esta realidad. [...]
Depuis le début de la dernière décennie, qui coïncide avec l'arrivée importante de l'immigration étrangère en Espagne, les mariages mixtes ou bi-nationaux ont considérablement augmenté. Cependant, on en sait encore très peu sur la dimension, la dynamique interne, les significations et les conséquences sociales de cette réalité. [...]
Since the beginning of the last decade, coinciding with the arrival of a considerable number of foreign immigrants to Spain, the amount of mixed or bi-national unions has grown considerably. However, very little is still actually known about the scope, internal dynamics, meanings and social consequences of this situation. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.125
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 627-657 (Miscel·lània)  
10.
4 p, 140.5 KB Ressenyes / Pueyo-Ros, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Lin CRASE i Sue O'KEEFE (eds. ), Water Policy, Tourism and Recreation. Washington: Resources for the Future, 2011.
2014 - 10.5565/rev/dag.156
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 659-662 (Ressenyes)  
11.
5 p, 146.9 KB Ressenyes / Gabarda Mallorquí, Ariadna (Universitat de Girona)
Margot HILL, Climate change and water governance. Adaptative capacity in Chile and Switzerland Dordrecht, Països Baixos: Springer, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.196
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 663-667 (Ressenyes)  
12.
4 p, 140.7 KB Ressenyes / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Andrew KARVONEN, Politics of Urban Runoff. Nature, Technology and the Sustainable City. Cambridge, Mass: MIT Press, 2011.
2014 - 10.5565/rev/dag.198
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 668-671 (Ressenyes)  
13.
4 p, 142.3 KB Ressenyes / Zografos, Christos (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
A. PANIAGUA, ; R. BRYANT and T. KIZOS (eds. ), The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape and People. Saragossa: CEDDAR, 2012.
2014 - 10.5565/rev/dag.143
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 672-675 (Ressenyes)  
14.
3 p, 137.4 KB Ressenyes / Vallès Casas, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Martin PIGEON ; David A. MCDONALD ; Olivier HOEDEMAN ; Satoko KISHIMOTO(eds. ), Remunicipalización. El retorno del agua a manos públicas. Amsterdam: Transnational Institute, 2013.
2014 - 10.5565/rev/dag.219
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 676-678 (Ressenyes)  
15.
2 p, 130.9 KB Ressenyes / Morote Seguido, Álvaro Francisco (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
F. SULTANA y A. LOFTUS, The right to water. Politics, governance and social struggles. Abingdon, Oxon: Earthscan, 2012.
2014 - 10.5565/rev/dag.138
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 679-680 (Ressenyes)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.