Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 13 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
4 p, 636.3 KB Presentació / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
2015 - 10.5565/rev/dag.336
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 447-458 (Presentació)
3 documents
2.
22 p, 8.4 MB Tourism promotion and urban space in Barcelona : historic perspective and critical review, 1900-1936 / Cócola Gant, Agustín (Universidade de Lisboa. Centro de Estudos Geográficos) ; Palou Rubio, Saida (Universitat de Girona. Facultat de Turisme)
This paper focuses on the historic connections between tourist promotion as a factor for both capital attraction and competitiveness and its influence on the urban configuration of Barcelona. Today, tourism represents a strategic value in the urban organisation of Barcelona and constitutes an excuse for the design, management and planning of the city, but the genealogy of this process has not been considered. [...]
El turisme ha adquirit un valor estratègic en la conformació urbana, urbanística i monumental de Barcelona, ja que constitueix un pretext per al seu disseny, canvi i projecció. El present article destaca l'existència de vincles històrics entre la promoció turística entesa com a factor de competitivitat i atracció de capital i la seva influència en la configuració urbana de Barcelona. [...]
El turismo ha adquirido un valor estratégico en la conformación urbana, urbanística y monumental de Barcelona, puesto que constituye un pretexto para su diseño, cambio y proyección. El presente artículo destaca la existencia de vínculos históricos entre la promoción turística entendida como factor de competitividad y atracción de capital y su influencia en la configuración urbana de Barcelona. [...]
Cet article s'intéresse plus particulièrement aux liens historiques entre la promotion touristique, en tant que facteur d'attraction des capitaux et de compétitivité, et son influence sur la configuration urbaine de Barcelone. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.266
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 461-482 (Articles)  
3.
24 p, 798.3 KB Barcelona, de ciudad con turismo a ciudad turística : notas sobre un proceso complejo e inacabado / López Palomeque, Francesc (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional)
El artículo constituye un relato explicativo sobre el proceso de conversión de Barcelona en una ciudad turística, particularmente a lo largo de las dos últimas décadas. Se aportan datos evolutivos de los distintos componentes del sistema turístico y se contextualiza el significado de las actividades turísticas en las estructuras de la ciudad y en su funcionamiento. [...]
L'article constitueix un relat explicatiu sobre el procés de conversió de Barcelona en una ciutat turística, particularment al llarg de les dues últimes dècades. S'aporten dades evolutives dels diferents components del sistema turístic i es contextualitza el significat de les activitats turístiques en les estructures de la ciutat i en el seu funcionament. [...]
This article provides an explanatory account of the process to transform Barcelona into a tourist city, particularly over the last two decades. Evolutionary data of the various components of the tourism system are provided and the meaning of tourism activities is contextualized in the structures of the city and its operation. [...]
Cet article constitue un récit explicatif du processus de transformation de Barcelone en une ville touristique, particulièrement tout au long des deux dernières décennies. Des données évolutives issues des composantes du système touristique y sont apportées ainsi qu'une mise en contexte du signifié des activités touristiques dans les structures de la ville et dans son fonctionnement. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.296
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 483-506 (Articles)  
4.
32 p, 5.4 MB Barcelona como municipio turístico : algunos datos evolutivos y elementos de futuro / Duro, Juan Antonio (Universitat Rovira i Virgili) ; Rodríguez, David (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona)
Este trabajo analiza la evolución de Barcelona como municipio turístico en los últimos años atendiendo a diversos indicadores cuantitativos disponibles, tanto de demanda como de oferta. El manejo de estos ha permitido constatar el cambio experimentado por el turismo en la ciudad y su gran expansión. [...]
Aquest treball analitza l'evolució de Barcelona com a municipi turístic en els darrers anys atenent a diversos indicadors quantitatius disponibles, tant de demanda com d'oferta. La utilització d'aquests ha permès constatar el canvi experimentat pel turisme a la ciutat i la seva gran expansió. [...]
This paper analyses the recent conversion of Barcelona into a tourist city using a variety of quantitative indicators from both the demand and the supply side. These indicators reveal the enormous growth of tourism activity in Barcelona and how this trend has transformed the city. [...]
