Research literature

Research literature 88 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
20 p, 128.6 KB Olympic education experiences : the sponsorship in the promotion of Olympic values / Rezende, Anna Laura ; Centre d'Estudis Olímpics
This text was presented at the 16th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students that was organised by the International Olympic Academy in Ancient Olympia, from 1st to 30th July 2008. [...]
Este texto fue presentado en el décimosexto Seminario internacional sobre estudios olímpicos para los estudiantes graduados, que fue organizado por la Academia Olímpica Internacional en la antigua Olimpia, del 1 al 30 de julio de 2008. [...]
Aquest text va ser presentat en el setzè Seminari internacional sobre estudis olímpics per als estudiants graduats, que va ser organitzat per l'Acadèmia Olímpica Internacional a l'antiga Olimpia, de l'1 al 30 de juliol de 2008. [...]

Centre d’Estudis Olímpics, UAB 2008 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 115)  
12.
27 p, 100.1 KB Els jocs de la il·Iusió : la integració del disminuït psíquic a través de l’esport i del moviment Special Olympics / Miguel Huguet, Cristina ; Raduà i Serra, Josep Maria ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va realitzar per a l’assignatura Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durant el curs 1996-97. En ell es proporcionen els principis de la institució Special Olympics, i es descriu l’organització de la cinquena edició dels Jocs Special Olympics de Catalunya que van tenir lloc a Reus, el 1996.
Este trabajo se realizó para la asignatura Campus “Olimpismo, Deporte y Sociedad” durante el curso 1996-97. En él se proporcionan los principios de la institución Special Olympics, y se describe la organización de la quinta edición de los Juegos Special Olympics de Catalunya que tuvieron lugar en Reus, en 1996.
This working paper was writen for the Campus subject "Olimpisme, Esport i Societat" during the year 1996-97. It is provided with rudiments of the institution Special Olympics, and with an overview of the organization of the fifth edition of Catalonia Games Special Olympics taken place in Reus, in 1996.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 75)  
13.
18 p, 108.4 KB La Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992 : luces y sombras. Lecciones para el futuro / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Este texto fue presentado en el Simposio “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, celebrado en Chicago del 23 al 24 de junio de 2008. Proporciona un análisis de las luces y sombras de la Olimpiada Cultural de Barcelona’92 con el fin de descubrir, a partir de esa experiencia previa, cualquier lección para las Olimpíadas Culturales futuras y la política cultural del movimiento olímpico en general, así como repensar, de una manera crítica, las políticas culturales catalanas.
This text was presented at the Symposium “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, held in Chicago on the 23-24 June 2008. It provides with an analysis of good and bad points of the Cultural Olympiad of Barcelona’92 in order to discover, from that past experience, any lessons for future Cultural Olympiads and Olympic Movement cultural policy in general, as well as to rethink, in a critical way, Catalan cultural policies.
Aquest text es va presentar al Simposi “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, celebrat a Xicago del 23 al 24 de juny de 2008. Proporciona una anàlisi dels aspectes positius i negatius de l'Olimpíada Cultural de Barcelona'92 amb la finalitat de descobrir, a partir d'aquesta experiència prèvia, qualsevol lliçó per a les Olimpíadas Culturals futures i la política cultural del moviment olímpic en general, així com per repensar, d'una manera crítica, les polítiques culturals catalanes.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB. 2008 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 49)  
14.
18 p, 110.5 KB The Cultural Olympiad of Barcelona in 1992 : Good points and bad points. Lessons for the Future / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
This text was presented at the Symposium “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, held in Chicago on the 23-24 June 2008. It provides with an analysis of good and bad points of the Cultural Olympiad of Barcelona’92 in order to discover, from that past experience, any lessons for future Cultural Olympiads and Olympic Movement cultural policy in general, as well as to rethink, in a critical way, Catalan cultural policies.
Este texto fue presentado en el Simposio “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, celebrado en Chicago del 23 al 24 de junio de 2008. Proporciona un análisis de las luces y sombras de la Olimpiada Cultural de Barcelona’92 con el fin de descubrir, a partir de esa experiencia previa, cualquier lección para las Olimpíadas Culturales futuras y la política cultural del movimiento olímpico en general, así como repensar, de una manera crítica, las políticas culturales catalanas.
Aquest text es va presentar al Simposi “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future Design”, celebrat a Xicago del 23 al 24 de juny de 2008. Proporciona una anàlisi dels aspectes positius i negatius de l'Olimpíada Cultural de Barcelona'92 amb la finalitat de descobrir, a partir d'aquesta experiència prèvia, qualsevol lliçó per a les Olimpíadas Culturals futures i la política cultural del moviment olímpic en general, així com per repensar, d'una manera crítica, les polítiques culturals catalanes.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 2008 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 49)  
15.
24 p, 119.6 KB Comunicació, identitats culturals i Jocs Olímpics : l’experiència de Barcelona ‘92 / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Document publicat pel CEO-UAB l'abril de 1992 com a part de la col·lecció &i&Working Papers&/i& incloent els resultats de la recerca duta a terme per l'autor al voltant de la planificació i cobertura mediàtica dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 i les seves implicacions culturals.
Documento publicado por el CEO-UAB en abril 1992 como parte de la colección &i&Working Papers&/i& incluyendo los resultados de la investigación llevada a cabo por el autor entorno a la planificación y cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 y sus implicaciones culturales.
Document published in April 1992 by CEO-UAB as part of the collection &i&Working Papers&/i& including the results of the research undertaken by the author on the media planning and coverage of the Barcelona'92 and its cultural implications.