Cet article analyse l'évolution de Barcelone en tant que ville touristique au cours des dernières années en fonction de différents indicateurs quantitatifs de l'offre et de la demande. L'utilisation de ces données révèle l'extraordinaire expansion de l'activité touristique et, donc, le changement subi par la ville. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.301
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 507-538 (Articles)  
5.
23 p, 2.5 MB (Re)descubrir la propia ciudad : reflexiones sobre las visitas guiadas en Barcelona / Díaz-Soria, Inmaculada (Université de Toulouse 2-Jean Jaurès)
El turisme es defineix tradicionalment com l'activitat que permet a l'individu (turista) visitar espais fora del seu entorn habitual. En un context globalitzat, hi ha una distorsió entre allò que es percep com a proper i allò que ens és llunyà, entre el conegut i el desconegut. [...]
Tourism is usually defined as an activity that allows individuals (tourists) to visit spaces outside their usual environment. In a globalized context, however, the meaning of close and far, of known and unknown, has been distorted. [...]
El turismo se define tradicionalmente como la actividad que permite al individuo (turista) visitar espacios fuera de su entorno habitual. En un contexto globalizado, lo que se percibe como cercano y lejano, como conocido y desconocido, se encuentra distorsionado. [...]
Le tourisme est traditionnellement défini comme l'activité permettant à un individu (le touriste) de visiter des espaces en dehors de son environnement habituel. Dans un contexte mondialisé, une distorsion s'est produite entre ce qui est perçu comme proche et lointain, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.268
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 539-561 (Articles)  
6.
18 p, 2.2 MB Luces y sombras del turismo de cruceros : el caso de Barcelona / Garay Tamajón, Luis Alfonso (Universitat Oberta de Catalunya)
L'objectiu d'aquesta recerca és estimar els impactes econòmics i socials del turisme de creuers. Per a això, es presenta l'evolució d'aquest turisme a la ciutat de Barcelona en les últimes dècades i s'examina la col·laboració entre les institucions públiques i privades en la promoció i en les inversions que s'han realitzat en els últims anys per millorar la ciutat urbana i la infraestructura del port de creuers. [...]
El objetivo de esta investigación es estimar los impactos económicos y sociales del turismo de cruceros. Para ello, se presenta la evolución de este turismo en la ciudad de Barcelona en las últimas décadas y se examina la colaboración entre las instituciones públicas y privadas en la promoción y en las inversiones que se han realizado en los últimos años para mejorar la ciudad urbana y la infraestructura del puerto de cruceros. [...]
The aim of this investigation is to estimate the economic and social impacts of cruise tourism on Barcelona. For this purpose, we examine the development and evolution of cruise tourism in the city in recent decades, as well as public and private collaboration in recent years to promote and invest in improving the urban city and cruise port infrastructure. [...]
L'objectif de cette recherche est d'estimer les impacts économiques et sociaux du tourisme de navires de croisière. Pour cela, nous présentons l'évolution de ce tourisme dans la ville de Barcelone lors des dernières décennies et nous examinons la collaboration entre les institutions publiques et privées dans la promotion et dans les investissements réalisés lors des dernières années pour améliorer la ville urbaine et l'infrastructure du port de navires de croisière. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.259
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 563-580 (Articles)  
7.
19 p, 1.3 MB El turismo chino en Barcelona : elementos clave de un fenómeno reciente / Lojo, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En els últims anys el turisme xinès s'ha introduït a Europa. Aquest turisme destaca pel seu creixement constant, per la capacitat de despesa dels seus turistes i pel seu interès en el patrimoni cultural i a visitar destinacions europees ja consolidades. [...]
En los últimos años el turismo chino se ha introducido en Europa. Este turismo destaca por su continuo crecimiento, por la capacidad de gasto de sus turistas y por su interés en el patrimonio cultural y en visitar destinos europeos ya consolidados. [...]
Chinese tourism has been introduced in Europe in recent years. Chinese tourism stands out for its sustained growth capacity, the spending capacity of the tourists and their interest in cultural heritage as well as in visiting established European destinations. [...]
Au cours des dernières années, le tourisme chinois a été introduit en Europe. Le tourisme chinois se distingue par sa croissance soutenue, la capacité de dépenses de ses touristes, son intérêt pour le patrimoine culturel et la visite de destinations établies. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.267
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 581-599 (Articles)  
8.