Centre d’Estudis Olímpics 1992 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 6)  
16.
11 p, 49.7 KB De Chamonix a Salt Lake city : evolución del concepto de villa olímpica en los Juegos de invierno / Chappelet, Jean-Loup ; Centre d'Estudis Olímpics
Esta ponencia fue presentada en el International Symposium on Olympic Villages, Museo Olímpico, Lausana, Suiza. Su objetivo es exponer la evolución histórica del concepto de villa olímpica en los Juegos de Invierno y reflexionar sobre aquello en lo que se podría convertir. [...]
Aquesta ponència va ser presentada en l'International Symposium on Olympic Villages, Museu Olímpic, Lausana, Suïssa. El seu objectiu és exposar l'evolució històrica del concepte de vila olímpica en els Jocs d'Hivern i reflexionar sobre allò en el que es podria convertir. [...]
This communication has been presented in the International Symposium on Olympic Villages, at the Olympic Museum in Lausanne, Switzerland. The purpose is to expose the historical evolution of the concept of Olympic villa in the Winter Games and think of what it would be possible to be turned. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 73)  
17.
35 p, 207.1 KB L’esport a la República Democràtica Alemanya : èxits i decadència d'una estrella fugaç / Agut, Jordi ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va realitzar per a l’assignatura Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durant el curs 1996-97 i es defineix com un resum de victòries, de registres importants i també d'escàndols i d'impressions esteses arreu del món durant els anys de domini de "valquíries" i de velocistes amb les sigles DDR al casc o al pit.
Este trabajo se realizó para la asignatura Campus “Olimpismo, Deporte y Sociedad” durante el curso 1996-97 y se define como un resumen de victorias, de registros importantes y también de escándalos y de impresiones extendidas alrededor del mundo durante los años de dominio de "valquirias" y de velocistas con las siglas DDR al casco o al pecho.
This paper was made for the Campus subject “Olimpisme, Esport i Societat” during year 1996-97 and it is defined as a summary of victories, important registries and of scandals and impressions also extended around del world during the years of dominion of "valquirias" and sprinters with abbreviations DDR al helmet or al chest.

Centre d'Estudis Olímpics 1996 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 70)  
18.
39 p, 164.3 KB L'olimpisme : una institució / López Oller, Joffre ; Saurí Saula, Enric ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va realitzar per a l’assignatura Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durant el curs 1996-97 amb l’objectiu de plantejar un possible marc teòric a partir del qual pot contemplar-se el fenomen de l’Olimpisme com a institució amb uns mites fundadors que el legitimen i uns mecanismes de preservació.
Este trabajo se realizó para la asignatura Campus “Olimpismo, Deporte y Sociedad” durante el curso 1996-97 con el objetivo de plantear un posible marco teórico a partir del que puede contemplarse el fenómeno del Olimpismo como institución con unos mitos fundadores que le legitiman y unos mecanismos de preservación.
This paper was made for the Campus subject “Olimpisme, Esport i Societat” during the year 1996-97 with the aim to propose a possible theoretical frame in order to contemplate the phenomenon of Olympism as an institution with myths founders legitimizing it and mechanisms of preservation.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 65)  
19.
18 p, 72.7 KB Violència i futbol / Ripoll i Soler, Eduard ; Rovira i Jané, Dolors ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va realitzar per a l’assignatura Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durant el curs 1996-97 i es proposa investigar quins són els desencadenants d'una violència en una activitat que, en principi, és una forma de lleure, que es desenvolupa o gaudeix de forma voluntària per treure'n un benefici personal físic o psíquic.
Este trabajo se realizó para la asignatura Campus “Olimpismo, Deporte y Sociedad” durante el curso 1996-97 y se propone investigar cuáles son los desencadenantes de una violencia en una actividad que, en principio, es una forma de tiempo libre, que se desarrolla o goza de forma voluntaria para sacarle un beneficio personal físico o psíquico.
This paper was made for the Campus subject “Olimpisme, Esport i Societat” during the year 1996-97. The aims are investigating the turning points of a violence in an activity which, at first, it is a way of free time, that is developed or enjoyed in a voluntary manner to get a physical or psiquical personal benefit.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 64)  
20.
21 p, 78.2 KB La figura de l’esportista com a reclam publicitari / Alba de la Fuente, Sònia Cristina de ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va realitzar per a l’assignatura Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durant el curs 1996-97 amb l’objectiu d’obrir una pauta de reflexió des d’un punt de vista sociològic el sistema publicitari que afecta el món de l’esport, sense oblidar la presència dels factors publicitaris i de patrocini que hi conflueixen.
Este trabajo se realizó para la Asignatura de Campus “Olimpisme, Esport i Societat” durante el curso 1996/97 con el objetivo de abrir una pauta de reflexión desde un punto de vista sociológico del sistema publicitario que afecta al mundo del deporte, sin olvidar la presencia de los factores publicitarios y de patrocinio que confluyen en ella.
This document was undertaken for the Campus Subjet “Olimpisme, Esport i Societat” in year 1996/97 with the purpose of opening a reflection guideline from a sociological point of view of those advertising means that affects the sport world, without forgetting the presence of the advertising factors and sponsorship which converge in it.

Centre d'Estudis Olímpics 1997 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 63)  

Research literature : 88 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.