21 p, 778.5 KB Las motivaciones de los turistas LGBT en la elección de la ciudad de Barcelona / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El turisme LGBT s'està consolidant com una important activitat dins del sector turístic. La ciutat de Barcelona no és aliena a aquesta tendència. No obstant això, la satisfacció obtinguda amb aquesta experiència depèn de diferents variables segons la motivació principal per realitzar aquest viatge. [...]
LGBT tourism has emerged as an important activity within the tourism sector. Although this trend is not new to the city of Barcelona, the satisfaction of LGBT tourists depends on different variables related to the principal motivation for travel. [...]
El turismo LGBT se está consolidando como una importante actividad dentro del sector turístico. La ciudad de Barcelona no es ajena a esta tendencia. Sin embargo, la satisfacción obtenida con esta experiencia depende de diferentes variables según la motivación principal para realizar este viaje. [...]
Le tourisme LGBT s'est consolidé en tant qu'activité importante à l'intérieur du secteur touristique. La ville de Barcelone n'est pas étrangère à cette tendance. Cependant, la satisfaction obtenue avec cette expérience dépend de différentes variables selon la motivation principale pour réaliser ce voyage. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.314
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 601-621 (Articles)  
9.
27 p, 1.7 MB Water consumption patterns of hotels and their response to droughts and public concerns regarding water conservation : the case of the Barcelona hotel industry during the 2007-2008 episode / Dinarès Fernández, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El subministrament d'aigua és un factor limitant en moltes destinacions turístiques d'ambient càlid i assolellat, com és el cas de la regió mediterrània. La intensificació i la freqüència dels episodis de sequera, en un context de canvi climàtic, plantegen dubtes sobre la sostenibilitat del sector turístic. [...]
Water supply is a constraining factor in many mass tourist destinations, such as those of the Mediterranean region. Intensifying and increasingly frequent droughts in the context of climate change raise concerns about the sustainability of the tourist sector. [...]
El suministro de agua es un factor limitante en muchos destinos turísticos cálidos y soleados, como los de la región del Mediterráneo. La intensificación y la frecuencia de las sequías, en el contexto del cambio climático, plantean dudas acerca de la sostenibilidad del sector turístico. [...]
L'approvisionnement en eau est un facteur limitant dans de nombreuses destinations touristiques chaudes et ensoleillées, comme celles de la région méditerranéenne. L'intensification et la plus grande fréquence des sécheresses, dans le contexte du changement climatique, impliquent des inquiétudes quant à la durabilité du secteur touristique. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.255
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 623-649 (Articles)  
10.
4 p, 1.1 MB Ressenyes / Corral-Marfil, José Antonio (Universidad de Vic. Departament d'Economia i Empresa)
Índex de l'obra ressenyada: Francisco LÓPEZ PALOMEQUE y Gemma CÀNOVES VALIENTE (eds. ); Asunción BLANCO-ROMERO y Anna TORRES DELGADO (coords. ), Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. [...]
2015 - 10.5565/rev/dag.320
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 3 (2015) , p. 651-654 (Ressenyes)  
11.
3 p, 1.1 MB Ressenyes / Lojo, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de l'obra ressenyada: Chris RYAN, Songsham HUANG (eds. ) Tourism in China: Destinations, Planning and Experiences. Bristol: Channel View Publications, 2013.
2015 - 10.5565/rev/dag.287
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 655-657 (Ressenyes)  
12.
2 p, 629.8 KB Ressenyes / Molina Hoyo, Mònica
Índex de l'obra ressenyada: G. CÁNOVES; M. VILLARINO; A. BLANCO-ROMERO; E. DE UÑA y C. ESPEJO (eds. ), Turismo de interior: renovarse o morir. Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y Murcia. [...]
2015 - 10.5565/rev/dag.288
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 658-659 (Ressenyes)  
13.
4 p, 639.0 KB Ressenyes / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Índex de l'obra ressenyada: Noel B. SALAZAR, Nelson H. H. GRABURN (eds. ), Tourism imaginaries. Anthropological approaches. Oxford: Berghahn Books, 2014.
2015 - 10.5565/rev/dag.256
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61, Núm. 3 (setembre-desembre 2015) , p. 660-663 (Ressenyes)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.